-....J

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

J 'r -/p /)0

') - TRESC ROCZNIKA XII

D z i a I Ił i s , .. ,. (' Z Il . :

H r o s i g. III'. .\III'('d: \Ialpr,ial do hilor.ii sZluki \\ iplkopolskiPj 1>6, 2(r.!. ;(Vi h a Il I a k. I\s. D,'. halli il : S) h\ piki Bf'I'łHlł'd'nó\V pozn:tTlskich. ,.Iulj;tł1 Fł\jm'ski. ostalni I!\Varlljan pozllańsl(j) :!4 1\ 0(' '/ , I.POII: SIl'dja nad ILdpjallli gO"POI!:łlTZPllli ż dów po/lHłI'lsl(jch JJI'zpd polo\\ ą wipku XVII i:J7. ;:I;I I. (' i t g p II p 1', .Ial'o"la\\': Z dziejów handlu kUjlipl'twa pozllall"kiPIW, Cl.ęś(o II Czas ""ięslwa "'al'"znwskiego (1807- -UH"), J)OkOTH'l.pn i l'

" o I' "k i p n' i ,. z, I\s. Dr.: Sl'kular)zal'ja kla"zloł'll 00 HI'I'lIar(1.\ 110\\' \\' l '1I'/lIani II. \\',;IHJlłIHH'ni,' \\ "PI n;! I'IH"znin; Ił:.

S t. a" z (' \\ S ł, i, Ik. .Janusz: "'),/lIal'l pl'zed 12:1 lal l81i

'" a s . I C w s k i, Slanisl:1\\: Pil'l'\\ si slIe.ia liści w Pozllani II pO('I.,il' (11'''1 lXH2)ich

;ł(hl

Zapiski:

II o II l' Z il" h a - Ił II i (. k a, Llld\\'i).,;a: Bolpslaw I':rzepki. (..ar,,(' osohisl dl \\',,;polllllil"" ;łHIIlo: "Z I' 'p k i. Iłóża: Z Iph wiellw!Joh-:ki..h pl'Of. Dr. Boipslawa EJ'zPk kil'o .Iulja \Voykowska li.;ty z I'oku 184 6 h a l p t k a, :\. Ił.: Pioll' Uahlmallll i jego I'Ofłzina 11) K a s JJ l' Z 'I' k a - S t '0 a II e h n \\' a: ('ZlłjlPlllil'/lip Bl'loWIII"eiaIlO\\ 101: K a w l' c k a, Dl', Zof.i:\: Bibljogl'afja n'g'.iolwlna za In ta 19:-111- -J!ł::::! n ł:łl?nip H ezclII w Poznaniu :\;';1,

T p J'l p l' k i, Dr, Tymon: ./PSZ('ZI' \\' "prawip Bp!"\\ iihC'iaIHl\\' ;!il.

T u ł u d z i ł' C k aJ Aniela: IhiplI1lik więzi('ull' I HI

J)zial hipźql'Y

H a k o w s k i. nr, '\'i..slaw: Hbtul'ja i zhior' oddzl,olll prl. rodniczego :\fuzculII '\'iplkopolskiego w Poznaniu 17 \\' a i' z a k J :\I,gr. Stanblaw: ]\:I'YZYS w 1-'ozuallill . tn Tpnźp: Hozwój stosunkó\\ nlipszkaniowy..h In. Poznaniaw latach 1q1 do HI;IlJstą]Jienip }.Jrpz)dellla miasta CYJ'yl:l Halajskip!!u

: !!II)

T)-Jlłcza!"owy ]IJ'czydellt II/iasla pułk. d')J1 Envjll \\'if;('ko\\ ",ki WH J\ronikn wnźlliejszyeh wydarzeń lowarzystwo Milośuikó\\ 'liasta Poznania

Lm, :!d. tx :!5:!. 4 ' ft 11-0, :1;1. H:

7 ruchu wpla \\'Iiiczpgo

ODBITO W HRUKARi'\] CJ]O.H,AC}{]E(O, POZ:'\,\Ń, ŚW. \IAHCłN ;17

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry