ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

111°) Niesłuszuem jest również mniemanie autora (prawdvpodO'bnie idzie on tu za stwierdzeniem Branikowskiego, Bądz kiewicza i inn,) o wstąpieniu R)'szarda pO' powrO'cie pO'wtórnym dO' gimnazjum do sekundy, MO'żna dowieś'ć dokumentarnie, iż wstąpił do tercji i dopiero 23 marca 183G r, uzyskał prO'mO'cję do sekund' (szczegóły \V artykule wspO'mnianym, s, Rl i 94, przyp, 32) 8), Okres szkO'luej młodości poet. "nie tonie w zupełnej tajemnicy", jak sądzi Dr, Terlecki. Ograniczam się tu da sprostowań, wiele uzupełnień odnośnie pobytu Ryszarda BerwińskiegO' w gimnazjum, O'raz życia szkO'lnego zawierają akta archiwów: gimuazjalnego w Lesznie i Państwowego w Poznaniu, Z o f jaK a s p r z c k a - S t I' a u c h o w a,

3, P i o t l' D a h 11/1 a l1 II i j e g a r o li z i II a,

Piotr Dahlrnann, jedeu z mniej cenionych publicystów i pO'etów wielkopO'lskich XIX w., znany atoli stąd w najszerszych kołach naszej dzielniey, że niemal wszystkie z licznych śpiewników ludO'wych przypisywały mu autorstwO' tak popularnej a przytem smutkiem swym i rzewnO'ścią rzeczywiście pięknej "Lulki" ("Na dolinie zawierucha") 1), urodził się - według aktu O'skarżenia więźuiów stanu z r. 11:\46 - \V Cieślach pod Bukiem w l'. 1810 2).

Idąc za tą wskazówką, możemy datę jego urodzenia dokładnie ustalić na podstawie dwóch źródeł: akt Urzędu Stanu Cywilnego w Niepruszewie oraz ksig kościelnych parafji niepruszewskiej. Oba rodzaje metryk znakO'mieie się uzupełniają,

1) Autorem tej piosenki okazał się o:;tatccznie Józef PrzerwaTetmajer (por. artykuł p. t. "Na dolinie zawierucha.. ,",IJodpisany inicjałami "J. H," w nr, 345 Kurjera Pozn. z r. 1933). 2) Anklagc-Schrift des Staats-Anwalts b, d, K6nigl. Kammergericht gegen die bei dem Unternehmen, zur Wiederherstellung eines polnischen Staats in den Grenzen desselben vor dem J, 1772, Betheiligten: wegen Hochverraths, str. 194,

11°

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry