KROXIKA :\IIASTA POZ:\.\XI.\

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

szawski0m i JJJ'zpdawallia OIł ch ell dptail cofllięty został. Zuleż' przeto bardzo, ażeIJ' zpJwawszy lIip\\'ątpliwp dowody, NajjaślliPjszP!lłu Pallu i"toti!e położellie npcz }JJ'zpdstawlć można" :)1). Na to wezwallip }JI'pfpJ,ta wzgll,'(lem złożpllia dowodów odpowiedziała Bada. Halldlowa pi,.,J1\eł1l z d, H lutego Hill I'" "ŻI uip może złoż'ć illllych jak tell, któn' już podala tj, kupnI' tu1ł'jszego Graetza, J\tÓI'' jnko świadek pl'ZpZ Jwpfpkta w SłUl'IIII1I'ł1l h'ć możp, .\11' \\'idzimisi!), cóż I'ządo\\'i pruskipIlIll 'zalpŻP(; może, alJ' lIie p07.woli(: kllpCOlII Księstwa \\'m"szaws\dego h wal; lIa jarl1H1rJ,ach prll"Jd 1'1 I i sprzedawm: tam towary Pll ((ptail '!! Hząd prusld \\ ie (bIJI'ze, iż IH'ZCm'sł \\ lo'aju lIasz III lIip, jest jpszcze tak dosl\O-IIałym i że lIie mam' wiplp \\' lo'aju lIasz'm \\'yrahiallydl tO\\ arów do SPI'ZP(hl\\ allia lIa jaJ'lIIarJwl"h zagrauiczllych, Natomiast, pozwalają." IIHszym kupcom }JI'Z'JJ'wallia lIa jaJ'l1mrki prusIde i sIH'zedawallia tam tO\\'łll'ÓW Pll detail, lIab'wa przez to lIawzajem prawa dla s\\'ych podclallp'h spl'zedaWH(: ua uasz'dl jal'lnarkal'll pu dptail \\ Pl,ltsipch '\TraIJiHII., tO\nll', Tym spo,.;ohem kupcy lias i, Id.Jt'zy POIIOSZ:... i opłacają puhlkzllP l'ieżar,\' i podatki, lti"zczeją, azatem prz wl1ioslm lIaszym lIa lI. :!9 paźclziel'uika HnO I', do JaŚllip \ViplIIJOŻIlPgo I'l'efpkta uczYlliollytn ohstawa.: lIIusimy" "'), Tu tlależ' jeHzczc wspomllipć, Żl' lIa dlliu II lulpgo lH11 I', \\'ydał kl'ól 1I0W' delo'et \\' sprawie jal'marJ,ów din Iwpców pruskich, któI"y pozosta\\ ił im lIadal JH'awo sprzedaży 1111 jat'IHHI'kach Księ:.;łwa. \Varsza ,,"skiego hurtellI i czą:::tkowo z tem jeduaJ.;;.p, zastneżPlliem: ..ah' kUI)("' JWUS(T w)'zlIauia stm'ozakolllIPłW od tego dohrodziejstwa wyłączclli zostali; aIJy ollym t'II{U halIdei n czałtowy lIa jal"l1lal'kilch \\' I{sil.'stwip \Varszawskipul - h'ł dozwololl''', Ognllliczcllip to dla Ży(Jów pniskich spowodowała ta' okoliczlIOś.:, że Ż dOili I\:sil.'stwa \Varsza wskipgo cz::!"t kowa stH'z(',dar. lO\nll'ó\\ w lIliastach pl"uskich hyła 1"('n\'lIie zHknuIHfr""),

"') Talllź(', k. 12H 1;{O.

;;') Akta lła(ly, k:'I;!:l.

;;') .\kla IJI"ackie z I', 1811, l" 70,

:!I \\ I'ześnia lHll r. przedłoży I i znowu st:u'si BnH'twa Ru'pip('ldpf.('b pl'efektowi lIepartanlPntu poznail"kiego ohSZel'l1)' mcmOl'jał w spl'awie sllJ'zcdaży towarów Ha j8nnal'kal'll tutejsz)'ch, AIelllOl'jał Skl'cślOtI)' 1I)'ł W tym samym (ludni, o co już lIawni('j nada Handlowa u ministra spl'aw wewn<,trzn'ch daremni.' sit,' stantła, fi koiH'zył się pl'ośhą, ah)' pl'pfekt o HI'ządzenip w Poznaniu jannal'ków \\'iplkich. na WZÓI' lipskich, postarać s'ię I':tezyl "'), \V jaki sposóh SpI"CIWa jarmarkowostatecznie została zalatwioną, niewiadomo, tyle jest I)('wnem, ŻP jannarki pozna"lsldp nie mial już powodzenia, aż skutkiem zahurze"} wojenn) .'h, jakie nastąpiły, ZIlO\\'ll zupelnie ustały, Dopipro po wiphl lat:teh, za staraniem pÓźni..jszych ł'Ządów pru!-:kieh, zostały \\'slo'zpszone, ale hył' to już wyłącznie kramne jarmarki cząstIUJ\\'p, \\' ostatnieh latach, za czasów wskrzeszonpj Polsld, i te został) w Poznaniu zaniechane,

Do rozpOI'ządzeil rządowych, ktlJl'e Inlpiectwu T\si...stwa \\'aJ'szawskieg'o dotldiwip dały się LH'ZLH" należał dpkl'et z dnia 27 paździpl'ni),a UHO r, Dpkret tPI! !Jowiel!! \\ myśl ") stelIlu l\Ont) I!el!talnego nakładal sekwPstl' na Wsz)'stkie tOWlI'' all{d el sldl.', kolOlljall!p luh pochodzące z hanolu ang'ielsldl.'go, znajtlujł.!('P si... w \Val'szawie, l{rakowie, Poznaniu, Tel'ps}.JOlu, Luhlinip, B)'dgoszcz', Płocku, Toruniu i \\ każdem innem l11ieśl'ie, gllzil'lI hyło nagTomadzenie podolmych towal'ów:"), ,lako dopelnicnie tego dekretu \\')'dan' zostal jeszczp inny: ,,\\' f;Z)'f;tkie towary, jakiplwlwiek, pochodzące z fahry li angielskich, zostaną za!Jnwe w calej r91eglośd I\siQstwa \Varsz8wsldct:w" d"), \\' lIzuppłnieniu l'ozIlorządzpnia powyższego, IIOW)' dekl'et I,,'ólewski z fI. 3 listopada stanowił: "Ażehy wsz'stkie angielskie i kolonjalne tow8n', które u kupców luh U hln) ch ludzi \\' zapasach ,.;i... znajdują, a. utajolll' zostałr, skoufi:skowane \))-ly,

"j) TnrllżP, k, IIX,I;!{, "') Oz. pra\\', I. J1, :;U', {:i!J, 'n) Ta 111 i. l', stl', 4IH,

JJ

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry