T\:HO;\'IKA :\.JIASTA POZNA:'\TA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

Bukowiecka, Późniejsze akty chrztu pięciorga młollsz,\'ch z lat 1821 1829 !laz'wają ją już Bukowską, Ponieważ trojga rodzeństwa starsz'('h od Julji i H'szanla. !lie ehrzezono w Śnieeiskach (\\ księgaeh parafj, !lie !lotowani), można podejrzewać plOstą.

om'łkę prohoszeza w sporządzeniu aktów !lajweześniejszyeh. Cofnijmy sil.' jeszeze wstecz.

II) H. 110, \V kopji notarjalnrj t. zw, "aktu uszanowania" (koniel'znego wówczas do zawarda związku małże11skiego), któn' złoż'li pr7.yszli rodziee poet. 17 października uno r, pr7.elI notarjuszcm w Krotos7.ynie, 7.aZl1aezono podpis własnoręczny .Marjann Faustyny Bukowskiej, oraz jej rodziców "urodzonTh" Józefa i {Trszuli ,z Markowskieh z Jaraczewa; nazwisko narzeczonej powtórzono też kilkakrotnie w analogiczn'm akrie ,T akóha Bona wentun' Bern i"kiego (syna nież'jącego Andrzeja i :\1arjan!l z Kulczyków), "pisarza prowcntowego majętności janH'zc\\'ski('j, zamicszkałego "" Ch'trowie, pow. kl'Otos7.yilskicgo '), c) R. 134. "l\larja!lna z Bukowskieh Berwiilska" podpisuje własnoręcznie ohok męż podanie z dnia 8. VI. 183-1, roku z Polwie)', Jest to prośba do Naczelnego Prezesa lbięstwa o spowmlowani(' na drodze forlllaltlO - dqJlomatycznej pos7.ukiWall zaginionego \\ Hosji, najstars7.ego S'11a po"",,taiH'a, Józefa, o któr'm w parę lat po odjeździe zasłyszeli od h. jeilea I"Osyjskiego, (Al'l'h, Pai!.stw. w Poznaniu "Naez. Prez'djum IX. Bn. 19", s, ).

') \\'iadolllośd o aktach wY/IIil'llionych w ,,)I. h:', oraz o mc hTcC .1 ulji Iknvińskiej cZPI'pię z art kulu p, kustosza A, II, Kalet.ki lJ. t. "Brn\'illscy I"(.ete Brnliccy" (Roczn Historyczlll', POZIl:lf1 19:13). Ił. IX, z. T, s. 11, 120). .\UtOI' W artykule cenny'" dla hallaTl biog-rafieznyeh nad IOdziną BpI'wińskich !)ol'usza k\\,pstję hrzmiPllia ich nazwiska, [!I'zytacza,jąe kOlłłplrks dokumcntów, zgTollladzOJI,\'('h z ntcji lubll rodziców popt. Al'. Państw. IV POZIl. :\i 1". !JH akt. unędów "tanIl c willlpgo z cz hs, \Val'szawskigo p, t, "Dowody do AktÓw I:y\\'iltl ('h gllliny .Jaral'z('wa lbWjll'). Ojciec Bszal'(la, .Jakóh Bona\\'('11 rura, i jl'g'o dziali Alldrzej not.owani tu 4 jako Bpl'nicey. Autol' r/UI'a ]1rz ]Juszl'zl'nif', iż p\\'f'ntua]na znuana naz\\'iska lJl'l.PZ llpodoh nif'IIi!' si do szlacht,\' Bal'\vińkich, b'ła Ilłoże podjęta ('{'11'1II dorówtlHnia "UrodzOIl,\ III" Bukowskim. Akt zmiallY nazwiska nie jest z J1:m y. Spl'awa ta j.'st dla h,ldail dalsz'dl otwa!'tq.

Z.\PISKI

d) Lata 1838- 18fi5. \Y aktach hipoten:nych nieruchollloSCI poznańkiej, l1ab'tej przez Bon. Berwińskiego w r, 183H, na prze::ótrzpni parus£'t stron ohszernego fascykułu (dokumenty notarjalne, sądowe, Hp,) powtarza się kilkadziesiąt razy nazwisko M, z Bukowskich Berwińskiej3), Podobnie pisze o żonie \V sw'm testalllPnl'ip z r. 1842 R. Bpt'\viliski (tpkst zachowany w Iwpji łłf1tarjalnej, Akt. hip, j. v. przyp, :J, k, 42- -47), e) H. 1874, Również sam poeta w liście do siostn' Paułin' lVIizer"kiej (dat. z Konstal1t'noJlola 1: sierpnia 1874) wspomina o \\Tażeniu, jakie odniósł z powodu wiadomośd o zgonie "wuja Bukowskiego" (w zbiorach rodzinnych pp, i\lizerskich), Dowody możnah jeszczp. mtloż-ć. Te, wybrane z wieI u innych, wystarczają aż nadto do ustalenia nazwiska rodzinnego matki poet', 111°) Ostatnią sprawą, poruszoną w ustępi!' pier\V"z 11\ "Berwil'l"cianów" jest stwierdzenie, iż BenviIiski aż do 1"11\\'ili wy:-:tąpienia literackiego używał w szkole i \\' domu drugiego imienia: Wincenty, Dowodem, \Vysunięt'm przpz autora i przekon'wują.(''m są.: zapiski w aktach SZkOltl'('h, wyraźna \\''po\Vied:1. w tej k\\'Cstji kolegi gimnazjalnego AlItoniego Bronikowskiego oraz podpis Berwińskiego VI' liście, skierowan'l\I do tegoż '), Tak hyło w szkole i wśród współkolegów, Jako argument przedw bezwzględnemu rozszerzaniu twierdzenia i na stosunki rodzinne przyponl1liałahym list R'szarda do matki z dnia 11 września 1835 r, z podpisem R. Berwiński (Zacho\\', w zhiorach pp, Mizerskil'h), \Y latach późniejsz'ch rodzina używała w'łącznie pierwszego imienia - R'szard, poeta zaś podpis wał się :-;tale "H. W, Berwiński".

Ad - ,.11. Ile rodzelistwa lIliał Berwiński", Do zajęda się "prawą. powyższą inspiruje autora chę' pra\\'dZellia wartości w'powiedzi literaekiej, jako materjału

3) "Akta gruntowe Sądu (;rodzk. w Pazu., (lotycząCf' I)(Jsiadlości polożonej w Pmmaniu, Star£' :\Iiasto X)'. 77, T, I II", Znajduj:\ się one VI' archiwum wydziału hipotecznego Sądu (;l'Od7.kipw w I'f)Znaniu, grlziP mi jp h. uprzejmie udostępniono. ') "l'rzyczynpk do życiorysu Ś, p. \Vinc('ntpgo H szanla Ikl'wi"lkipgo" - D,dPtmik Pnznański z dn. 12 ]utpgo lRRO "., Xl'. ;H, s, ;{- iolOg

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry