KHONIKA MIASTA POZ;-';AJ:I;IA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Takim sposobem pI'zyjdzie tu j..zeze zabawić z kilka dnI - aby rzecz jak należy wykończyć, O funduzu ż('by nam go brakło ni.' myślcic - bo już tcraz ućciwip wystaniem, od..brawszy od Wasgroze Hez chustki łatwo mi się obejść, Il'cZ za kołnicrzyki, to \\'an, tu codzicń dziękuję w myśli ,jako i za rękawiczki. Bo \I Bettiny na win'zorach jest nieledwo zawsze przytomna młoda mę:latka AI'nlm - świeża jak różyczka a przcślicznic ubrana, Dobrze tedy, że człpk, wyglądając jak szarf'tka, przynajlllllićj niej,. 'i 30) na trokli\\:'ubraną szarctkę wygląda. Możc dziś spadnie ministerium "'J. Lecz rnmeJsza o to - boć .\I('rkcr zapcwllP nip spadnie - a chociażby, to mnic on i tak po]el'ilt,) natępcy. Zl'csztą jak nastani c ministcJ'two liberalne, to Bcttina wszystko podola zrobić. Dla .lózi poyłam kartkę do IJOszukania sobie służb} i talam na życic do porachunku. - Liścik do Żupana - załączOllV - chciej ci,> mu posłać a. kazać czekać na odpowicdź - nóty 3'), które da, prryślijcie' mi zaraz: Nawiaowo wspominam, że mi nie przysłał i grm,za - ak mu nil' n/(' mówcic, bo nic wart tego - kiedy przccic wic, żem po /'Ozkosz nie pojechała - a nic wytłómaczy się nawet z tego, że nie chce człeku usłużyć, - Drugi list adrcsowany do poczty poślijcie przpz kogo ppwnego i każcic wykupić jakie by tam były do nas listy, \\'yjąwsz.v gdyby miał bycłż .iaki z pocztową przedpłatą, Listy te od \HGiną IJJ'zyslijch' nalll pocztą, bo mamy obawę, że nam się jaka SI rawa opóźni. - Mówiąc o sprawach donoszę 'VaIll, że nam wczoraj z rana przy niósł wuj Antosia niepocieszną wiadomość, żeśmy przegTali ów P 1'0' cp. wedle nlllicIllane'o dziecka Ruttcra 33) nieboszczyka, \Vicczorclll IJl'zeclc, była mowa o tcm znowu i pokazało się, że nic przcgrana, ale zahaczona na przysiędze opiekuna - zapewnc .Jakuba 'l Przy sposobnoś,ci zapytajcic się .Jakuba o tę rzecz. Nie mam tam osobliwszej '-'tąd rozpaczy - bo wiem, że Pan Bóg radzi o swoicj czcladzi - wszPJa kr) mi się chłopiec skłopotał trochę, - icch Bóg broni, jakip tu o nas wyobmżcnic, nawet pomię(łzy tymi, co najhardzićj naszćj sprawie przychylni jako sprawie \Volności. Trzcba hy tu zaprawdę z I'ck posicdzicć a wzystkim kłaść do glowy i prostownć zdania, - rchodzimy tu za Naród całkowicie

30) \Vyraz nieezytelny.

31) ,V korwu wrze;;nia objął nowy gabinet general Pfu cI.

32) Niewiadomo, o jakie nnty ehodzi. U ŻUl1a,-łskiego wydał \V. "Piosnki dla luctu \vi{'jskiego z muzyk:! do jednej pieśni A. 1Vuykowski('go". Utwory muz)czne .\. \V. wyehodziły przeważni(' 11 DeckcJ'a i 8tefailskiego.

33) Nie umiemy obja;;nil; bliżej. Iatka ,\ntoniego \V. byla z domu Rulleruwna :Eleonortl.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry