ZAPISKIsię do króla - , ttatenrZH::; Iit mu pośle. - . Mam nadziej, Żp do t} ch czasowe moje zauiegi przynajmniej \'/) lIuszczpnip więźniów spo\vodują - jeżeli nie - to mam jeszcze dwie drogi otwaJ't('. Piprwsza do księcia pruskiego 40), do. którego bym się dostała osobiście - a gdyby i to nie miało skutkować, wtedy napiszę do króla list ntwarty ze wstępem takim: że ponieważ pan AUf'r8wald nic chciał dopuścić, żebym jakiko.Jwiek pojedyńczy przypa (lek królowi wyłożyła ' - zkąd wnoszę, że kJ'ó] nie wie o zbrodni, któI'ej na nas do]wnano, przeto obiemm tę dJ'ogę, by mu ją opisać. - List ten zacznę już dziś na wieczóJ' pisać, by go mieć na ,\'szelki przypa.lI-k gotowy, wyłożę w nim spokojnie i treściwie wszystko, co się tyczy ogólnej i Jakuba sprawy - i każ'ę go wydrukować. I\.to tedy z ministrów i innych urzędników hędzip skompromitowany - sam sohif' będzif' winif'n, - Lecz to są ogtateczności (!), do których żeby miało przyjść nie lJ!'Zy/Juszczam nawet - bo się daleko. hliższego spodziew31n końca, Sądzę, ŻP sprawozdanie sądu głównego poznańskiego hędzie też niekorzystne - a z resztą kto wic? - apisałam jednakże do laerkt-ra i wyloż) lam mu jeszcze raz, na piśmie treściwie I'zecz Jakuba, ktory przeto, iż hronil przez kilkanaście lat języka naJ'odowego, co u naszych ul'zędników jest wielką zbrodnią - ściągnął na siebie ich nif'nawiM, któm też tel'H& kiet'uje każdym pociągiem ich pióra, Odwołałam się na opinją publiczną i dodałam, że nawet bezprzesądni :>ędziowic sami l'rzyznają, iż Jakuh wybrany na kozła ofial'nego za to, że hJ'omł języka. Opisując nienawiść urzędników ku wszystkiemu, co polskie, podałam jako przykład pana 6tla - który do tego stopnia posunął pogal'dę dla naszej Narodowości, że nie chce odpowiadać na zapytani;] w polskim języku mu czynio.ne przez kobiety nie umie.iące po niemiecku - a lulające ię doii. w spJ'awie mężów uwięzionych U). Powiedziałam, Żp chcąc złagodzić pana .N6tla fanatyzm, uyłam u niego i wypowif'działam mu :7danie publiczności i swoje - jako. jcd}nie nif'nawiść ku Xal'Odowości naszej powoduje urzędników do pH!<twif'nia się na(1 Jakubem - z kąd pan ?\6teI wziął pochop (lo zezwolenia na ułatwienir więzienia Jakubowi, a iżby w jakikolwiek sposób 7l'zucić ze siebie' tę opinję. Powiedziałam mu, że z tP-go jcdnego przypa(lku mOże widzieć, \V jakiej pogardzie jest nasza .Narodo.WOŚĆ i na jakie wystawiona pociski - że wprawdzie jestcm wypel'Swado\VaIla na to, że on w jednej chwili nie może temu zaradzić - lecz że właśnie dIn tego tem więcej konieczne jest spieszne uwołnienie \..ięźniów przez ogólny wyrok od ministerstwa i króla wychodzący - bo w Poznaniu dla nas sprawiedliwości przecie nie masz, - Pro.siłam go tedy, żeby i on się starał o pryspicszenie łaskawego od.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

W) Wilhelm 11óżniejszy cesarz.

U) Możc ta "wal:'R odnosi się do Latanowiczowej?

j

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry