ZAPIRKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

lIdo Dane biograficzne jego rodzei-łstwa przedstawiają, się II astępują,co: l. Józef Ignacy' 29. VII, 1811 r, w Jaraezewie (Areh, gimn, w Lesznie: "Alhum der vom Kon, Gynmasii zu Lissa (nich t zur Universitat) entlas, SchUler, , ," od r, 1828-1841. Nr. p, 157), zaginł w niewoli rosyjskiej, \V r, 1852 uznany przez Król. Sę.d Okręgowy w Poznaniu za zmarłego, (Akt. hipot.

eyt. w prz, 3, k. f38- fm). 2, Paulina Antonina (zam, l\1izerska), . 28, VI. 1813 r, (akt hip, j. w" k, 34), t 1902 r, Ślub: 23. IX, 1833 1', W Śnieciskach. (Lib, Copulat. 1826-1845, s. 48), 3. Marjanna Zofja (7am, .Jeziorowska) 8) . Hi, VII. 1815 r, t 17, IV, 1837 r, (akt. hip, j. w., k, 34), Ślub w Śmiglu 2. II. 183:) l', (Li b, Copu!. Eccl. Smiglensis ab ano 18Hi- 1857, s, 135, nr. bip-ż, r. ;», 4, Julja Nepomucena . 18, V, 1817 r, (kopja metryki w Arch, Pailstw, w Pozu, "Nr, 364 akt Urzędów st. Cywilnego z czasów Ks, Warsz. p, t. "Liher metrices duplicatus (l mo hapisatorUIn, 2 110 conjugatorU1TI, 3 0 mortuorum ecclesiae parochialis Sniecisceusis anno Domini 1817-mo conscriptus"), t 12, III. 1838 r. \V Poladowie ("Liber mortuOI'um Eccl. Paroch, Śmiglen:.:;is ab anno D-ni 1801 usque ad 1853 in..łusive", s, 139, nr, kol. roku 15), 5, Ryszard Wincenty . 28. II. 1819 - t 1879, fi. Piotr' 3, VII, 1821 r, ("Lib. Bapt. 1819-1825", s. 55. Śllieciska) - t 13, X, 1824 1', ("Lib. Mort. 1818 --1825"', s, 3f>, Śnieciska), 7. Teofil Nepomueen ' 1fi, V, 1823 ("Lih, Bapt. 1819 - 1825", s, 77, Śnieeiska - t 21. L 1865 1',

8) Miała ona jedyną córkę: Albcrtynę Marję Juljannę, ur.

10, IV, 1837, zam, następnie za Franciszkiem Ksawerym 2e]awskim, mieszkali oni na wsi w Kaliskiem, w Skarszcwie i Golinie, Córka Albel'tyny 2c1awskiej a wnuczka siostry poety, p, Julja Zaborowska z Nowe,iWsi, okazała mi b, życzliwą pomoc w mych pracach, za co jestem jej wysoce zobowiązaną, Podobnie jak i niejednokrotnie już z wdzięcznością wspominani p. Zofja Mizerska z Poznania i inż. Ludwik Miz('rski z Warszawy, również siostrzani wnukowie poety,

R Antonina Weronika. 24, I. 12t:i r, ("LiiJ, Bapt. 182!j-184;-''', s, 1. Śniec,) - t 10, IX, 1846 r, w Borowie (akt, hip, cyt. w prz, 3, k, 34). 9, Rudolf Albert (Wojciech) . 18. IV, L27 l". ("Lib, Bapt. 1826 - 1845", s, 15, Śniec.) - t 9, XII, 1828 r, ("Lib, Mortuor, 1826-1845, Śnie{,), 10, Tomasz Ignacy . 30. XII, 19 r. ("Lih, Bapt. 12!j -14)' Śniec,) - t 30, I. 1852, Wobec' zestawienia powyższego t'elacja poet) cka o tem, ŻP w domu przy rodzicach wzrastało pięcioro rodzeństwa: trzy siostr)' i dwóch braci, nie oddala się zb)'tnio od prawdy, Poeta lokalizuje wspomnienia w czasie. W tymże utworze mówi dalej "miałem lat ośm w ten czas" (Poezje cz, II, s, 134), w redakcji hruljonowej ("Silva rerum") "miałem lat 6 na ten czas", a więc lata 1825-27, Przebywają, wówczas w domu: Ryszard, Paulina, Marja, Julja i paroletni Teofil. W r, 182(j przychodzi na świat Antonina; tę jedn, i to względn, nieścisłość metryczn można poecie wybaczyć, Za poważniejszy grzech możnahy Pocz)"tać bruljonowe powiedzenie o dwu siostrach: "Ja starszy, dwóch m)'ch braci i dwie małe siostry" (w "Silva rerum"), Kilkoletnią, towarzyszkę zabaw trudniej pominąć niż niemowlę, Być może, iż ktoraś z sióstr przebywała w okresie dzieciństwa Hyszarda SpOł'O poza domem, przecież i o najstarszym, Józefie, od J', 1822 uczniu gimnazjum w Lesznie, wzmianki wyraź,nej niema rówlUez. Redakcja hruljonowa mówi o "dwóch braciach", następna o "dwóch młodszych bradach" (a więc Teofil i Piotr' lub Wojciech), wreszcie wersja drukowana o "młodszym bracie", co było najbliższem prawdy, gdy uwzględnim)' datę śmierci Piotra i W ojciecha, Vstęp' odnośne "Ostatniej spowiedzi" sę.

oczywiście raczej reminiscencję. wspólnego "wzrastania", niż dokumentem historji rodzinnej. Kilka wersyj, dotyczę.cych rodzeństwa - można traktować jako odpowieonik bliskich ..hronologicznie, lecz różll)'ch wspomnieil z bogatego w mdzinne wydarzellia życia dworku w Polwicy. Podjęcie powyższych, nieco żmudu)'ch, doeiekań iJiograficzn)'ch zasługuje na zainteresowanie może nietylko jako sprawdzian stosunku rzeczywistości do autobiografji poetyckiej, Od

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry