KRONIKA MIASTA POZNANIAlJO, jakkolwiek spis-wała je ta sama ręka, to jednak rozny i..h charakter w jedłl'm wypadku domagał się zredagowania aktu, uwzględniaję.cego zainteresowania władzy świeckiej, w drugim wypadku - władzy duchownej. Źródła te pozwalają, nam nietylko poznać rodziców Piotra i pod tym względem uzupełnil dyskretne lub nawet mylne dotychczasowe wiadomości o jego pochortzeniu, lecz zarazem cofnę.ć jego genealogjl;' jeszcze o jf'dno pokolenie, Pozwólmy więc przemówić metrykom: Dnia 28 czerwea 1810 r, akuszerka Katarzyna Trojanka zgłasza w Urzędzie Stanu Cywilnego w Niepruszewie w ohecności dwóch świadków narodziny nieśluhnego dziecięcia płci męskiej, które o godzinie tO-ej tegoż dnia powiła Helena Matysówna ("Mat.yska") w Cieślach, w domu pod numerem 3-im, oświadczajc, że - zgodnie z życzf'niem matki dzif'cka - nactaje mu imię Piotr 8), Tegoż dnia odbywa się elu'zegt Piot.ra w kościele niepruszewskim. Rodzicami chrzestnymi dziecka sę. rybak Igna<-r Głowicki i F'n'den"ka Dahlma.nnówna ("Dalman"). Pozatem

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

3) Arch. Pallstw. w Pozn, nr, 110 akt Urzędów Stanu Cywilnego z czasÓw Ks. \Varszawskieg-o p. t. "Akta urodzenia gminy niepruszewskie)' ", \V \'Oku 1810 y 1811", str, 2 (w transkrypcji dzisiejszej): Z Ciesiel. Roku t}siąe ośmset dziesiątego dnia dwudziestego ósmego czerwca {) godzinie drugiej po południu. Przed na.mi urzędnikiem stanu Cywilnego gminy niepruszewskiej VI' departamencie' i powiecie poznańskim sta wiła się Katarzyna Trojanka, licząca la1 czterdzieści, akusz('rka z CiesieI, i okazała nam dziecię płci męskiej, nipprawego loża, urodzone w domu pod numerem trzecim na dniu dzisiajsz} m o, godzinie dziesiątej' przed południem roku bieżącego, i oświadcz}'ła, iż to dzieeię urodziła He]ena Matyska z Ci esie], licząca lat trzydzieści, i życzy sohie nada,ć mu imię Piotr, Po oświadczeniu i okazaniu dziecięcia w przytomności Ignacego Głowiekiego, I'ybaka, liczącego lat pięćdziesiąt dwa, i Macieja, chalupnika, liczącego lat czterdzieści pięć, obydwócb w Cieślach zamieszkałych, akt urodzenia po pl'zeezyianiu onegoż podpisalim" Świadkowie nie umie'ją pisać. (-) X. Józpf Biensfe]d, proboszcz nieprusze\Vski, urzędnik Stanu CywihlPgo. '

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry