HROIKA )'IL\ST A POZXAXIAcudze winy, Podziękowałam mu jak najuprzpjmiej za współudział (na nas, o którym nas upewnia i wyłożyłam zarazem - że współudzIał królewski nie może przecic b-rlź tak bezwładny jak współucl:ział kobiety, która nic więcej nic może, jak siedzieć tu i prosić o spJ'awiedliwość i łaskawość - a więc mam też niezachwianą nadzieję, żc król więźniów każe puścić ile że już mam wo.;zystkich ministrów 0'1 których tpż rzecz zależy pJ'zYJ'zeczenie. Powiedziałam mu nakoniec, że nie tracę nadzici, iż później osobiście będę mu mogła podziękować i rzecz naszą narodową wyłożyć wedle ućciW(."ci. ])0 Auerswa]da, IHih]wettra i l\1acrkera napisałam, przypominając im prz,yrzeczenia w ł a s n e m i i c h s i o w a łIl i i wzy\\ ając, żehy poparli mój wniosek u kJ'ó.Ja. Sądzę, iż aby się już pozbyć tak naprzykrzonej niewiasty, a która się niczcm nie da zrazić i wie czego chce - spowoduje ich do okupienia ohie jakkolwiek spokojności a król, sądzę, że mi nie odmówi. ""szelako udam się dla \\ iększego bezpieczeństwa dziś do kilku członków 7.gromarlzenia naeyonalnego i zawezwę do szturmu na najbliższej scssyi. Dobrzc, żeśeip /IIi przysłali podanie Lat:mowiczO\vej 35), bo pójdę i do l3enscha 38).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Ministrowie już podali się do dymissyi - kJ'ól jeszcze iej ni\:) przyjął, ale pl'z,yjmie niezawodnie. \Vszelako do jakiegoś czasu jeszcze pozo!'>taną ci sami a nawet do now')go ministerium zapewne nie jeden się rrzenu;sie, I tak Maerker zapewne znowu będzie przybJ'any. - Spodziewano się tu w tych (lniach strasznej J'ewolucji - niektóJ'zy nawet jeszcze iej się jutro spodziewają i to gorzej ,jak przeszła my jednakże sądzi m, że się utrze i nie dzic nic z tego, Pomiędzy listami, któreście mi przesłali, znajdował się też list od ądu głównego, w którym donoszą "że w skutpk wezwania Antoia zasi.:gnęli zdania Kohna 37) że Hohn oświadczył, iż .Jakub wprawdzie jest cierpiący, ale że nie jest wcale koniecznCJll ułatwienie mu więzIenia, - Ż wszelako inkwizytoriat sam ze siebie zadekretowai, i,;by niektóre poczynić ułatwienia - a :.;ąd główny nic ni.. miał przeciw temu 38), Zapytam pana Hohna bardzo grzccZnyrll listem, czyli jet zgodne z honorem i sumieniem, objawiać całkiem inne zdanie dzisiaj a jutro całkiem inne i czy brak odwagi wyrzeczenia prawdy tej amp,i wszędzie i zawsze nie jest zaraZPlll brakiem prawdziwej ućciwości. Bettina dziś 'Pojechała do Poczdamu 30) i zabrała ze sobą list pbsz!'rny do króla przez nią napisany, Jeżeli iej się nie uda wkręcić

35) Nie\\'indoluo nalu, u jaką tu f'ilURWę chofIzi.

3ft} Baenseh za.iadał w komisji. wyznaezol1('j dla SIJl.aw' ])olskipj. W. hurdzo dowolnie znlieniała piso,vnię nazwisk. 37) Kohn - lekarz poznański.

38) \V. przypisuje to J)T7;pniesi('uił-' Kl"authof('ra intpl"wen('ji Inillitra Kiihlw f'tt ł-'nl. p. list 4. 3D) Frrder)' k "'ilhclm I V rcz)'dowal w l'oczdamie.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry