ZAPISKImiędzy in/lpmi. ŻP gdyhy taki(' ,,('rhaŁH'np HpgTiffp", jak moje, byly upowszpd,mio/lp, już by da":'/li(j z Iłami iWH'zpj hyło. l'owipdział mi, -i... prói<bę .Jakuha F;atrl odda - rzpcz sarn sprawi że wszelako JIIalll .i;'ię ,\'j (hi p(' z kJ'óll'III, a jeżćli lilII ,.tuit Ilipsp!, wUl'iligpJl Bulle" '"\vyłoż'ę -Btó,"llnki, ,zrohi." IIIOŻ.' wiplp, ,JakŻ""1 IIJII powil'dziala, Żp .},akuha przecip tylko d 1:1 tego /lip !'ipl'pi1ł ur/ędllie' pozJlańsey, ŻI' ohstaw1,ł za językiem n:,,'odow III '0) a ż.' ]JJ'z"eipż Na!'odowoi«' to Duch '!Swięty, eo,mil'szka w Sl'l'e,l1 czlowipka a kto ją \\'ytępia, ten }Jdni -I'z<'ch pl'zeciw Duchowi Świf;temu . patrzał na III II i<' długo ---.- potJn mi u::;cisn1ł1 obip ręcp i }Jowicdzial: "to jet pnIwda - wZlJlOśll' 'łlOwicdziana })rawda - i ruusi bydź z \Vami inaez..'j i hędzil, hy]eści<' .sami nic zP]Jsuli", Ztą(ł \HI 1I0\H' }JJ'Zcślii'my ]Joli' - i juz nic !Jęd,ę wszy stkicgo opis) wać - jpno \\'a III powiem -Dziś jpszl'7e idę do AUIl'swałda 17) a jutro do ]uÓla. .\1'11, żphy tl'Ż BÓg ezłpka /HItdmą] ! - Zachowajcie najglębszp lllilczpuie co do .Jakuba sprawy i /'0 lło 'fJgólnych tpż lepiej nil: nie mÓwić, - ho to sz]{()dzi. - Deputowani szanownj straz/!il' :lIi lta ,Jakuha. ;\ie widziałam 1;ię z żadnym, ho mi Antoś odradził i to dohrze - wczoraj ałbowiem flowiedziPliśmy się, że strasznie /11\ Iłl'ni" sZUI'II1Ują - ho ]Jowiadaj1ł, ':iI' jeżeli Jakub będzie uwolniony, ti} i jakipś nipmcy nil' łH;dl\ ukarane i rÓJ}(' podohne, duhy. To widno, czpmu bajali d1łglp, ż.' się nic zrobić nic da, 0lJowiel1l '''am ohszprni(, za POWl'OtPIll - dziś jl'no jpszcze 'rn'oszę o milczplł i 1'.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

Moi drodzy! Ż"hyścip to \Vy łJat'dlluiast wysłali luh sa/lli za'Jiil'ś]i list Z:ilączo' do ŻUIJ:1ł'Ikiego 'A). ,}Płł1U i t)"("" tIgo listu /li d;lpci, udzil'lii' })oll tajelłlnicą, Piszę doił o trochę gTOSza, ho mi za"braknie - ..hol' się człek ogranicza. - ,\lp pil'szo hipg;lI' \\ gOJ'ąeu :Jłip pol1oh"o a r]ol'Oszl,j st!'aszJlie ..!tłoJlą pieniądz.,.

I, kąpidi ani razu "ip hylnm1 'Bo gdzież talii ('za,;'!!

,'Yasza.

łUl Z('\\"Iu:trzllł'j (4-tp.1) stroniC" :ll'kllza: A [)iz('i(' .1('no - .\łh"(',. 1.Ipilllw.rd.. hukI.

J6) lIau;ł jt'st I.rn\\"a ]{ru;lthofpr:l. z r. 1M3. H;,d J!;ł6\\ny zi('IlIi';ki w Puznaniu dwu--IHutni.- ()(]rzlu'ił kłtrg'«: Ilodaną prz{\z K. w pobrkhu j£:z)'ku, ŻądHj,(' nił'miC"('ki,łg'() tło-łuaczlni:l. K. zwnieil s: do "JI1!ni!oitI'R '\liihl('ra w BC"rliui£", kt(iry. prYZIU1WRZ) mJł łll:-;Z]H)(. rozkazał ł"ąrluwi ,IOZIHtll=--kif'lJlu -IJn:Y.i:l( :-;karg'ł:_. ])atrz Ur. tanila" l{r.,,'owki: .nitorjlt \'-iełkif'A'() Ksh:twa IJoznaI1RI\.icg"u", t. 1. !-iti". 221.

: ti') Au£'rswald - prez£'s tninisłrów.

1) J:t.11 KnlJtu.llt). ŻllpailRki :.£l1fiU) k:.dęg'arz (łoznalbki i wYll;l\.\TU. z kłórYł-u <th(Jjł ""'"II,rkov. M' . \\ ri:u:rl, ('h h)Ji "'ito"'innk:H'h

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry