I(}WIK:\ :\IIASTA POZA;,\L\

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 13 min.

Ostatnie szóste zebranie w t'm roku 10 listopada uchwaliln lIa wIliosek "tarszego KOllfratel'nji, Gumpn{'hta, przedłożr(' pl'ośh millistrowi skarbu, al)' rewizje sklepów z wincl11 odhywalr si t'lko eo (-wier(- roku, a 1'10 dopiero potem od przeda11 ej ilości willa h'lo oplacalle, Co do illllreh towarów, to IIIH Urząd Cel II' 011 op/at' lIa 11 ie lIa/ożonej lIdziela(- kred'tu kWH 1'talnE'g'o "'), Na1ępnie postalIowili zebrani }lrzcdstawil' polkji dep31'tamentll poznallsldego, że lIa lI10er prz'wileju Jana III kupc' tutejsi lIJog'ą, ha I1l1lo\\ "ć towarami w!-izel/dego rodzaju, to też mydlarze nie uwją prawa pl'ze,'i\\' lIitU \\''tacza(- pl'O.'I'SU, Hó\nJJeż pl'ez'delltowi lI1ullil"n>alnen1U uradzono pl'zeslat' I'('f(rat, któn'h dowodllie w'lwzał. że Ż'dom tutejszrlll lIie \\'01110 prowadzić halldl u wi nem i stąd lIjJl'aszajh ab' il11 In h'ln zakazancm. (190),

Nowe, Ilzif'siątf' w tytlI okrc>-ie zehl'allie. 2'1 IiPCH lHlO r" zatalla wialo si przed inllellli spra wami p.taniem: cz \\'obec tego, Ż(' Kodeks apoleona zllosi wszellde związki, I(ollfratcrllja ma Hadal istnipć, eZ lIie? \V t'lłl ('(11I IIchwali/n zpbnłllip udać sil;' do I(onfraterllji Kupieekiej \\' \Yarszawi£' z zap'tallic111 jak olla po"tąpiła i czy nadal jesz('ze istnieje? I'l'zytcm postalIowili jesz('ze zehralli poprosić ją o ohjaśnicllif': I'Z' d z kup('Ó\\', którz' wllieśli o udzielenie im patelltu, są też oho\\'iąZ3l1i wykazać, że są rzeezrwiście kupca 1IIi. że w'\J('z'li sil;' handlu. Potem przY!-itą.piło zeIJrallie do Ollehl'allia od ohecnych slarSZ'eJl sprawmf.dania ze stanu kasr, dochodów i rozchodó\\, Po odhytej rewizji. gd wszystko znaleziono W porządku, zehmni podziękowali starszrm za poniesione trudr, :\lia/' się tenJZ odbyć wybory kandrdatów lIa prz'sz/ ch starsz-ł'h, lecz zehralli uprosili dotyehc7.aso\\''('h, że zgodzili sil;' nadal jeszcze POZOSI3(', Nakolliec zehrallia postanowiono tCl'aźlIiejszemu doradl' prawnemu l{onfraternji, ze względu lIa szczupłe dochod' i st.ąd hrak pielliędz' w kasie. dot'('hczasowe \\''lIaf.(Todzelli(' roczlIc stu talarów ohlliż'(- lIa p%wę,

"7) l-'ro:ihr; tę o,hlHIIO rio zalatwil'lłia Harlzil' llau(llow"J, pal 1'1; stł'Oua 16.

\\'kOl\eu zel>rallh' prz j('lo w poe zet ezłollkÓw I\ollfraternji wlaśeiei<'la apteld \\ ['oznalliu August'lłH l\olskieg'o, I'Odem z B1PI{z('wa, (191),

\\' r. lXII b)'I,\' 3 zebrallia, a piel'\\'szpm z lIieh :!5 maja lin /)rzedstawiPllie stal'sz'('h, ż{' łJl'zelł1) tllktwo towarami koI(JlJjalnemi i i II 11('111 i alll.d.1 skiemi sz('zeg'ólI iiI' )lrzez ŻydÓw, mieszkająeYl"h w Skwiel'z)'lIip, Fonlolli£' i inll'('h miastach gralIieZll,\Th, tak banlzo si rozpowszel"lllliło, iż zupplnego zaniku nnszego halldlu '('kać si!.' lIależ, postanowili zehralli od t£'j 1"11\\ ili żadll)Th to\\'<u'Ó\\', ktÓre))' ol>c' Ż)'dzi do Poznania prz'\\ ozili, od nieh lIip kupować, W,\'jąwszr pl'Otlukt. wiejskie. .\h' to postfl II0Wi(,"ip tpnl pewniej przeprowadzić, uradzono \\'ezwal także tutejsz'l'h kupców starozal{()I"I'('h, ab' i oni do tej 1II110\\',\' I'I'Z)'stąpili. (192), r\astęplle zeIJralli(' w t)'1II roku dnia 13 sierpnia zajmowało si!,' w,\'Il{,zllie pl'z)'j('ciem spra\\'ozdaltia l<asowcgo, z IdOl'pg'o w')wzalo si(', że starsz) Iłl IIależ' sil.' 0(1 l\ollfratf'rnji H5) zł. 1 grosz i !I szylingów polskich, którp z w/aslL) ch fun(łuszów zalicz'Ii, po('zcm stanę/a uchwala, ż(' odtąd wstępują('y do I\ollft'aternji, \\yj).\\':-"z' S,\'IIÓW kupców, winili nie mni£'j jak HO talal'!Jw plarif. (193), Na tl'zedem zehralliu w t'lll roku, 21, wrzesnia, oZllajmil :-,tal'sż)' GUlII)Il'edlt, ŻP ({oszła go WhHlolllośr od (łyrektora skarhu depal"tamcntu pozllailskiego, jako od millistra skarli u jest rozpOI'z:)(ll.elli.., all' to\\'al'y OI"lOILC lł liUj1l'ÓW co miesiąc podIpgal rpwizji. mialLOwil'i£' \\ szelkie towar' lokciowe WilIII)' brr w "ztuliHl'h, a heczki z willcm dołdadllip przemierza ILe. Na t ': wiadomość ohruszr I i sil,' oheelli współhracia i, gdyIJ)' rz('('zywiści£' lilia/a. "i spplllit, }JOstallowili si(' temu oprzeć i zc skargą udm: si do mi lIistra s}iarllu, BÓ\\ no{'zPślli" zapad/a Lll"hwała wnicAć pOllo\\'nie Jlrzedstawi Pili e w tutejszej prefelitUl'ze w sprawie jannal'ków, r\akoniel" na temż£' zeIJrHlLiu został jako członek KOllfraternji jJ\"Z)'jęt.; Carl Theodor Berla('I1, rodem z Hawicza, ktÓIT od wielu lat w Pozllaniu wspólnie z bratem swoim Fenly nttlłdem handel winem pł"Owadził, Opl'órz niego wst1,lpil wted' ,jeszeze do j{onfl'aternji: Johanll David Lpidig, rodpł11 z TOl'lłlłin, gdzie się t<,ż handlu wyu.,z'ł. (194.),

"'skutek wojll' z Rosją, w której takźl' eheq.c nil' chnV J\sięstwo \Varszawskip udzhił ]JJ"ało, nastąpiła pl"Zl'l'\HI w Z(IJl'alIiaeh Konfl'atemji. Dopiero po dwóeh latach, 1 \\Tze:mia H\l:3 roku, za illicjat'wą starszych j{onfraternji odh'ło się znowu ogólne zelwallip, \\' IIł'Zp{ldziełl zehrania, ah' jl' OŻ'wić, oprÓI'/. }xUI'end) ze zw'kłplll wezwalliem do udziału, ukazala si(' obsz('rlIiejsza do członków odezwa, Po kl'ótkiclIl "pI'awozdallill z I'z'lIłlOśd za te .huI lata, nie omieszkali :-:tal'si w odezwie obok słów zal'hęt' do przyhydn lłIt zehf'auie, z\\Tódć uwag'ę. że czas llł'Zędowauia i 1'1 I IlIilląt i 'rz('ha pomyślei' o w'hol'ach lIowych stal'sz'('h, nH s}'l'awozdal1ie J,asowe za te dwa lata oraz il1l1e ważue spraw', jakie przyjd:} pod obrad 88). Zelwauie, oUlIośuie do zapowiedzi, rozpoezęlo sit;' spra wozdanicm kasoweIII, z którego dowiadlljCln' się, że dol'llÓd za eza:; od 13 sicrpnia 111 \'. da :W \\Tześnia n-n:ł I', w'nosit :1))i zł i g'1'. :W, t'łI1CUISelll I'ozchodu było 51:W zł. i gr, ;?, hrakuj;}.,!.! 1175 zł. i gl', OR na pokł''de w datkó\\ zalkz ł starszy Koufmtenlji GumlJJ"echt, Po sprawdzeniu I'uchunków i poświmkzmlin zgodności, zehl'alti wyrazili sJHlI'huiko\\ i uznanie i połprili, ah,\ z lIajbliźszY('/1 dol'llOdów Iw:-:' zwrócono III u należną J{ wotę, .Następn' punkt obrad :-:tanowił nakaz minist.ra o:;tępIO\\łlnia l{siążek haudlowyeh, Zebrani postanowili, Ź(' !{ollfrat.el'nja }lO\dulla przed\\ telllU wystą.pić i ł11inistt'owi przed"tawić, Hh kup!'y 0<1 tego podatku w t eh ci!:.żkkh czasach zostali zwolnieni, zwłaszcza, Ż(' l,sl<o1żki handlo\\'(' są już parafowalt(. i patenty opła!'one 80). Do \\--borów Ito\\')'l'h starsz'eJl, kt.kych czas lII-zędowA.nia llli 11 ęJ, \\Tale nic przyszło, ho zeJJI'alti u Jwosil i dotyeJJ('zaso\\''l'h Borna i GumpI'echta, aby jeszcze Itadal zechdeli ten tl'tHl1,'

88) Tekt ZUpehl)' o(lczwy p. Akta IJracki(' z lat 18J211::1. k. 1ł2,! H.

AO) '\V1yczeI1H1j1\CO O })arafowanill ksią.g' hmJ(lIow) ch 1', str. H i II.

1,IHJ\\'il;lzl'k zatrzYJ\lu. Ohad\\'aj :-;hlr:-;i zgodzili się, ze ten roi.

j)ozostan, wię., pl'zystąpiouo do IlasteplIego punktu porzłJdku obnHl tj, wyboru sekretarzu, f)ot 1'If('zaso\\'' dlug-olptni I'zloll('k I{onfrah'rllji i ZHI'UZCIJI jpj sekretarz Samuel TeodOI' Cassiu:-; UlIIU!'! nieduwno, wi{'c " ntiejsl'f' jego po kl'Mkil'1II porozulllieniu \\''hrali zelwani jerlllogloŚllil' Chry:-;tjallH Alldrzeja "'elIera, alwniel' zehnlłtia zostH I jl'sz('zp jako ('zlouek KOl1fnlternji prz.\ jęt Kat'ol 'YilllPllII PU"l'h, rod.'11l z Ihl\dl'za, któn przl'd nil'du" nY11I I'zamll otworz'! \\' Pozllaniu handel wiuem, Na telll \\)'I'ZCI'pal sil.' IHJI'zł,lIłl'k ohmd. \\ ie(' zebranie zamkn ic:to. (1 B;)),

,,, I', 11'14 odh'la I\onfmtl'nJja ZIIO\\,(1 trzy zebrallia ogłihll', Pierwsze z lliell, dnia ) IIwja, POŚ\\ iQI'ol1l' h lo \\''!ąl'znip po"zi.:eiu Ill'lIwaly, jakie :-;tuno\\'isko zajłJI' \\'ohe.' wezwauia kup('('m przez IJI'ezydl'nta lIIU1til' palncg'o do ubzl'zpuia podall,u patpllto\\'Pgo ""), 1'0 glehszPIII zastallO\\'il'lIiu się OInówil'lI i u sy t UHl'ji, 1'0lIie\\'ar. rozpoJ'ządzeniplII aj\\''żzej Bady T IIll'zaso\\'ej z dnia lutl'g'IJ, ogloszollelll \\' (;'azl'l'ie Pozna Ilsk id dniu 30 IWH'I'a.

\\ strz)'llla n III zostul pohól' podaU,ó\\' pa teutowl'go i fort 'filHI1''jllcg'O, tak ulłegłego jak hicżąl'l'go, postanowili zebrani dHI' IlI'ez'lłl'nto\\'i odpO\\'iedź odmowną: "że h'z'mujłJ się ściślI' rozporządzl'lIia Naj\\ yr.szcj Had' i lIie \\ idzą się b obO\dąZI111,\ lIIi I'Okolwick Zł\placić", astl,'pne zehnwie na \\ ezwanie IWcz <lelIta lIIiasta i 11I'l'f('kta departulnclltu pozuuilskicgo odbyło sil.' 20 maja, ('ell'lIl o])lIi,,'ienia i 111\ \\'atel'l\llku \\'ojka, jakie I'iłprlo IIH \\'sz'stldeh lIli('szlwIH'HI'II, OI'az wyhrunia tl'zcl'h ,'złolll,Ów 110 komisji, mają

"0) O jJIJrlatkll J!atellt()w III i jego zHpro\\':ulzeniu p, !-itr. 1;3, \\ c(lł\Jg allnpkiOu do \\'!)zwania j}1'ez dPllta, z;aehO\nI1H';;o \\' ak1;;.1'11 hraekidl z l;t.I 1>111,/1\ kal'la, Hi oplata roczna patl11111 \\'YllosilH dla aptpkal'Z, hal1dlarz' iOukl1em i galantpl'nikó\V zl 100, dla kupców' \\ in"ł1I i Ii]\iI'I'[UIIi, ,jako też dla I\U)lI'ÓW zbo7t)\\''ch, 1\(}J'z.)nn'ell, żelaźników, handlując)'eh IHJJ'celal1ą, ]llotl\(,lIl, szklPlI1 i w"zdkie/lli inn 1'111 i to\\'ammi iJ zł. (l!)lJ) ,rej 0!'1,Id7.ić, -C7.' 7.arzut' o lIiespra\\ iedliwp wY7.lIac7.al1ip kwatpr i inlle przc:-:tc:pshnl, jakie z \\'1elll stl'OIl c7.YlliollO Ó\\'."z;eSl1 m k\nttel'm1:--tl'7.OlIl: ł,amiJ'lskicIIIU i i\ladc'skiemll, s!- SIIlS7.lIe, \"kOIlCII posipdzPllia 110 wspomllil\ł1Pj komisji w IlI'allo , 1011a 1{011fl'ahl'lIji u"",.'ch człolll,ów: IIpilll'ieha, Syplliew,,]dl'go i \YiślIipwskiego, (tOl), CZTllllośd trzceipg'o zehrallia \\ t III roku, H paździl'l'lIilw, ogl'alliczały się lIa ]Jrz jl,'eiu 110\\ ego człon]u\ .10 }{onfratl'l'I1ji w (}sohie .TÓ",cfa Bplljamilla Ohsta rodem z I'ozllallia, potel1l na zdali iu "prawozda lIia IHLsowego przez stcll'sz dl za I'ok I\hil'g'ł', Stall kasy i \\ l li! roku lIip hył pomyślny, ho )Jodczas kiedy I"oz('hód wYllOsil ogólenl zł. t3j i gr. :20, to dochodu h lo t I\w zł. 2211, i gt', !H, tak że lIipdohót- zł. 1020 i gt', tli pl'Z szło ZIlO\\'\I polo''ć z \\'la"II'('h fUlldusz "tarszemu Gllmpl'echtowi, (20), Ostatl1ie to hyło zehrallie I{ollfratet"llji Kupipl'ldcj. .:-.Jastęplłe, jakie "ię o(\b'ło 11) lip('a 181:> I'" odhywalo siQ już \\' ('ln\'1 li, gdy losy KsiQ"tWH \V al 's 7.<1 \\ skiego lIa kOllgl'psie wipdeilskim 1)\ h zade(''dO\n1llc, a lo'ól pruski, I<'n'den k \Vilhell1l III., patclltcm ojHlpacyjn,\'11I z dllia 15 ml1ja ohj1,l./ rZ1,ld lIad jH'zYfJadlą mu częśdą ziplll poll"kidl pOIlIlazwą \Vielkipgo 1{l"ięstwa PozlIailskiego,

Przedstawiłem, ile siQ dalo, lIa podstawie akt, zachowaII ch \\' archiwum ]{orporal'ji I{upip('kiej w Poznal1iu, oraz inII ch źródel i prac poważl1yeh autOl'óW, dzieje handlu i kupiectwa poznailskiego za czasów I{-dęstwa \VHl'szawskiego. miano\\ icie: upad pk gos}JodalT"' kraju, "'gulmy wpływ systemu kont IIclllaluego, zabiegi starsz'dl ]{ollfratemji I(upieckiej oraz Hally Handlowej w sprawadl celuych, przeciw różllym szkodnikom handlu miejscowego jak domo]o'1,Iżcolll, defraudantom, lwpcom ohcym a szczególnie Ż dom, przeciw uadmieruej wolności jarmarczuej, \\' sprawie rerniss towarów, parafy ksiąg handlow ch i t. [1. ta..rałern się także wykazać ua podstawif' llokumeutów i zdl1rzeil krajowych, jak tl'udnem hyło położenie

IHlpiectwH ówczesnego wśrÓII ciągłyl'll woje.łf i powzedllleg'o nipdostatlw, slHllkiem łHHhl1ipI'IITlt }lodatl,ów i innych ciężarów, klóre kraj gnęhił, A h- dać jal, najzupelniejz' ohraz 6wczesneg'o l, upiedwrl. \\' Poznalliu, lIależaloh' jeszl'zc ]Iodal jego stan liczehII, Niestpty spisu. któn h ohejmowal wszystkich kupców \\' 1'0zll1llliu z czasów J(sięlwa \Va/'szawsldego lIiplIla, \\' akIH('h hmddch z lat U.;07 - IOH znalazłem oh"zernipjsz,\' rejestl" I\\.IIH'ÓW poznHilskkh, ale ten wygntO\\'an hył lIla Deputacji CelIlPj \\' s"l'awi, rplIlissr to\\ arów, więl' podaję t Ilw czlonl,ów !\ołlfnlł,('rnji i lo kupI'ó\Y ziHH'znipjszych, pis te1 lIzu]włniłem nazwiskami tych, którzy później, \\' latach I09- lRH, wstąpili do I\:onfmtemji oraz t ch, o kfórych skąllinąd wiallomo, że hr1i w t III czas}e także jej członI,ami. ,,, tpn spol"óh otrz."mujem' w'kaz człollkó\\' ówczesnej J{onfnltł'l'nji I\:upieckiej w Poznaniu, l'rz lIazwislwch, o ile h'lo możllH z al,t w'doh (:, podaj'.' także branże członków, Trnl I"pouhem zestawiony wykaz czlonl,ó\\' I\:onfraterllji, 11 Ipnl Sll III en I kupców chrześcijailskich \\' Poznaniu z czasów 1\sil:;;twa "'al'szawsldpgo ohejmuje lIazwisl,a nastC:IHljł.!-.'e: 1. .\ItIllHnn Emst ('rowar kolonjalne), 2, "\11 I{arol (Willa), :1. BHłlllRO\\' FelloJ' TYllJofiej (Futra), 1" BaUlltnlłłł Carl Friedrkh (TO\\'IlI'' galallten'jlle).

), Bel'geJ' Gottf/'ied (Handel drzewem i willem), (i, Bel'lach FcnlimUltl i 7, Cal'I TeodOI' ('Vina pud fiJ'lIIą l3J'aeia Be/'Ial'lt), R Bil'lefpld Fl'iedl'ich ('rowary kololljallle), !I, BrHlldt .1oh, tallislaw (To\\'ar galallten jlW), 10, Ded;;cl'l Joh, Gottlieh oll r, tRIO \\'IIO\\'H (Tow. kololljalne), J l. Ca"siu" amuel Theotlor, 12, Cllny Pelel" Ludwig (Kupiec kolollj" późniPj cukil'ruik), 13, Dallielp\\'irz Jozef od I', 1810 wdowa (Aptel,a).

14, Forhes & Co, (Towm'' koloujalneL 1Z), Gra viii Loui" l<'1'al)(.;ois ('\'ina), Hi. Gumpreeht Cal'! Fl'iedl'ieh (To\\'an kololljalne).

17, Gumpredlt jUIl. Johaml HlIluel ('\Tilla węgierskie),

18Hł, ;lO,

Gotte JOII::IIIII Jacoh (\\'ina), Gmetz Cluisti::1łI Gottlieb (Żelazo), Feb Christoph Hcim'i..h (Wina), j:,'euuel;l'l'id, .\ntoni (Tow, galant. i w.\Toh zc szkła), (;,'orhowski Pantah01I (\Vina), Heinl'leh Joscf, syn zmarłego (TO\nuT kolonja'ne), Heitmanl1 GotUieh Ludwig (TO\nu'' galante..'jne), Helling Heinrieh .\ugust (\\lina), Helling Daniel lIeinrkh (Wina wc:giel'skil'), Hoffmallll ,T. (Destylacja), Hoffmeister I<:l'IIst Fdedl'kh (Towary kołonjRlnc), Horn ,Josef & Co, (Tow, galallł-eryjno i szkło).

I\:alkowsld \Vilhellll ignł\ll1d (TO\\'al'\' Iwlonjalne), Kałuha Demitn (Willa), l\aI''lIo Michał (";hm sperja IlIip \\'ęgiersk je), Kolsld .\ugustyn (Aptekarz), J\olski Karol (Wina), K,'zyżallowski \nlleent (I nte"esa "pcl\ulaeyjne), J\uhm &. Berendt (Handel suknPln).

Jiupke Samuel (SuiOla), Lange Jan (Wina), Leidig' Johan David (Dcst"a..jl1), Lepol' Jerzy (\Vina), Lero\\' Stanisla \\' (\VinR sperjalllic \H,'J.df'l'skie), Lubenau Danie' LlHhdg (Żelazo), MarszalI IgnalT, Miiller Carl & Co, (SUkIIH), wke Josef (Aptekarz). Ob8t Josef Benjamin \ Wina), Pawłowski ,Józef (Dest,dator), Pawlo\\'sld l\1ichał (\Vina), PU!-ich Carl Wilhelm (\Vina), Queisser Joh, Wilhelm (To\\'ar' lwlonjalne), Reissiger Johann Paul (Towary kolonjalne) Hosć Willcenty (Zelazo i zboże), Sdunaedicke, wdowa ('rowary kolOllja 'uc), SiolOn Carl.

'2[, ')') ,;,........

2:3.

21,

25, 2ł1.

:n, Zł(

'211.

30.

:H.

32.

33,

:ł4, 3::>, :JH, :H.

:3K 39.

m 41.

42.

i3. H, 1-5, Mi.

47.

48.

i9, 50, 51.

<) JNO

:>3, :>4.

(j()

",)....l.

SimolI EI'IIst Samupl.

Sohol(,\\'sk i p, (D('"t'laC'ja w posin<lalliu splHfkohiel'ców Smolińskieh), SpicC'I{(\r .Jolwlln Davifl.

Stillłming- -'1arie EJisaheth, wdo\\'a (Apteka), St.'pllllp\, Ppt(,I' Gottfl'ied (SukIla. jedwabie i futm), SYJlllie\\'ski Stanisław (To\\'an' kolonjalne).

SZl1lwh;ki Grzegorz (\Vina), Thipl Piotr WillC'enty (Wina).

TuszYI'1ski I\:ontanty .(Willa specj, wl;'g-ierskie), TI'PPJHnal'llcl' Joh, Gottlieh padkohiel'('r (To\\', kol. i wina), Trz('C'ki Stnlli"ław (To\\'an- kololljnlnc), \V('llpr Cllristiall .\lIdrI'Hs (TO\\HI'y kololJjalue).

\\'illallt Wojl'ie('h (Willa).

Wiśniewski An(h'zPj (HÓżne illtcrpsy sJ){\kulaeyjnt), Wolfert ,Ioh, Gottlieh tTo\\'an kolonjalne).

Wossidlo Friedrieh (Apteka), \'"rolliecki :\dam (Wina), \\'rollipcki Sz'moll ("'ilIR), Zahm Fl'ipdrkh (To\\'al')' kolotłjaluc).

Zalllll .Jacoh l" Co, (Żplazo), Żup:Hiska "m'jallllH (\\ dowa), od roku 181:1 J:m ŻUIlHńsk.i (Wina).

Żupallski I\:ollstallt- (\\'illa),

)(j.

57, ,8.

5!I, no, fil. fi2, fi:, li1, fi;),lili, I)j, fiR, li!), 70, 71.

7'.

7:1.

74.

I;'.

7fi.

OprÓn: powyższych 'iIi członków I\:ol1fratemji hyli i tn(')'.

('O do 'uiPj nie Ilalcżeli, a jednak \\' Poznaniu w t'm czasie mieli rÓżtlI' lll'zpdsięhiorstwa, jak: 1) Bpl'gmanll, aptekarz, 2) Deckeł' l" Co" (InlkarJIia i \\''da\\'l1i!'twn, 3) Gprhardt. fabryka SkÓł', -1) Hantw-wh. fahn'ka sukna, r)} ,Iul1ghan. drukarnia, 6) Kl'zy "zlofowicz, księgarz, i) I\:uhn, księgarz, 8) Th, ME'issller. handE'l :-illknNI1. 9) Rose Bernhard. \\'1. fahrrki wosku i prpzrdent m,.

to) Tohiaszewsk i, ('uk iprnik i znpP\\'lIe illIIi, k tÓrrch nazwisk Id" ;wam'.

Hpjcsh' k liPCÓW pozllallskich w CZPI'\\TU lROi (karta 34): I. Altlllallll Enlst (Handpl korze1111Y), 2, Au !{al'ol (Willa), 3. Bałmasow Fedor Tymofiej (Futra).

1-, Haumaml Carl Friedrkh (Galauterja), r), Berger Gottfriell (\Vi lIa i handel kOl'ZPI\lI'), jj, BerI a 1'11 Ferd Ballll (\Villa), 7, Berla('h Cal'I Teodm' od 1', Hill.

R. Biplefeld FJ'iedri('h (HalIdei kOł'zellB' i willa), U. Brandt Joh. Stallislaus (Galanterja), DekeJt Joh, (;ottliph, \\' r. UIlO wdowa (BandpI kOl'ZpI1llY), Cassius Samuel Teodor, CUII Peter Lud\\'ig (Cukierki), Dauielewkz JÓzef (1\].1tpka) \\' 1', UHO wdowa, Forhes \: Co, (Korzenie).

<'ra vin,

10, II.

12, 1;!'ł/, l;), Hi.

17, IK HL 20.

Gumpn>,'ht Joh, SanlUl'I (Willa), (;umpl'e('ht jUII, (J{orzellie), Gbtte .1011. Ja('oh (Wina), Graetz Christian (;ottlieh (Żplazo), FeIs Christoph I-Ieiurif'h (Wina), Freu(lenrekh AlItoni (Galantel'ja i szkło), GrodlO\\'ski f'antalpon (\\'ina).

Josef Heinrieh, syn zmarłego.

Heitmallll Gottlieh Ludwig (Galalltel'ja), Hellillg Dmt1el HPinrkh (\Villa i halIdeI IWI'ZC!II1Y), Helling I1eillril'll .\l1gust lIast. (\Villa), Hoffmeister E 1'11 sl Friedrich (Korzenie), Horn .l oseph & Co, (G'alau tl'l'ja i szkła), Kalkowski 'Villtelm Sig-ismulld (KorzeIIie).

l{ałuha. Demitl'' (\Vina.), ]{aryłło :Miehał (Wina \\'Qgierskip), ]{olski A ug-ust,\'łl.

]{olski Karol (Wina), Krzyżanowski \Vincellt:>' (Spekulacje), ]{ulan & BerelHlt (Handel suknem), Kupl,e Samuel (Sukna), Lange Jan ("'ina), Leidig Johann David, Lepory J erzr (Wina), Lerow Stanisław (\Vina w<.'giprskie).

2L ')') ,,",,'N_

2;J.

21-,

:!:J.

:W,

.)1.

2K

\}.

30.

31.

32.

33, 34.

3;),

3B, 37, 38, 39.

40,

6Z

-1-1.

1.

13,

Luheuau Da"iel Ludwig- (Żelazo), l\lar:-;zall Ig'łlaey w }', lRH handel \..-i " , Miiller Cl1ri:-;tiall Ludwig (Sukna), Carl hillpl' ,,, Co, Naakp Jo:-;eph (AjJtekm'z ?), Oht Benjami", Pawłowski .Ja" (Dł'st) latOlo).

Pmdowski Ii('hał (\Vi"a), Pusclt Carl Tilhelm, Qupissł'I' \\,ilhplm, Hei:-;ig-pl' J ohallll Paul (Korze"ie).

Hosć Wi"eent)' (Żelazo i zhoże), Sdl"aapdicIH" wdowa.

SinIOn Carl.

Simon EI'IIst Samuel '! Spip,'ket. JOIUlłłll Danipi.

Stiłł1ł11illg- ':\'Iarie ElisalH'th, wdowa (Apteka), Stl"płł1lpr Petel' Gottfried (Hałł(lel jedwab.. SUkllPlll futr,).

S.\ pllipwski Stalłisław (I\.orze"ie), szahplski Grzegorz (\\'illa), Thiel Piotr Will('ellt' (Willa).

Tusz) 11sk i [\:ollsta"t)' (\Vi lIa \\Qgierskie), TI'eppmaeher .Joh. Gottlieh (Skład tow. kOI'Ze"")'!'1t i willa), T!"Zerk i Sta lIi"la w (Korzenie), \V f'IIPJ' Cłłł'btiall A IIdrea:-; (Korzeuie i willa), w rok u lHH nie pl'owadził ha"dlu, Willa"t Wojciech (\Viua), Wiśnip\Vski Alldl'zej (Sppk ulatiousgcschafte).

Tollfel't ,Joh, Gottlieh, \V ossidło FI'ipdrich (Aptpkarz).

W ł-OuiN'ld Adałł1 (\Vi 11a), \\'rollieeki Szymoll (Willa), Zahm Fł'iedrieh (\V roku lH1-1- lIie prowadził handlu kol'z,).

Zaltm Ja!'oh &- Co, (Żelazo), Żupm-łska, wdowa (\\'inll), od }', lH13 ŻU}Jtilski Jau, Żupa lISki Koustaut)' (Wina),

-1--1-,

-1-;), Mi, 1,', 1S, 111.

)lI, ;)1.

-.) .)-,r;.) .Jd.

J-1-,

)t.).

)Ii.

.H,

5g,

)!I, 1i0, iiI. lit,li;). GLli;), mi, li;, liK Im, 70, 71.

72, 7:{,

7-1-,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry