MATEHJALY DO IIISTOR.TI SZTUKI WIELKOPOLSKIEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

:<;tatuas excidunt - qui semper pro pietoribus habentul' - artifkio ae saneitis pktorum teneantur iuribusque et lihertatibus corum gamlCl'e et omnia onera .'UlU illis coniunctim ferre et śustinere deheant", Ohie stroll' przyjęły powyższy wyrok, (A, C. tf)!H-1595, fol. 103, - Zob, \Varschauer, ..Die Posener Malerinnung" w Zeitschrift d. Hisl. Ges" t. XI, p, 417), Z aktów e\V, kościoła św. Krzyża flO\yiaduj("m' się nas tępują,eych szczegółów: W r, 1597 występuje Anna, żona l'zeźlliarza Kopa, dwukrotnie jako matI,a chrzestna, (31 st'czllia i j września; zolJ, lTri) , '" tymże roku (27 k \\ ietnia) ol'hrzl'ZollCl została eórka ł'zeźhiarza, Magdalena; do chrztu trzymali ją,: J aeoh Hettieht ein pantofler, Anna U l' i a e e i n e s 1\1 a h I e l' s Ehliehe fraw und Hedwiga Benedid Voigtss eines goldsehmides Eheli('he fraw".

W 1', 1599 ochrzczoIla zostala córka Regina (13 grudnia), w }', Hi01 córka Dorota (30 stTznia), a " r, lIi03 znowu córka (bcz podania imienia, 29 sierpnia), Anna, żona rzeźlliarza, występuje jalw matka ehrzestna w r. 1(j()1 (4 września) i w 1', lli03 (21 grudnia) - (Zol>, Gediehen). Gałwjel Kops umarł przed r, 1fj0), \y tpnże roku wyszła Anna, wdowa po rzeźhiarzu Gabrjelu, ponownie za l11ą,Ż, i to za snycerza J( r z ' s z t o f a H e d 1;1, (Zoli. Redel),l'HILIPPVS PICTOH.

Hegina, żona malarza poznalłskiego Filipa z przedmieścia św, J\Iareilla, zohowiązuje się spłaeić PożyczoIle w r, 1592 od mul'arza Michała (Z'cza) -1-0 zlp. w przyszłym roku nu \Vielkanoc, SumQ tę zamierza GIla zahipotekować na ('ał'lłl SWPll dOlllu narożllym na pl'zedmieśdu św, Mareilla, położon'JII \\' pohliżu posiadłośd zmarł. ;\,likołaja, W roku następnym kwituje obywatel pozlJailski Grzegor'z Wopliczki (?) Reginę. żonę malarza Filipa, z odbioru powyższd sumy, cedowanej mu przez wymienionego murarza Michała Zycza, (Adv, 1591-1593, 1', 1592, fol. 479, - Adv, 1593-1)94.

r, 1593, fol. 153 v.),

A D .\ I F O R S T (Furszt, Fursth, Forsth, Frost, Fl'osth.' Wrosth).

"Adamus \\'rostl1 Zillirhensis pietor" (z C'lichow'), przyj-' muje prawo miejskie w 1', L592, Jak źródła arrhiwalue podają.' h)'ł Adam Forst rówllież rzeźhiaru'lł1 [statuarius, sniczer], "Adam Forsth", mieszkanipc Ill, Poznania, zohowiązlije sit: w r. 1595 przed sądem wójtowskim, zwról'i.' poranionemu przez siebie J\Iatysowi Ridigerowi koszta I eczenia i w'lIagrodzić '\vyrządzone mu szkody według OI'en; dobr."l'h ludzi; pozatem przyrzeka on, że nie opuśei miasta, dopóki liiI' da Ridigel'owi zadośćucz'nienia. (Adv, 1594 -159(;, fol. [(i2), W r, 1597 lJabył Adam "Frosth" od hiałoskórlli],a Jakóha Stephana za 470 złp, dom, POłOŻOllY na Garhararl1 pomidz domami .J erzego Ottego i Jana Stepharła (KolItrakt w języku' polskim). - Adv, 1599-l{j00, r, 1599, fol. 220 v, Na tym domu zabezpiecza Adam Forst sum 80 złp" dłużlJą. dziedzicom zmarł. zamesznil,a GeheHa, (A, C, 1595 - 1598. r. 1 ;)97, fol. 555). W 1', lG03 sprzedaje Adam Forst w'żej wymieniollY dom na Garbarach białoskórnikowi I(ao..;prowi Dirillgowi. Ja]w pełlJomocnik Adama Forsta, obywatela pozllailskiego i łczyrkiegoSn). występuje złotnik poznal'lski J eI'Z- Guldemnaiel'. (Seah Po"n. 159l-Hi08, fol. 456).

Garncarz Paweł i Adam "Fursth" (wraz z ŻOllą, Barbarą) oblatują kontrakt zawarty między sohą w 1', lIHO. Garncarz Paweł sprzedaje Adamowi Forstowi "na wieezllość dom y z ogrodem swóy własny za mostem Lacina rzeczoll."m" SI) za .0 złp, (I(ontrakt w języku polskim) - Adv, lIi 11 -WH, 1', 1612.

p, 664 v.), Na tym domu lIa pl'zedmieściu Łacina zapisują Adam "Fursth" i żona jego Barbara czynsz roczny 32 gr, (od sumy głównej 8 gTzywien, wykupionej od m.'-dlarza Mateusza z domu jego na przedmieściu poznailskiem za Bramą "-I'ollieeką), zohpwiązując się czynsz ten spłacać coroeznie w dzieli. WWŚŚ.

80) Akt pełnomocnictwa wystawiony został w Łowiczu, 81) Łacina = Miasteczko, przedmieście m. Poznania.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry