:\IA TERJ AL Y DO IIISTOR.TI SZTTTKI W1ELKOPOLSKI EJproboszczowi kościoła ś\\'. Marji l\lagdaleny. (Adv, HIl1-lGlł, r. 1612, p, 890), Adam "Furszt", jal{O mąż i opiekun Barbary, córld zmarł.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

kupca gdailskiego Kaspra Linkego, ustanawia Dawida Martina, piwowara j obywatela gdailskiega, pełnomocnikiem w sprawach datYl'zą,l'ych spadku po zmarł, złotniku Jerzym 82), hratu żony swej Barbary. (A, C. lG09-W15, r. 1612, fal. 265 v,), \V r, 1(j25 zaś\viadczaję. I{asper Dyring i snycerz li: l' z y s z t o f R e d e l pod przysięgą, iż Jerzy Frost (!), piekarz, jest prawnym synem zmarł. rzeźbiarza Adama Frosta (!) i Jadwigi (I), że jest wyznania rzymsko-katalickiego i t. cI, (A, C. ]fi23-lfi;2fi, fol. 400),

G A B R J E L C Z \Y Y li: I E L (Cwiklik),

Gabrjel Czwrl<iel, malarz z Chwaliszewa, przyjmuje prawa miejskie \V Paznaniu w r, 1593, W latach 1600, Hi02, l()04'T 1605, 1(j08 i W12 sprawuje on urząd starszego cechu malarzy, W 1', 1598 oskarża Anna (? Regina), żona murarza pO'.mańskiego Baltazara, przed sądem burmistrzowskim malarza Gabrjela, że jej na Rynku Rybnym [in Theatro civili Posnaniensi in foro piscaria] odri ą .! kawałek palca [ex veste interli.a frustum seu partem pollicei]. - A, C. 1595-1598, fol. 761). Burmistrz m, Paznania skazuje w 1', 1601 malarza Gabrjela na zapłacenie malarzowi S t a n i s ł a w o w i I{ a s s i a r o w ic z o w i, 8 złp, długu. zal'ią,gniętego przez niego, W tej samej sprawie zapada ponowny wyrok, (A, C. 1598-1608, fol. 422, ł29 v,). Wdowa po malarzu Gahrjelu, Dorata, w)'szła, jak się zdaje, piiźniej za malarza Ja 11 a H o f f lU a n a, (Zob, Haffman).

JOSEPH es PICTOR.

W sporze między malarzem Józefem a Adonisem ZygmunŁowiczem o gwałtowne wyrzucenie malarza z mieszkania przed upływem terminu przewidzianega w kantrakcie dzierżawy,

82) sl'. Guldenmaier,

6.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry