I\HOIIC\ :\IIASTA I'OZ'\.\'\L\

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 4 min.

Ah' tplIl\l "adal zapohipdz, ohyd wie tl'O"' zg'Odllip zoho'wi,lzał ię osoh"y". al,tl'tłl IHl dlliu 14 ('zpl'w."a Hill r" :i:.. Oli d"ia pulJlikarji UlllOW' a"i od rht'zpśrija(,kieh a"i od :i:ydowIdch kupców z "H\I'('h lIJiat, czy to z P,'u, ('Z z Ibi<.'twa \Val'szawkieg'o, "Z tp:i: z ]"" ('h okoli!', :i:adlly('h tO\\':II'Ó\\ jaIdpgohądź I'odzaju, tlIia"o\\'kip ślpdzi i towal'ów kOl'zplllly('h, w'j.LWSZ' jJl'oduJda \\'ipjk]e, lIig-d' kupować liiI' 1)(:,d.L :lIIi hUI'tptll alli dl'talkzllif', alli otwan']p a"j pokn jOtllll, "a\\ pt \\ ('zas](' jal'lnal'kÓw", ,,\V tY11I ('piu zolJOwiązują i<.' Ul'OI'z,nkip lIi:i:d podpisalli da\\a. pil"il' ha(,zl'lIil' IW kup..Ó\\ z towal'l'l" do PozlIHllia p"zyhywając'.'h, a ° jaldPIIJJ,ol\\ iek przcIU"o('ZPllill lIilli('jzpj UIHO\\'y dla zapohip:i:plI]a ZJplHll dOI)ipś. i to I,upcy d'l"ześl'ija()., taJ'szytll l\o"fnltl't'lIji Kupil','kiPj, kup..,\' ż do\\'(' stHI"SZ 111 Sy"agogi UL "J<tohy si!,' dopuśl'ił )J,'zpkl'ocu'lIia lIilliejzpj umow,\', podIpg'a kal"zP ] to IIH zapł:""l'lIip 20 pnH"p"t wal'tośl'i IIPZPI"HWllil' "ahyt rh towan"J\\'. Z tyrh ott'z'ma I,:: dOIlOkipl, L:: lHiejslw I,m"a UIIOg-kh, a l,:: wspÓllla kasa związkowa lIa pok,"yl'ip pWplItual"ydl kosztÓw, \V "Hzip, gdyhy kaa z\\'iązko\\:I "iI' uliala do"tatp('zllyl'll fUllduzy lIa pOl'l"yeip w datków, zohowiązu,h.L i!,' podpialli do 1.łożPllia potJ"zphllpj kwoty 1\(1), l'mo\\'a liiI' wpzła jPdllak w ż'("ip, \Vpnl\\'(lzil', jak śwh\dcz kunmda, któt'ą tal'si puś('ili do rzłollków Ko"fnltel'lIji z wcz\\'alliplII, ahy każd' \\'Y)Jo\\'ipdział s\\'p uwagi, podpisa"i wyrażali uZIH1nie dla zahipg-ów starszy"" i Pl'zyzlla\\'ali, :i:p 111110wa dla handlu tlIiej('owego \\' Pozllalliu mogłah pl'zynipść korzyśd, to "a wHl'u"ck, ahy żad"'ch towaJ'Ów od kupców kl'ajo\\''ell 11 ie hy lo \\'01110 Il3h)'\\'a(" ogól liiI' "H tpg'o I'odzaju og...a 11 i('z('lIip zgodzić ie lIie chriallo, Tak, wolJpl' licZllycJl głosó\\' lIi(')J'"z chylllyrh, umo\\'a, jaJdwlwipk z ohu stroll ]lOdj<.'la w rh\\'alehllytll zatllial'z!' podllieipllia haltdhl \\' Pozn:llliu, upadła, Po\\'odptlI zPI'\\'allia UI110\\' hył zapcwII(' I('?; brak zaufallia do Żydó\\', ahy ją olidal'lIi(' spcłlliali, Ciągł' "iepokój, lIadtllil'l'lIe podatki i da IIi IIY, :-;t('m kOllt'II(,lItalll)' II]P lllOgł dodatllio wpł'nąć lta

"adto ypod" iesi('

1\") .\kta z lat lXlO'11, k" lUX i dalsz(',lIie halldlu i pom'śllloŚl' tallu kupipckiego. Krótka, wollla od za II II rZf'll \\'ojellll...h IJI'zpI'wa (1X1O t R I1), lIie IlIOda też Jlrz'lIipść U"walsz,\'('h O\\'ocÓ\\', lIie pozwoliła zaj(' i«.' Zn,JI'o\HH[ZPlIiem hillu i .'dol"lll \\'cWIlt;trzll'dl, Il tu \\' I', lXI:! \y'II\\I'hIH IIO\H\ \\ ojlla ;\Iapoleolla z Hoją" \\' ktÓl'pj ()("zywiści(' i Ki(:t\\'o '\'arza\\'i.. zlHiw lIIlzial \\'zią(' IlIUialo, .Jed/l'm z po\\'odÓ\\ do wojllY h'ł ytl'1I1 kOllt IIclltalll', Cho("iaż ho\\'ipm ("fi)' .\I('kalldpl' lIa III()(' tl"Hktalu t'lż'd<iego zHmkllął IJOI.t ros jki., dla olil'l,'t.')W allgiplslddl, to zez\\'alał lIa dostl,'p Ok)'!.'tOIlI IIputl"Hłll'III, lullo tp łll'zc\\'oziły także to\\'al'' kololljallle, Spl'zc("i\\'iało il,' to zamiHnll1l !';'apolpolln, \\'il,'(", kipd .\11'lo'allder \\ )", IX\() ot\\'ol'zył JlOl't din \\ sz'stkkh ok 1"1,'''"1\\' lIeutnłlllTh, a lIadto ohloż'1 \\'yoki(,lIi l'lem wilio i jP(hHlh fnlłłnlkie al't,\'liUł \\'y\\'ozO\\'(" potallo\\'il NapolpolI III'ollią zlllllić Hojl,' do zupl'lllpj hlok;III'. .\1.. lIie taki h,\ I \\'Yllil\ \\ OjllY, jal<ipgo podzi('\H11 il,' ;\a/1011'011. I'ożal' M o"I\\\'y , lIippaJlli.:tll(' tIIl'OZY, pl'Z'tPI1I III'nli ż,\,\nlOści i ("hOł'oh' zllie\\'olił NapolpolIll do odwrotu, ktl'lI' /liehawptll zatllie/lił il,' \\' zupełlle I"ozp)'!.'żelli.., Żol/lip['ZI" \\''dp"l('zPlli tl'lHlatlli, głodetll i mrozetll, t'siąl'ami padali \\,śl'Ód drogi.

apoleoll am lIa Ikh,\Th a/ll'("zkadl uciekł do 1';1ł''żn, ("el Pili pl"zygotO\Hlłłia lIo\\'ej H I'IlIj i. \\' ślad za FnulI'uzałlli zli Hoja/lil', zajlllllj;!(' licz oporu l\"il,1st\\'o '\'al"za\\'ldp, Pllia 13 luteg'o lI:! I'. lIad nUlcm opuśl'ił POZllał'l osta t II ip oddzia I fl'allcuk ie, a \\ d<!g'lI t('go aIIł('go (lilia odh'lo \\'jazd \\'ojko I'o'jki(' z {!'elll'nt!eJ\l 111'. \\'0)"OIIl'O\\'CIII lIa ('ZPll'.

Dla ut.,z IlulIlia pokoju i pOl'ządlill \\ kl"Hju, w lIlie,i("(' dot.\'('I\I'zno\\'pj 'hlll,\' StaIlu, ktÓra \\' t'11I cZaip roZ\\'izala si', JW\\ stnł /lO\\'' I'ząd lIa('zeIIłY, z l'o'akÓ\\' i Hojall ZIOŻOII', }Jod lIaZ\H.ł: ,:r'JlJ('zaso\\'a Hada :\'"aj\\'yżzn "'), \\'szplkie illIII' do

.J) \\' I1UWYł11 tYJII I'zi,dzi!' IIHt'zl'hl'11I )l1'I'1."SI'III h ł Sl'lwtUI' Lanskoj, W iU'f!I'I'ZI'S('1I I \O\losiko!'r. 'I I'adea lIIi: l\ią:i..: Czartol'yki, '\VuwI'zecki, l\sią:i.t: LuIH...ki i Colomh, adlldlłistl'atOl' dółw kOl'uJlIIych króla saskil'g'o \\' 1.."i(:sl\\'i.. (Skarl,,'k, 10m II, :>11', :'1),

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry