KRONIKA :\UAST.\ POZXAIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

tów lub mia:-:t francuskich zaświadczeniami udowodnić potJ'afią, a ponieważ zaświadczell tych nie złożrJi, zatem :-:prowadzolJe wina i wódki opłacie cia sześciu procent podlegają, ,.Taka jest 'V ola Nasza i do niej kupcy stosować się mają" 12),

Z innych czynności I\onfraternji \\' tym czasie mamr flo zanotowania, że kilka razy przyszło jej jeszcze wrstąpić w ohronie kupiectwa poznail:-:kiego, Tak w sierpniu 1807 r, doszło do wiadomości starszych l{onfraternji, że w Poznaniu bawi jakiś ohc' han<llal'z, kt{jn ukradkiem, hez szczególnego pozwolenia, sprzedaje po domach to\\'ar', (nankin-), ze ZIJa('ZIl'm uszczerhkiem dla kupeów osiadłych. Nie zwlekając, zanieśli starsi imieniem l\onfratemji pl'zeeiw takiemu postępowaniu skargę do Deputacji Ceł, ab-, odlJOśnie do prawa i prz'wiJejów, przrsługujących l{oufraterIJji, zarządziła konfiskatę towarów, pozostawiając do woli, komu towary skonfiskowane przyznać zechce ts), \V maju 1808 I', prz'jechało do Poznania dwóch kupców z \Yarszawy, wynajęli sobie stancję i sprzedawali rÓŻIJe towar', a według prawa i przewilejów Koufraternji żadnemu kuprowi obcemu nie b'ło wolno w mieśeie sprzedawać, jak z w'jątkiem czasu jarmarku, Nie omieszkała przed w temu w'stąpi(; I\oIJfm ternja i wllioła pro.<3bę <lo magistratu, ab' morą swego urzQdu przedaż' onym kuprom zakazał, a dla \\'iększego hezpieczeilstwa towarr do rzasu jarmarku opierzętował n) Nie pozostała prośba Konfraternji bez :-:kutku, jak widać z doniesienia magistratu pod dlliem 31 maja, że kupr otl'ZYmali zagrożenie konfiskaty, gdyh towary :-m'oje przed jarmarkiem ważyli się sprzedawać, a komisarzowi poJieji polerowI, iżby uskutecznienia nakazu dopilnował i o tem niezwłocznie magistratowi zdał raport l"),

12) .\kla brackie z lat 11'07 1IIX, k. !IS'3) Tamź<" k. :m, 't) Akta brackie z lat 107/0ł), k. 137, 11) Tamże, k, 14",

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry