ZAPISKIzgodny z tekstem oryginału, Zamiast "Verho tenui" winno być "Verhotenus", zam, "vitingentesimo" oczywiście "octingentesinlo", zamiast "curentis" - ,.currentis" t). 11110) W akcie chrztu poet' nazwisko rodzinne matki brzmi: Bukowiecka, Autor wyciąga z tego wniosek: "zdaje się nie ulegać kwpstji", iż właśnie to hrzmienie jest poprawne. Dotych("Zasowe prace, nie wyjaśniają,c zresztą, faktu źródłami, nazywały ją, Bukowską, Jest to według Dra Terleckiego "polU'łka", która zaczęła się "najprawdopodołmiej" od notatki Żychlii1skiego ("Kronika żałobna..," Poznań 1877, s, 22: "BenviI'lska MarjatlIla z Bukowskich um, 1 lutego 1865 1',"), A jertnak - to nie Żych1iilski w \" 177 uazwisko zdeformował, hrzmiało ono de facto Bukowska, Świadczą o tem dokumenty już kilkadziesiąt lat przed Żych1ii1skim, \V badaniach mokh spotkałam się tylko dwa razy z hrzmieniem Bukowiecka, w dwu dokumentach. Są to metryki Ryszarda i jego starszej siostry Julji. Matka chrzestna trojga Berwiilskkh, Teofila, w dwu metrykach: Julji z 1817 i Teofila z r. 1823 nazwana jest Bukowską, jedynie ,'\' dokumencie Ryszarda rodzice ('hrzestni nazwani są: Wincenty Bukowiecki i Teofila Bukowiecka. Natomiast w licznych innych aktach: parafjalnych, sądowych, hipotecznych i matka poety i jej rodzina nazywani są i sami się deklarują jako Bukowscy, (Parokrotnie notowani 'W pisowni nieortograficznej: Bukoska - Bukoscy), Liczł.Ja stwierdzeń powyższych znal1Th mi sięga śmiało kilkudzi{f;jęciu. Przykładowo podam: a) Lata 1821 - 1829, Na podsta"\vie ksiąg parafjalllFh w Śnieciskach (paraf ja Polwicy, gdzie mieszkali rodzice poet, Bonawenturostwo Berwińscy), dało się stwierdz:ć, iż ochrzczono tam siedmioro ich dzieci. Nazwisko rodzimH' matki, tylko w dwu metrykach, Julji z r. 1817 i Ryszarda z r, 1819, hrzmi

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

J) Zaznaczyć jeszcze należy, iż Dr. Terlecki pomylił ię "" hrzmieniu nazwisk, pisząc o ks, kanoniku Ewaryśeil' )i'awrowskilll z. Zaniemyśla i o dyrektorl.f' dr. N, Perzyńskim w Lesznie. Omyłki II' zauważył już po części p. Dr, A, Wojt-kowki w recenzji ostatnieg'1J zez, Kroniki, który ukazał się w lut(1II )), r. (.,Bogaty plon", I\:urjer J'oznarlRki z (lnia 22. II, 19:H r.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry