I\HOII\..\ },I]ASTA POZ:\'.\IA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 13 min.

Tak pI'zl'dstl1wia się, jPżpli nie zuppłn', to hanlzo nipwip!<, 0(1 rzc('Z wistośei odhit"gajJ"' stan liezpllIlY zawodowego kupil'l'twa ehrz{'śl'ijallskipgo w Poznaniu za ('zasó\\' Ksic;'st\\'a \Val'Uł\\ skiep'!), Co flo mtł,oclowości, JlI'zp\\'ażal i i tpt'az Nipl1ł(,.

Jlu hyło kramaJ'z' i JlrzplwJlniarzy, a 1)J'zpdpw"z'stl\iPJ}J Ż'dów, (I'u/lno OZIl3"Zyt-, POl'ównujl;ł,(' \\''kaz powyższy z£' spispm JloJlrzNlnilll »0zmlll.;;l\ich kupeów ehl'zpścijań:o:kich za czasów Prus Poluduio,. w'('h (Kł'<H1ika, n. XI. stl', 1,!}) aostrzpżpm' odl'azu wiplkJ zmifłll!.' za n ik ('ałego sZPl'pgu nazwisk. CZPIIIU (o przypisać? ]ł('ŻIII' lIa to złożyły się po\\'od', Jednym z nieh hył ten, że dawnif'jszf' rit'l1IY z{' ślllilłj"ciJ jeh właścicieli wynHu'ł', 11 po(omkmdp J1I'ZPszli do innydł zawodów, Dzipje się to nic;;tct- i dzbiaj, PÓŻnipj:-:yeh Jlrzyl)'s?'.ów z Ni P 111 i P(' pchała znowu do opuszezenia I'oznfł nia. i PO\\TOtu do ojezyzny nagła zmiallH rząd")\\' i zast()j haIHllu, Byli niezawoduie i tae', 1'0 dla l'iężkil'h wal'UJlI';{I\\' hytu, l'iągłyeh zahm'zell "'ojełlll'('h, zanieehali haJllllu. o.'zpkllją(' Ippszyeh, spokojniejszych eZ3:O:ÓW, ;'\akonip.' ZłlZnal'zy( mi jes7('zP wnlfłda, Żf', o il.. alda hl'llekip z ('zas"\\, Prus Poludniowydl SJ \\' kzyku lIiemipekilll pi:o;allp, z hardzo rzadkipmi wyjątkami, to z nastaniplH I\:sil.'stwa \\":U'SZH\\ skipgo \\' 'pien\'sz'{'h lataeh jego btnipnia są ni{'maT wyłą('zlłie \\' jlłzyku Jlol!-'kim; z jęz'kiem ni£'mipckim \\' aktaeh ch, .'zpJmY('}-1 JlI'awie :o:iQ uip spotrk:un'; t'lko Pł'otokólłll'Z za\\'szp je"t pio.;lIlY \\' jl,'Z'kll lIiemieckim, Ale po I'oku 1812, po klęsef' apOlp{)Wl \\ Bosji, z wyjątkiem pism od urzędów zawsz!' jl'SZI'Zf' polskil'h, znachodzhnr już raz po raz \\' aktal'll jęz-k nif'ndp{'ki, a od poło\\'' 181;) roku, z przpjś!'i{'tII JlOIIO\\'lIpl11 PozIIItllia pod rząd pru:,;kie, znów język nipmil'cki nominuj{'.

Z tą smutną chwilą kOllezę przeglą.d dziejów handlu i kupjf'('t" a pozmlIłskipgo \\ pierwszym okre:-;i(\ czasów pOl'Ozl>iOl'ow'eh, Dałsze jego losy, od pokoju wip<1pńskipgo po dziś r!Zif'II, gdy pI'zemiłlęly nalw;zcie hm'ze, jakip zawisły Had zipmiami polskiemi, Il wojlla \\ iał<m a uwolllila Pozna!"ł z l'Qt niewoli, nie wehodzą już w zakl'p:,; mego zadania,

ŹHÓDł"A,

l. ,\kta Iwaddp, zaChO\\',1I11' \\' al'chi\\'UIIl Korpol'al'ji Kupeó\\' CllI'zl'xl'ijailskieh \\' 1'0ZIIalliu, 2, Akta i dokllllu'lIt \\' 1',1I'ISt\\O\\'1'1I1 AI'I'hi\\'IIJII \\ l'ozlIalliu.

:L .laffI' .\Iori/z: liiI' Stadt l'ospII Ulltpl' p,'pu",sisdlpl' IIplTsl'lmfL Lpipzig 19m/.

L l.lal'ocho\\'",J,j K.): \\ slHJlllllil'IIip zezasów PI'US Połudllio\\'yeh, Opo\\'iaolallia hisłOl'y('ZlIp. Pozllal', IH<iO, ;" Kipl'",ki EllJi I: \\''''POIIIII i('II ia 111. l'ozIIa IIia od ('ZaSil zallol'u 1"'u",kil'g'o, Ka]l'll1lal'z 1'0zIIallia IIa 1', IX(j(j.

li. \\'",polllllipllia Z czaó\\' hsit:",t\\'a \\'a I'"za \\'sk i I'go, Kall'uda I'Z PGzua u ia IW I'. lRG7, 7. KOllitz II""I' k: Hollliel\\'/) i halld"l za e;wsów K",it:s/\\'a \Vfll'szawskil'w \\ Ho"zlliku Pl'ac :\auko\\''('h. \\'al'sZil\\'a lR80, X. .\la'I' l\sZHI'd Dl'.: lIistol'ja halldlll, \\ olllY 1ll'zI'klad III'. II.

\\' "igta 11 I. Cza"' :\o\\'ożrt III'. hm l,ów h. 1'.

!J. SkarłH'!. FI' dpl'yk: j)zi!'j:, hsięst\\'a \\'al'szawskipgo. :! tOlllY.

POZlla il lXI}fI.

10, SllIolpilSki \\'lad'sla\\: Hz:!dy l"'uskil' Iw ziplIliach /loIskich, 17!n 1';07. Warszawa 18XIi, II. Sc!lofłllliillpl' Kud 1)1',: IIHIHh'1 u, (;p\\,pl'!lp illl lłegipl'ullg",lwzil'k 1'0"'1'11. (Fpst",chrift d. l-Ialldplskalllllll'I' zu POSpII. WOI), l:!. I'mtokolal'z BI'a('f\\'a hupipddpgo t. Z\\'. daWllr. I:L \\',If':-I'IWUpl', Ih',: ..1)(>1' lIanrlpl" \\' pnlcr zhiol'o\\'('j: j)a ,lalII' 1'1f/::' 1\-. \\'u1tI{(, Ilpilll'ich: Stiidtphueh dps Landps l'osl'lI. Lpipzig 1(i-\.. 1:1. S1t'IH'II"'p" I. F,: Blikkp aur Siidpl'pIIs"..1I VOI' ulld lIaeh d..J11 Jahl'c 17H::, POSI'li lX02 ]('i D..ek"I' und COłnp.

\Ii, lIolsd...: l;pogl'ajJhip ulld Statistik von "'p",t-, Siid- uud XpuOStPl'plI""..II. '1'0111 n. B"r'lin lR()4.

17. Salllllllllllg- KIIg-1. I'l'pIIss, puhlizil'tplI Ulul pl'gallgPlIpII Edidp, Pa11'11/(', \Inlldatp, Bpsel'iptp 111111 lIaupt-Vpl'onltllllll.('('1I Ple. \'011 1797.

(Bihl. Arl'iriwułn l'allst\\'OWl'go B, K. E. III. W), IX, ,\kta Bady lIallrllo\\,pj III. I'ozllania, OIH'jlllll,jąCp eZYOlllo;;ei tpjżp, I !I, ,\kta d. K:lufłll:mnschaft zu 1'0"'1'11 lJ('J.rpffplld \'(" ;;chipdplw 1.1' g'pIIstiiIHlp a. d. ,lahn'lI 1807 180R, :!(). -,,- H\1O-1811, \'. Oktohl'l' 11:\10 his ult. IIl'z/,II)('1' lXII.

:!l. ',,- lXI:!, JHullal' hi", 1)1'/.I'IIIh('I' H,I;t 2'!. 11'\1, .lal\1lal' hi" 1I1t. IIl'Zplllhpl' IRl;'"l\1ATERJ.\Ł Y no UISTOHJI SZTlT[(1 WIELKOPOLSKIEJ,

(f:iąg (h'lIszy),

A l) Ił E .\ S,

"Alldreas Pklot''', Jdóry w roku 1575 pJ'zyjlllujp )lI'aW!) łlliejskip w Pozllaniu, jest llIOŻ£' idplltyczlIY z w'żPj w'llIi(>lIioIIYlll Illalm'ZPIII AlldrzPjPl1I z Plocka.

\V mIm 15H wydl.iel'żawia rada lIIipjska jego żonie .\lIlIip hudQ (I,ram z jat'Z lIami), polożol1l-, w pohliżu I'Htu"za, lIaprzpciw kmlłiplli.,, wójta }lozllaJ1skipg'o Jalla Kijewskif'g-o, (.\, C. 1;)::? -15R4, fol. 351 v,), \Vielka przyJ,roM spotka/a malm'za .\lIdl'zeja w l'oku 1)8R ze stroll' lIiejakipgo \Vojdpcha SWypnm (szewca), lIIieszkajęcew, jak i malarz .\lIdrzej, na przpdmieściu św, [\IaJTilla, Z 111'0('esu, który sil;' to!'Z' I przed sądpt1l wójtowsk im, opuhlil, ujelllurywek dot'('zący zezIlał'! świadków: J) p p o s i t a a d i II " t a II J i a 111 :\ II d I' P a p I' i (' t o I' i s, COI':tJ1I sppetahili dOIllilIo :lfl\'ocato slIhdpIeg'tlo d\'itatb I'osllalIi:łI' Pf'I'sOllalit,'I' eOlllll:łI'PIIS f:łlllatll .\lIdl'('aS \\'IJIII', Illsol'ial'lIll1 I'Iwl'tal'lllll IIwgistpI', ci V)" 1'0'<11 a II il'lISis, ad illstalltialll 1\IIIII'f'al' llil'100'i", ,,"I.ul'lmli l'oHllallil'lISis, lit vPl'itatis tp"lillIOlliulIl pl'l'hilH'l'Pł, offieiosp citatlls suit iUl'anwnto SI10 ihidf'1I1 "Ol'alll offieio, ut. iUl'is PI 1I100'is (':-.t, PI'af'stitio dppo"uit: 1sz \\' dzyp,-ł \\'th(lI'kow' o godzill'1' o"thatllil'Y, gd' IlIyallo I/I'a1111; \\'I'I1/'zlawską z:1IlIykacz, id,\('z 1111'11 Iho śwyadpk s /II"Zpl'W('ZOII ", ,Jędl'z('ięlll \lalal'ZI'III (HI :\al'\\'a1!il\:1 ku hl'alll'1' \\-I'oczlawsk:, thałllżl' lIarlpszli \\'O"Z'I'l'IlH SZI'\\TW, klhól'' szpthl s l'i(JI'I, <;111 s Ful'IlIałłk ęlłł, ' the:llzP FUl"llIall"k idącz p(}('ząl la'a('z. IIIÓWyą('Z ' tlH:" tho idz'p ,)OWI'OSZ, .Jęrll'Zf'Y:1 lłłalana 11I'pIlY,\(,Z, t1I1'łI śW,ulfll'k IIllli111:11, h- ielJłU sp.thal \\'ocypcha HZ('\\TW .'pżli h i('11I1I la,\:I', Oli odll1)\V I'clzya', ŻI' II'P tlHJIt'.. ]are:, ali.. tł/(,/JJll \Ia laJ'zp\Vi lIyp('znothli

\\I'IIIU ezlowYI'I,O\\ i. 111l'1"U powrozowi. \ idąez Ilalil'i " "ohą aSZ ku hl'alll,\ 1', thalllżl' \\ hnllll'p thęll tho \\'oez'l'e" ,;\\,'f'ez il'sczP hani thPlIIlISZ .Iędrzpil'wi lIIalal'zpwi layal, grożącz /ilU czpka"el1l y 1110\\ yncz: ")'('("/1101 hliwy t"zIO\vyprze, PO\\Tozyr, hędz l' s ę o 1'Z'ę thęll .'zpkall padal, a .Irdl'z "wlarz I1tU rzpkł na tho th)'lko, ku hralllYI' oSlhal"pi irb,cz: sałłJp!< th PO\\TOSZ, zaezęlll syę thal'g"ąl za nisz \\'f)cz'pch SZ\\ )'rcz irsrzl' w hl'alll)'p hęd:\rz \HI olllYI'JJioll('go Jędrzpya malarza )' udprz'/ go ezpkallęl" w I'ękę, IW ezo dosz)'t"z lilUlz patl'za/o y drugi I"aSZ dl..z'al, aly., IIIU Iat.s I'zpżnik pOt'wa\\'szy ezpglę skaz'l nisz y lu(l!.yp 11:"'1 kJ'zyk"pli IIIÓWY:,cz. żr sę \\ hra"IYp ślll'ał hkz y i(lącz, groży/ BIU, eh'hypll'lII .'zyę tlwrasz IIHIIII !'ię uśpicz, Thrgosz IIwlal'za :\latys I'zpżnik s thym św)'nthkyęlll do syphyr IH)';\ł.

kthól'l'go odpro\\'adzyl 1"'zps ga..łlath' "1O"lh do dOtllU, lhidpl" 1lI'I'HOtwlih'r eonlpal'plIs fal"altls I:łthias PI'z,'gyętha I:llIio, l'ivis PO"IHlllil'lI"i>', ad i"stanlhtl" pl'apfalm", ut vf'ritatis tl'stil"OlliulIl ])('I'hiIJPI'pt, offi.'iosp citatus spontr pt ]ilwł-l' "uh iUl"allll'llto SI/O ihidpl" rOI":l II I nffi<'io, ut iUI'i,., pt IIlori,.; rst, 1)J'nl'stito J'l'roguo\'it: Isz w dz'ril wthol']w\\'' o gorlzinir ostathni, gdy lII)'ano hntlllę \\'l'Ocz/awską zawiprHt"z, t,'afil ,,'ę rio Ilwgo, gd' \\'ol'Zipeh SZ\\''I"'z ohl'oci\\ szy syę ku ,/ę(h'zp I'wi 1I1alarz,'wi udt'l'z'1 lIall cZt'kalH'1I1 la ęczy I"U, Y gdy "yę rll'ugi l'as /Hill zal"irl'zy/, rlH"zyąrz gO urlp, I'Z ez, Ilwrly l hpllzp ś\\'';Hlrh za ha lilowa / go 1I1ówyącz, pl'zpez h'l'sz ("/low Piw nyrwimwgo, ktllPl"U yp"ezyp nirllw nir'z przy soh'p, a Uw hylo z ostathlH' IWalllY \\''('hodz:i('z, Y liwII śwyarlf'k wz'a\\'szy UHl r"iollplW Jędl'zf'ya zapl'O\\'adz'1 go s kOlllor"ik ęlll s\\'n III do

YPCyo.

. ,..,

()lI:ltłl dppositiollPIII tl'"tilll" pl"apfatus ,\,,"rpas Pietol' aetiH prHpsrntihus inscl'ihi ohti"uit. Providus \'PI"O Alhpl'tus Szwyl'CZ salVHIII diep,uli farultatl'/II tHIII eo"t,'a tl'stf''' qualll (h'/H)sila illol'lll" "ihi /'('sPI'vavil. idlJul' ad aeta prapsPlItia in"crihi ohtinuit. Aetu"l frl'ia quilIta alltp fpstUl1I "aIH.ta(' 1ll'lisalH'thar lll'()xillla. A"no DOllliui I"il h'sil"o 'luingpntpHilllo oduag('sillll) oetavo, (= 17 list. 1;)88). (.\dv, l?)RR 1590, fol. :nO).

:\lalan: .\ndn,;('j ustanawia \\' roku 1?)1.\fj \Vojdrdm J)otllilIowskipg'o genpralll III S\\,'1Il ppłnomorl1ikiem, \V I'oku l591i już nip żyjp; \\' tym howiplll roku u"tanawia !'ada miejska ławnika Macieja Chudzirza i mUl'arza :\lirhała Zycza opiekunami si(wó1 po malal'zu :\ndrzeju (A, C. ]:>95- 1:>98, fol. :07). Zmiana opiekuna (A, C. 1595 -159R, fol. 500 v,), Opiekunó\\' tych poz wa \\' I'oku 1597 Regina Hozdl'zyg-ol'zYlla o zwrot 70 złp" którą to sumę otrzymał i na utrzymanif' dzied zmarł. Andrzeja, Z odbiOl'u tpj kwoty kwituje ona w tym

5.

:-:am m roku opipkul1Ó\\" aptel,arza \Ial'ieja Chudzil'a CZ(,I'\\'ol1ogarhal'zH FI'ydpl''ka HamJH'lIa. (A. C. l;)B;) -lf>HH, fol. 1,HH Adv, 1)97 l:J!)H, fol. :?41), ". I'. )(jOl :-:pl'zedają \\''żcj wymiel1icl1i opiekullO\\ ip IIIUrarzowi :Vlielw/o\\'i Zy('o\\'i dom, hędąc' \\'ła:-:l1mkią dzieci po malanu Al1drzeju, pO/OŻOI1 l1a pl'ze.hnipśdu św. :\/atTiI1H w pohliżu kościoła Ś\\'. Marcil1R lHil,)dz' domami I\larieja SIIIUI'R\\')' i uliczką l1arożllą hli:-:ko kt'/"'ża, .,il! acie iuxta (TUl'i:-: illtagil1em". (Scah. 1;)!Jt)(jOR, fol. :{/i:1 v.).

P A l' L t- S P] C r O H ]) E L W O W I( l),

Pl'zeci\\'ko malm'zo\\"i PawłO\d z L\\'Ówka \\' :-:tl,)puje w 1'0ku lf>77 J)I'zed :-:1;\drm \\ ójtowskim jakaś Iałg'orzata wraz ,z ('ÓI'ką "\I1IH W :-:pmwil' li gTz'\\'iel1, któI'e lIIalal'z otl'z'll1ał h'/ tyt ułrm po:-:ag'u, (Ad v, 1)7H 1;)HO, fol. ,1, v.),

A N D R Z E J Z P ł. O C I( A.

\V'mipl1ioI1Y w aktach l'adzirckil'lt z l'. I)i-H. Zoil. "Iatru:-:z

K%,

A ['\ ]) H Z li: J C H n Z"). s z c Z (Cltl'zas('z, CItI'Ząsscz).

\V I'oln] 1:1'i!) wl10si "\gllipszka, wdowa po zlllarł Ilł lIIalaI'ZU O m a 11 i c, ohccl1ie żOlla malal'za Ja 11 a C z i Q s k i e g o, \\ I'az z rlll,'żPł\l skal'g\, 1)I'zpl'i\\ IlIalal'zowi .\llIll'zej()\\ i Chl'ząszczo\\'i, :\Iipszka olla \\' donlU p%żol1'm l\liędzy :vrostHll1i i 1'('gulRl'IIi(' uiszcza cZY"SZ, Ircz \\'\'Iniel1ioll' malal'z Al1dnej stal'a sir: WTUgU\\ al' ją z tllirszkallia, l)roJ!ollują,(' szpital o\\' i cZY"sz \\' ższ, .\l1l1a uprasza wohe(' tpgo I'adl,' mipjską o \\''stąpiellie przeciwko Al1dl'zcjo\\'i i pozostawiel1ie jrj \\' posiadal1iu micszkania; I'ÓWl1o('zPśl1ir \\'yraża OI1R zgod{;' IIH opłanutir \\''ższego CZ'IISZU, Hajc pl'z'zllają mif'szkaltir "\gllieszcc, (,\, C. 1;)7R l)HO, fol. 31:?- 313: Il1ter Czipski ot ChI'ZRS('Z pietOl'es), "alan .\lldl'zej Chrzą"zcz spJ'a\\'ujA w lata('h l;JR:?, I;)H3, l)Hti i po I'az ostatl1i \\' I'oku 1;)H7 ul'ząd stal'szpgo cechu malal'z', kOllwisany i illtl'oligntorÓw,

* :\1 A T E l T S Z :\I A T 'I S 1 A K (Matisak),

Stara"i('11I IIiskupa, pozII:11'tsJdego "\dauJa KOIH1l'sl,;jpro (t 1)l/ł) OdIH.\ I( 11;,t W I'. 1:)11, kaplic!,) Gl"Odziddch (dzisi0jsZ1,), l;.aplil"Q w. Tlojl'r) \\' katedl'zf' pozl1ailsldcj, lIIallljP II i l' I' 011 i 111 Z G log o W ,I', a gd tp" u !'i <'Id, malal'z :\Iatcusz :\'latrsial,. (1'01', \YpiI1Hlłlll. DpI' 1'0;;0I1P)' DOili (1!H 1), p, 3!J; HucillSki, KOl'iM kHtedralll \\' 1'0ZI1Hlliu (1!H2), p, 93),

'" H ] E R U ':\ ];\1 Z G Ł U l U W Y.

Zoli. Mateusz _\Iat siak,

POI'. .\da C;II). 1'0Sl1, 1'. 1:J7U,

* c\ L Ił E H T B E S l N 1(.

Ch)'zrielllil'H z piaskowca ". kORriel0 parafjall1'11l \\. ;\lal(,\1l Kl'Z'('I,u (pO\y, Ipszl'zrilski), ozdolliol1a rzt01'01W1 1101'IIa I"i, ma "ast!,)puj;J.'e IInpis': ,,\Y 01' da glnu]!0t lIlIr! gpta uft winI, dPI' "inl splig-" - ,,\Velll das stuk lIil'ht gdełt, l)0)' k0uf illl allders t1ł11 SPilI gplt". l'ozat0111 zl1l1dujo siQ tam hp]'II i lIaz\\'isko t\\'()f"'': AIII, Bpsilll" oraz I'ok: C)XO. (POI', Kollte, op, !'ił. III, t!H.) Zoli, I') l'i "...,

.\. ,.

l.' "'':'' "i."V.r', , f j , ,- · ." l ",' <, j':? l ;' . , ' 't;p > ,{ ł t 4 ;':.łf .'

\lht'l'l Jlpsillk: Chl'zdl'lllil'a z 1'. I:-łKO \\' :\lalt'lll II'Z\ eli. U (pO\\ iat ll'sz.'zył-Iski), l'iask(l\\'it'l' (\\''s, Ki. nil.),

J A:'II C Z l 1,<: I{ I (Czieski, Cziesk'),

:\Ialal'z Jalł Czięski pl'z'jmuje w 1', lf)l pra\\'o miejskip w Pozlłani li; w lataeh 154 i 1591 w'st('puje Olł ja ko shH"sz' ('('ehu, B,d ożenionr z .\g-Iłicszką, wdową po 11I11la1'ZIł Omanil'.

(Zoli, Andl'zej Chl'zą"zez), \V aktal"ll ral!zipl'!deh z I', I:JK4 zlłujduj(' się Iłastl.'pujł}('a HOlatka: IJ l' c I' r' t II III i li I' a III l' II I i .J o a II II i IS) I' i (' t o I' i (sJ, E:\. d("'I'l'to s)Jl'l'Iahilis d. .Jacohi .J:lłlo\\'ski 1II'lJ('oll"llli" l'oslIanil'lIsis /,I'o\'idus .Joallll!''' PietOl' ad illstalltianl fallwli - (IllIalI l'j('tori" ci\'isqlll' l'oslIallil'lIsis tallqllalll illtl'lTl's"oris (,olljllgis sual' !l'gitill!:lI' dil' ''I'astina ]f(II'a dl'l'illlH COl'all1 officio d. ad\'ocati I'osllanil'lI"is. lalllltł:1I11 ado,' "UIH'I' dOllatiollP. juralll!'nto ('''I'Jlol'ali "UO cOlłfinlHII'., (11'1)('1, ŻI'IIIU lIiphoszl'z'k IIIHlal'z )JI'Zl'rZPl'Zoll ll1alżOIH'k )Jipn\'sz' pl'Z' i('' hilllosz(,z xssiązl'('zki do "zluI. 11I1I1al'ski('h )Jolrzl'hlll' dal'o\\'al, lIa ('o /lI'ZPI'ZI'('ZOIlH ,,,,dżollka lIa tl'lI ('za S ipg'o z('z\\aliala, Si!' PlIIII IJpus adiu\'l" I't rlll'rituIII )JassiOlli" Christi: ()uo )JI'H""lilo tl'lIl'hi1ur )Jradato .IUHlllli didu" 0111:111 PIIIII!I'III lihnulI l'p"tiluCI'!', ()lIod dl'('J'ptUIII )Jal's II t 1':11[11 I' "1I"('I'I,;t.

.\('lull/ fl'l'ia t"l'tia )Jl'idil' dipi salldi !'!'tr'i ill \'ill!'ulis, (;\, C, 15xt - 1:-)X4, fol.;n), Jalł Czil,'ski już lIie żr/ \\' m/m WOli, kied' lIa III'o:-;hl,' \\'do\\' )10 lIIalm'zu, .\gnieszki, farhiaJ'z Knrsztof i paśnik Sphastjalł składajł} jll'Zed sądem wójto\\':<ki1l1 zezlłallia ") \\' :<pł'Hwi.. 9 I żek srebrn eh, \\ykupionrch przez pf'nitelłejarza ks. :\Iardna i Iłastępnie przed w'jazdelll na :\Iazowsze oddłłll eh Iła jlrzel'llOwalłie m dei Iłikowi J 11 iłOWi. (AdY, lIiOJ WIr;, fol. !HO v,),

............ ł

JOANNES SZYNCZEH(!),

1'0\\'l'Oźnik i oh'watel poznallsk i ,hill unHj(lski daj!' 1'1,'kojmil,' za Slł cena Jalla, którego (')I('P W ten s}JosólJ u\\'o/lIi.' z "il,'zielłia ratuszowego i :-;k łada IJł'z'sil,'gę, że stallie raZCIII z nim Iłazajutrz \" godzilłach posiedzl'I'1 md7.if'.'kil"ll \\' sprawi.. }II'zez eech lłlalarz "n'('el'zowi w'toezollej, Starsi ee(')lO\\, i zarzucają. :<lIreerzowi, że śmie \\' kOIl'\\'ać swą sztukI,' IIH tereni!' Ulia:-:ta hez przTjęl'ia praWR oh'wHtelskieg'o. hpz op/aty ul'hwa

71) \\' jzyku J!(}]killl,

loneg'o \Y \Vm'sz/1\Yip podatku kr()Il'wskiegn oraz wlll'p\\ pl'z'\Yilejowi mal/1rz' pozllailski('h. (1\., C. l;)H:? 1;-)4, I', 1 JH, fol. Hm v.),

.JOAN'NES KOZIELEIC

Malal'z .Iall I(ozielpk wraz z żoną Hl'gillą, kl'P\\-IH ZIl1I1r1, plplllllla obipziel'ze('kiego 1'11 \\'1 a, kwituje malal'za :\1 a l" i e j fi (I(OSSiOI'ł1?) z odhionl !)O zlp" ktÓl'p tellże malarz otl'z'lI1al h'1 do \\'il'l'lI,\Th nJk od \\''lI1ielliollego ks, Pa\\'ła, (I(ozielek i He{dna otl'zrlllali pow ŻSZ} kwotf,' \\' dal'zo od ),;s, l'a\\'la po za\\"atTiu małż011st\\ ł1). - .\dv, lr-)H3 lf1H1, 1', 1;-)H:3, fol. :300 v, \\" roku 15H5 pl'zrjmujp ".Ioalll\es I(oziplpk pietOl''' pl"a\\'o mil'j:-:kil' \\" Pozllalliu,o 1\1 .\ N (II).

Sąd radzic('ki skazujP \\' 1', 1:JH1 malat'Zlt Omalla nH zapła(,cllil' SZP\\To\\'i pozllailskicmu Stalli:-:I11\\'o\\'i Słollowi w fI"ZC('iąg-u H d IIi '2 i l:! złotpgo i 4 i l:! grosza, C\, C. lJ:?- 15H4, fol. j3 v.), \V lIlielliollr Oman je:-:t pl'l1\\'dopodolJllip S,\'III'I11 zmllrłego I,,'zt'd I', 157f1 malarza OmHI\H i tegoż ŻOII' .\gnicszki. (Por, spór malanll .Jalla Czi('skicgo z malal'zI'1I1 Oll1l1l1elll o w'dHni(' "książe('zki do sztul, llIalar:-:ldl'll potl"zpllnej'"), Zoli, "\I'IlIOn,

'" M .\ H C 1 N 1'.\ lO L.

\V I'oku l:1Kli UfUIHIO\\fdi .rCI"Z HOttkh, Valten \\'ilkf' i Bartel I(UIICt, opiekullo\\'ie i ekonolllo\\'ie l"gponlllete PflegPI' ulHI Vorstt'hcl'''] \\,Ów('zas w l'I;kal"h pl'otestanl"kkh lIf,'dą.'cgo kościoła pal"afjalnego \\' :\liędzTZel'ZU, al"tystr(,zlIic zIIUlIO\"an' ołtHI'Z ["pinell klinstli('hclI, wold formirtpn 1101)('1\ "\Ital'''], \\''kOllał go !\1al'tin Paul "dpl' ehl'samc, kunstl'ei('he l\leistel', - un"cl" 1\Jitbiil"gel" allhier Hil' ;)0 GuIdeII, jeden fOl" 24, gr, w I'e('hlIen, dal'nellen zwei S('llcffel KonI: Gold unll Fal'lIe soli el' "1'1lWI' zeugen von dell Gediugesgelden, alJeill das Holzwel"k sollen ulld wollen \\"il' ohdeda('htell l(iJThvatcl"lI ihm vel'sl"haffell, -

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry