ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Chd<'libyśmy tprl' zmysł on w nim obudzić, więc go mYlŚlim dziś wzią.ć w obroty. Porlohipn on .10 Spnsta 47), to kto wip, cohy się z nim dało zrobić, Arh! :\al"lJdzi.. hrz(luszny! -

\\ tej ehwili \',Taca. I'ółani('(' i powiada, że Brnl"ch \\')'jt>chał dziś z J'ana i nip \\"('ód aż, na sarn wieczór lub jutro. L' .John Bulla 4R) .irszrze tłie byłam - rozłożywszy ubic w gluwip, żr wpw:;ć do niego obces było by bez t-;ensu, - Pozuka1ilŚmy sobir tedy drogi i pójdziem oboJe jutro, John Buli amator muzyki i sam kompozytor, więc hędzi.. Antosiowi z nim zacząć od czego 49), Zabawimy tu jPszczP do piątku, aż do którego czasu, sądzę, ż.' już "ię i \\' ,,:gromadl.p/liu nacyonahH'm odezwą. - - Pisałam do Moraczewskipg'o 50) o naszą należytość, z bardzo kwaśnym listem z księgarni pr'zysłał nam l:ł talarów. O rp7tę późnieJ trzrha. będzio się kłócić. AtłtoR poszr(łł do Lisipekieg'o- ;'1), ż!'by go do mnir spl'owadzic.

Jak je/lo ,Jakuh wyjdzi!' z kozy, tak zaraz rnuieie przybydź ao Hl'ttiny oboje - bo to babsko poćciwe nad poćciwymi, Jak kwoka obchodzi a gdacze -, a zawsze poćciwie - a chciałaby nieba przychylić Polakom - ona jedna zapala się, kied) nam kto najmniej8zą nirspJ'awiedliwnść wyrządzi - a bJ'oni Polaków wszelaką bronią. Pytacie mnie, czy zmiana ministrrstwa co nam pomoże - ja myślę, że gdyby stal'p było pozostało, jużby więźniów byli p Uś.c iIi , A tak zwlrkło się. Co zaś do reszty, to zależy 0.1 tego, jacy hędą ludzi!'? II U III holrl ,I, /lip zastałam w donlu - ni.. wiew jrszcze, co zł'Obię.

PJ'ozę \\1as przyślijcie dla bezpieczpństwa jezcze 15 talarów a najmniej 1(), Ach! co to piel/ię(lz)'! I 1'\ laszą chustkę trż mi przyślijcie, pani ndła; bo nużby ministJ'owie byli nowi5 2 ) przez ten czas, to trzeba by iM jPszcz(' do \\szystkich - a moja odzipwka już się zupełni. zniszczyła, Bpttina bo już się do niej prz,yzwyczaiła, Anglik nie hędzip /la to patrzał, alr do minbtrów już się w nie,i puścić nie podobno, A hądź..ir ,już dołJJ'ej myśli ,bo już tpraz rzecz wedle Jakuba na wzf;tki.. strolły utorowana - aż do króla, - 'Vięc je/lo chwilkę

47) 7.:tpewno Gustu w SPDst - autor b."oszu." politycznych z 48 r. Patrz Dr. ta.nifo!ław KnrWOWRki: "Ilistorja ,V. Ksit:Rtwa Poznańskiego", tom I., Rtr. 500. H. 7.Ufllan: HLutno kartki z wspunlnipń życia wła.snego", Poznań 1898 str. 79. tH) .Mown. o po:='lp angielskim - \'purnllian)'Jn w liście 7. "1) A W. by' komp. zylorm i znawcq muzyki - on pierwszy rozslawi' u nas SZ( pena, ,;0) Jędrzej MUr-IczewRki mia' z Kamieńskim i Libelłem liłeracko-księarskq 'półkę, 1\1) I)upł z vlpzewskiego.

52) Nowt>g-u gabiuetu z min. Pfup[t'm nft czele ZR))eWIlP nic doezł"kała si y, [iprJi nie.

10J

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry