I{TIO:'>JIKA UAST A POZ;'IIA!'I;IA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Niech mu też Pani l)rzypomni, że opJ'ócz Ni.'nH'ów i Żydów ma i innych przeciwników - ktÓI'YUl pewnic llaW..t uwolnienie jrg-o teraz "i.. w nos będzic! ])]a tcgO nicch pamięta na w prawdzil' tmche jezuicki£' przy"łowie (!), a]c w naszem położeniu pJ'aktycznc: "Bqdźcie dobroduznymi jako gołębice a chyt/'.\ mi jako węże",(Poli dobrodusznością - mieszczę tcż - - delH) siedzicć - mało mówić - a wicIe myśleć - i jednak wic]e działać. }\IJń!'zf!e, bo poczta odchodzi, łqczę serdpczTH' IJozdJ'owipni.. i szacunek H..l'lin 5/9. 4R A. W.

2, U z li P f' ł n i f' n i e .. B f' r w i li. s (' i a n ów".

1)r, T. Terlecki, pracując) - o ile wiem - specjalnie nad ludo.wością Ryszarda Benvińskiego, wydawca listów tureckich poety do Bentkowskiego i Libelta, które zaopatrzył obszern,nH. wnikliwym i interesującym komentarzem (Kronika JH, Poznania, R. X. nr, 4 i R. XI. nr, 1), zamieścił w zeszłym numerze Kroniki (H. XI, nr, 4, s, 410-426) artykuł p, t. "Berwińsl'iana (Materjały biograficzne)", Znajomość żyda Bf'rwiilskiego, po('t.\' - konspiratora - rewolucjonisty - żołnierza, charakterystycznego reprezentanta epoki, jest problemem głęboko istotnym, zarówno dla naszej literatury, jak i historji, Prohlplll ten, jak przypomina Dr. Terlecki, nie jest zadawalająco rozwiązan'. Prace dotychczaso.we, idąc za niewystarczającem i nienaukowo tendencyjnem opraeowaniem Bądzkiewicza z r, 1HH7, powtarzają powierzchowne ogólniki biograficzne, Chcą,(' zapełnić jedną z wielu "ogromnych luk" w hbtorji żyda poety, podaje autor artykułu kilka informaeyj, odnośnie w('zf'snej jego młodośd, okrem, jak pisze, "dotychczas zbywanego kilku słowami", Ponieważ od dłuższego. czasu zajmuję się studjum o Ryszardzie Berwińskim i sprawy, poruszone przez Dra Terlpckiego nie są mi obce, pozwolę so.bie, przytoczone przez uiego dane biograficzne, w pewnyeh punktach sprostować, w innych uzupełnić, Ad: "I. Metryka Berwińskiego.", Imo) W części pierwszej artykułu, zatytuło.wanej jak wyzej, pc(laje autol' tekst metryki poety, Nie jest on poprawn', aui

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry