ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

:\ie powiadajcie tam nic ani o lii<cie Auel'swa]da ani o niczem he me uwierzycie, ile by to mogło <;zko(lzić, ]pcz zJ'ozumiecie, jak \'afll wy lożę.

Sercem '''as Hciskam a pieniędzy czckam. Śliczna wtem h:u'monia! Ale JUŻ darmo, nicch hędzic ,iaka clll'p tYl1lcza"11l - ' CI, w 1'0I.lwniu s]Jorządzim ]ppszą. -

"'asza.

.J ,!) - - H.

List J.

C\l'kusz tej amej wielkości co przy lisde1" ,\lll'esatka ta sama), :\Joja kochana Pani.

:\a mój wlllGsek o tymcza:;o\\'c uwolnienie .Jakuba, dziś od :\[arkCl'a odrbmlam odpowipdź, żc wedle tego nlUiał zawczwać poprzednie o Spra\\'()zdanic sądu głó\\'nego w Poznaniu - ]ccz że nakazał pospil'ch w wykonaniu, Xiel'zcfclności tcż w tcm nielllasz - ho mi on nic ohipcał ltwo]nipnia .Jakuba osobno - tylko ohićcal, że od amnestyi wyłączon nic będzie. - Że jednakże amncstya nim wyj(lzie -- może jeszcZe' i poh'wa czas jakiś - a zdanie sądu głównpgo wątpliwp - ]JI'Z<'lO zaraz dzisiaj nastęlJUjąCe czynię kroki: a) piszę \\ jpj l'łlwi]i 110 Jl'rkpra, a ,ja],cm mu opowie1lziala tóRunck .lakuha do uJ'zędników, tak lllU p:o opiszę - iżby na pnypadek zd..nia hiekorzystnego Xiit]a '6) - toż zllanie już bylo naprzód ocenione wcdl.. wlaściwćj \\':u.toi<ci. }[pI'ker do]n'y jl'st. czlowiek - skoro będzie miał w ręku okt wcdle ućciwości \vygotowany, ucz)'ni, Pl) zdoła. - h) piszę dziś zaraz do kl'ó]a, dziękując nlu hanlzo za łaska\\oq odpowiedź i skhulając w ręce jcgo w krótkości zebrane to, com mu ustnie chciała wyłożyć, z prośhą, żeby mi łaskawości swej dał dowóll uwalniając więźniów - a przynajnmiej ,Jakuha natYcluuiast. '\'szyscy tu sądzą, żP, aby się ućciwie w'cofać ze sprawy ze mną uczYlIi zadość mej pmśbie. - c) pójdę dziś do Hcichl'nhacha 27) i \\'a]deka 28), wyłożę ilU SIW'ł\\'ę ogólną i Jakuhow:l, a iżby uczynili wniosck co najspieszniej na Zgl'OllIadzeniu :'Iial'odo\\'1'1I1. Sądziłam dotąd, że to krok zbytni - kiedy, jak Kiilwettcr 2f) przyrzdd, w bal'llzo - bardzo krótkim czasie miala być anmestya - a]c u nich pc",nic krótki czas inne ma jak n nas określenie. \Vięc nie zawadzi pobudzić do pospiechu, -

26) l'reZC:i sądu głównego w Poznaniu.

27) J}t>IHttowan)' - z frnk('ji dClllokrat)'('znpj.. 2H) \Valdcck - prz)w(jdC'n stronnictwa l1emokrał)"czl1C"go. Prz('lłlc.twi,ał za ogólną alr:unes1ją. 20) 'V. zmienia dowolnie pi8o\Yni.

95'

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry