KRO:\'IKA IIASTA [>OZ1\.\IAprzez polieję zahrane, oprÓcz I{al'' kontrHwenejonalncj, )wowem przepisanej, konfiskadp podpadną R"),

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

Poznałl, dnia V paździpl'l1ika lH14,

nla uzulw;nienia wiadOlno( i o handlu i l\.upi('I,twic w 1'0znHlliu za czasÓw Ksil)stwa \Varszaw<.;kil'g'o pozOstaje jesz('z(' \\) 100za.\ co rohilr \\'11'11\ ogl')lne zl'hl'ania Ionfl'alel'nji I\UI1il'('kil'j? Z{' dzialalność zchral1 ogóln'.'h I\onfmtel'llji w t'm okn'sil' nip mogła hr.: tal{ ohfilą, jak to (łH\\'Ilipj za czas6w Prus 1'0ludl;io\\''ch hyło, łatwo wTozllmieć, Prz'czrną, Żl' tak sil.' dzialo, hr1r po l'zęśI'i nieuslają,cc, z malpmi pl'zl'J'\nulli, czasy \\oj('lllIe, Z zal))'O\\'atlzcniem Hadr Handlowej w 1', lX09, maj:!I' \\' nicj swych ]'cprcze11tantó\\'. i gdr nadto inne ważniejs;w sprawy, handlu i kllpiel'twa (łotr('ząc£', stal'si Konfratpl'lłji sfltlli za latwin li, I1lnil'j też h'lo powodu do z\\'ol'wa n ia z£'lwal1 ogólII eh, TpnL sil.' stalo, że w l'iąlnt óśmiu lat istnil'lIia Księstwa \\"at':<zawskiego (lROI -Il;) o(lh'ła I\onfrah'I'lłja t'lko 17 z£'hrall ogóln ch, \V'kaz; zl'hran oraz; spraw, nad kt{lI'cmi na nich oIH'ado\\'ano, podnj(' śeiślp za I'I'otokólal"Zem,

Piel'\\'szP zehl'a nil' w t III oł{rpsip (lnin HI .'Z;PJ'\\'!'[\ lHOH I'.

zl1j('ło sit: wrlą,cznie w'hol'ami ('zl(,I"('('h kand,\ datów na pl'Zsz'rl'll starsz...h Konfratel'nji. z pOlllil.'tlzr któn'ch magistl'at, odnośni£' do ustaw KonfratPl"nji, d\\'6('h zat\\'ipr(hal. (IH:)' Na tlrugipm z£'hl'aniu 2 listopada wrhl'ano w mi('jscc zml1r"'IW l'atl(T Frisona now'm Iloradcą !)]'awn'm Konfl'alpl'llji notnl'ju<.;za (jiersl'!la z; )'(WZllą IWllsją 100 talarów, 1'0UI tem zastana wiano si(' mili coraz hanhiej wzmagają erm si(' \\' Pozna niu ha11dlem domokrążn'm, szcz;egÓlniej przez Z'tlów ujJl'l1w ian r m , \\'i(;w polecono stan:z)'m, ahr IH"zed\\' temu jako też pl'zeeiw spr7.{'tlaż' wyrohó\\' tabacznych po szynkowniach tutcjS7.r ełl zanieśli skarg..... do magistratu. (1R4),

",) Akta z ]al. 1RH/I;I, k. )(j,

Na tł'Zel'iem zehraniu tli listopada złoż'ł stal'sz' I{upke raI'hunek ze stanu kas', dodlO(lów i rozchodów, za ostatnie dwa.

lata, z którego w kazało sit;', że po zlożelliu dol)\'owolnej ofiary \\' I'. ISO(; do ka,,' ('Plltralllcj departamentu poznal-łsldego w kwodl' )()() talarl)w, w kasi!' hraddej nie pozo)oitala żadna g'otówka, 11 11:1\\'!'t I(onfmternja pozostała dłużną stm'szetllU liR tl. li dgr.

i li sz'lillgów, (1K,)).

\\' /". lO!) odh'la I{ollfratemja (j zehrat! ogóltlP'h, Na jlic'rwszem z tyeh l:! maja zos tal i 1»'Z' j<;,('i w poezet człon ków: JUh:lłłll (ołtloh TI'cPIHnadIPI', syn kupca poznHl-łskicgo, Louis FrHlłI:ois GraviII, I'odelll z l\Ioulins we Fnll1cji i Johanll Daniel Spieeker z BnuHh'nhurga lIad Hawch, Poza tem posiedzenie wlnknięto, (lHli). Nast!;,I)I)c zehnlllie 11. .'ZCl'\\Ta zajęło si!;' znowu \\''łąeznio wyhol'!uni I'Zterceh kalld'datów na Jlrz'szł'('/I sturszyeh I\onfnd emji. (1 X7), Na tl'zef'ielll zelwalliu tegoż roJ,u tI lipea Illianował i \\,'hmni ..,tan.i ('zt(')'('1'I1 sfo/()\\''('h i to jak zawsze l,ażd' po d\\ óch potf'ln jeszl'Zl' na ('złonl,Ó\\' l(onfratClllji zostali IH'z'jd: .Joscph lIeillrkh, syn zlllal'łego kupea pozlUu'lsldego oraz Friedrieh \\"0idlo, s"n zmarłego kupca i aptekarza tutejszego, (1Ri), :'\a zehralliu, jakie )oii odhyło tli paździcrnika t. 1'" )oitfłl'si Horn i GUlllprecht sen, przedłożyli ohe('n'1II projpkt do zgOtly z Żydami w sJ})'awie oplat,\' ceutnal'owcgo, ZehrHni zgodzili się m, 111'z j('f'if' projektu, wszakżp po:>tHnowili, aby w t'm I'elu odh'(: jf'szeze jedllo zehl'Hnip \\ lIajhliźsz:! sobot..... i za p rrn;j(; na tlie wsz'stJdl'll ('złOlI ków Konfratel'nji. (189), Zehra nic to odh'lo sic: 2R paidziendka i na niem pU:-.tanowiono, ab Ż,nló\\' zlIie\-\'olić do płacenia 2 groszr od centnara tak 1',all1O jak kup.,, ("hl'ześdjai1c)" cz'nią, gd'h' jednak na tn zgodzić si(' lIie I'hl'ieli, uradzili oJwelli zniż'ć im ostatecznie 1Ht I grosz od eelltllam "U), (18!ł),

"n) I'I"/(J)ieg c'alkowitr spuru z Żyda/IJi () el'ntnal'OWc p, ]{n.Jnika, li, XI, 511'. :J11 i IH'St.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry