KRO:\IK.\ :\IL\STA I'OZXA:\IAtakźp, ahy ci kupc' i haIHllując', którz. umyślnie starali si II\'z.rcz'nić <lo utaj pnia swyell to\\'arów, nie t'lko konfiskaH Htajon'eh, leez utratą całego zapasu towarów ukarani h'Ii", Powołując się na powyższ dpkret w'dał :\linister Skal'hu 13 listopada obwieszczPl1ip tPj treści: "W sz'stkio towar' 311ielskip luh Iwlonjalne, które w ('ulsie odhytpj już rewb:ji hądi. )lI'1.PZ zapomnipnie hądź przez niedopilnowanie rewidujących ofit'jalistów alho )lrzez ułi;rycie podalle nie zostal, ah je \\ przedąA"ll 1-R A"o(łzill od dnia puhlikacji lIilliejs1.£''O ohwieszc7.pnia Inlejseowpmll urzt:<lo\\'i konslłłllcyjllPll1u wiernie podane 1.0:-taly, \\' J)J,zpciwnym ł'azip każd \\'in!,' sohie lH'zqlis:H; będzi.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

musiał, jeżeli prz,\' I'pwizji, \\'luMn\ odhywać sil? majl;lcPj, zatlijOlI£' towary odkl' tetni zostallą i włnścicipl podlug )lI'7.episll fi£'lo'etu kJ'()lpwskiego z d, 3 lio.;to)lada ukaral1'1II IHdzie, \\'"z.rS(' zaś, któl'z' o ukr't\'('h luh utajolly,'h townł'aeh doniosą, a d{'nUllf'jacja kh spnl\\ dzi "iI?, odhiOl':;ł w \lagl'odl? piątą ('z('ś.: sza"lInku towarów ukl'nYl'h" "'), \Vohel' tnkkh rozporządzPJI lH'zdwi kUJ)c' trncili łI1ajłtId, lIatOlninst. do ogTomnYl'h dodlOdził hogactw, Ido, n<ldnjąc nn kOllfiskatę, lIa sjlnlPllie, )l1'Z('dllliot' małOC('lIłle, )lotmfil Ol'alil' lowan- rZN'z'wistej wnrtośei luh )H"zekupił lII'zędników I'£'wiZOl'ÓW.

Bez towal'ów kolonjnl nyl'll tnHlno hylo się ohejŚ!', o(lh'walo si!,' wiec, pomimo :wkazlI, )H'zpmytnil'two na wiplką skal. »łatwiali jp przelnlpi£'ni UI'zł.'dlli(T sami. .\h «'IIIU pI'zpdwdziała!" udziełał Napoleon Jj('Plłcyj t, j, pozwolen !Ul spl'owndzani{\ towart'J\\' kolonjalnych, le.'z tp tl'zeba hyło A"I'uho oplaeać, T:;ł dl'oA"ą zasilał Na)lolpon )H'ywatną swą szkatułę, Handlem licenc'j J\lOA"li też WZhOPld(- się familjal)('i i uluhiPI1cY jf'A"O, Li('pncjP tp ohowiązywał wsz stlde pał-lstwH do systpI12,11 kont npntal\1fgo należąel', a więe i KsiestwII \Val'sul\\'skio, \V tych czasach, jak dalpko sięgałn właflza :\In pol POt Hl, czyniono po wz'stkich \\'ię)\szych minstaeh forma/lIP ohlawy na to\\'ar' kolonjal nI' i \VToh' anA"iplslde, (illzip, je zna Ip7.io\ło, IIJ'ZY rewizjach po składach l\ltpców, pofllegał- znisz(,zf\nill,

57) ,\kta !Iracki.. z Idt lt()/1t, k, 14,

Sz("z('gÓlnipj UI'o("Z'ścip talo si(' to \\' Poznalliu IIH plaeu mustl'' w styewiu 1Rl1 I', Wojsko załogi tntf'jszcj ufol'JJlowało czworohol" \\' ŚI'o(IPI, Idól'('go \\'lIip,.;ioll(, został' wiełkip iłośd skonfikO\UIII 1'11 towHl'ÓW kolollja 111'eh i wyl'ohÓw allgipłsk kh, po('Z('III jt', pl'Z udzialp Ikznie zgl'omalłzonej ludnośd, spalollo, Dla nadallia zaś tell1u aktowi wi('kszpgo ZllaczPllia, ()dh / się w ohPl'nośd kOlllcllda lita pianI jellel'ala Iwaśnie\\'skipgo, człollI,{I\\' d...pł\l'ji skal'howpj, Iwczydpllta municypalllpg'o, lII'z('dllihm' ('CIIlY!'!1 i illn'ch ;'"), \Val'llllki pgz'stpl1('ji dla kupdJ\\' \\' I(sięstwip \Var"zawsldptII \\'śród powszpehllpgo uipdostatku h'I' cOl'az dęższe, \h,\' Z!PInll zaJ'adzil", ,.;taJ'si KOllfl'atpJ'llji I{upipcldpj \\ ohszprllym 1I1Pl11orjale z dnia lutpgo 1l-il1 l)J'zed/oż'li l)I'pz'delltowi miasta IIw:tgi swoj!' i zażalpnia, popart P dowodami, z prośhą, ah' pl'Zpszkody zlJadać i środki do usulli('eia lIipdomag:tll ohm'ślit; rnczy}, mianowicie: 1) ah' I\UI)C' żydowscy lIit' J"Ozpośt'ierali sie po .'a 11'111 mipśf'ip, pośród kUIH'ÓW ('hJ'zpścijailskit-h; 2) :thy da\\ II,\' prz'wilej, podług któl'pgo nikolllu, 0l))'()ez Iwpcom, liiI' wolllo towar:tllli !landlowal". kiślp by} pl'zpsh'zpgan'; :J) ab lIa jHl'lIIaJ'kach tutejszych sPI'zptlHw311ip kU})('OIIJ zagnmif'znym i kramarzom z lI1ał'("h miast pn (\ptail zalwzaIIpm hyło, H wiplldp jarmm'ld IW wz()r lipskich hyl z3pro\\'3.IZ011(' ,.U).

<:clplII lIapl'aw' polożpllia lWlldlu i Usunił:f'ia szkmlliwPj dlll olm stl'OII konkurcllcji, um'ślil.j starsi J{onfmlPI'lIji }{upipeJiit'j z jPtlllpj stl'on' i starsi S'lIagogi \\' Pozn:tlliu z tlł'llgipj slroll' Za\\TZel" wsp{,llIie umowę pI'zeciw kUpCOIII zagrankzn'm OI'az kl'amHl'zOlIl z mał'eh miast f(sil,'slwa \VarszHwskipgo, klóny przybywali do Pozllallia i towan' swoje sJwzpda \\'a I i Pll (\plail ;fe Złł<U'ZlIą szkodą dla kupd"" tutejszy('h,

"") Emil l\iPI'ski, \\'spOnlłlipllia z ezas{)w }\:si.:stwa \\'arsZtł\\'ski.":,:,, w l\:alplHlal'zlł 1'01.11, ,la I', I 8:.1 i, "U) .\kta z lat 1810/11, k. }J--i(i,

.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry