KRONIKA IL\ST\ POZ:\A:'\IAinne akta mówią nawet o 21. 11.'), Znajomość tego terminu już. mogłahy przedwstawić się w peWH) m stopniu wersji o śmierci pod Olszynką 25 lutego, Zresztą w'jaśniają sprawę lian p już wymienione, Akta szkollle nie notują "ul'ieczki", Sposóh opuszczenia szkoły jest znamienny, Berwiń:.;ki, jak i inni z pośród kolegów, pozoruje starannie odejście ż Leszna. W albumie odejścia podaje przyczynę: "das Medicinal \Vesen bei den Pepiniers in Berlin zu horen", Wierzy w to, luh usiłuje właozom wyższym w Poznaniu wmówić poczciwy i polskości życzliwy dyrektm> gimnazjum Dr, Stefazjusz, powtarzając "ist zweifelhaft, da er in die Pepiniere zu Berlin eintreten sollte", Oczywiście, że później zaczęto podejrzewać, jaki był cel istotny wyjazdu (.hłopca. Ad: ,,111, Lata szkolne Berwil'u,kiego", W ostatniej części artykułu recenzowanego autol' na pod'tawie "wglądu w akta szkolne" podaje parę faktów chronologicznych, Tylko jeden z nich jest zgodny ze źródłem cytowanem, I tak: Imo) Promocja Hyszarda Bcnvińskiego z seksty do kwilIty miała miejsce nie "na Wielkanoc r, 1832", lecz - 1831. (Fchwała konf. naucz, z dnia 24. III. 1831 r, "Protocolle dps Kon. Gyumasii zu Ussa Nr. II. seit 1825.....), Wobec tego i wniosek o zaczęciu nauki w gimnazjum w r, 1831 nie jest słuszny, miało to miejsce jesienią r, 1830, (obszerniejsze uzasadnif'-nie pOdaję w artykule moim, s, 74 i 90 przyp 4) B), lIdo) Z kwinty do kwarty przeszedł nie "w kwietniu 1833", lecz 1832 r, (uchw, konl. naw.z, z dn, 29, IV. 1832 r. Protokularz cyt. wyżej),

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

7) Notatka, pochodząca z listy uczniów z dnia 9, III. lR;{1 r., którzy wówczas opuścili gimnazJUlll, przesiana prz('z dyr. Stpfazjuza do Poznania, (Arch. Państw, w Poznaniu "Nacz. Prez. IX, B. d. 19", toż w Archiwum Girnrl. w Lesznie "Akta des Ktjn. Gymn, zu Lissa hetl'. das Disciplinar Wesen. ApI"i] 183,0, :'1:1'. 7, vol. IV"), W wykazi(' tym Stefazjusz podaje, iż Berwiński opuścil szkołę 21. II. 11'\:11 roku ze świadectwem z dnia 20, II. S) "Czasy szkolne Ryszarda BI'/"wińskiego", drukowane \V dwumi('sięczniku regjona]nym "Ziemia Lpszczyńska", Lpszno HJ:ł;ł, R. II. z 4. Grudzień, s. 73-----95 i odb.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry