KRONIKA MIASTA POZNANIAł' I' Z I' \\' o lIn i k I [ i s lor y c z - n o - l' r a \\ n)". CzasopisnJO k \ya I'tahl/'. Hoczl1il, II I za rok 'H!:tL byÓ\\ W;:!:{. sIr, IX + 280, J' l' z P g I q d B (g o s ], i. Czao}:isnlO I'pgjonahlp, lIaukowolill'l'aekil', I'PllagowallP przez :\IUZI'IIIll .\1 il'jskip w Bydoszczy' Hocznik I. 1!};!:t ZI'SZ) I I za\\i"I'a III i: .JÓzpfa I\oslrzcw,.ki.'go ..I'l'adzil'jp B) dgoszczy".

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4

Czas czytania: ok. 6 min.

Zpsz'f ][: I\s. ])1'. I\alllila Kanta ka ..Z IJl'Zl'szłośei B/'I'IIHI'II'nÓw Bydgoskich", Stanisława h:o]huszl'\\s], ipgo ..SI allisła w Pl'zyhy:.:zp\\ ski )lip\\T:!. Kujaw", Bronislawa :\;lg]a ..Istota ]}]1Izeo]op.j i 110\\ oczeslll'j" (Ho]a ]lPdagogiezlla nlUZl'lIBl I'Pgjona]w'gO). Zpszyl III: Stanislawa Ko]huszpwsldpgo ..SI anisla w PI'ZY hysZp\\'ski pi/'\\"l'a 1\ uja w" (eiqg lIa]sz)).

\V i c i ". i I' ] k o P o ] s k i p. .\Iil'sięcznik, \loŚWięC0J1" sztucp i kultul'zP. :'\1'. G. zawil'ra III. in : :\ łfTj>(Ia .I psiono\\'skipgo ,,1'0znailski.' f roll t y i frolllly ]itpl'ackip", Alfonsa :::;z)"]Jel'skipw ..(I'(}grafja tall'ntÓw \\'ip]ko]lolskil'h", Slani..]a\\a IIl'lszt)'il" skipg'o "LisI) SI, I'l'z.\"hyszpw"kiPI.W 110 ],..iędza ]101'1) E. :\awrowsldpgo", .Janusza ])pl'psipwicza "Chcę poznać - lIip sądzić" (i\a jO-]pcie pl'ae)' nauko"pi ]11'01. Dl'. Bl'OlIi..lawa J)I'Jllhil-ł,.:ki('go). :'\1'. 7/H: ,\Ifl'pda .JI'"iollo\\'skil'l.W ,..Jall l\a"Jll'owicz IW ś]ą..ku", ] ]', ,.Bol.Plla Stp]nHI('how..ka o Po II 10 I'ZIl", Tai(pusza l'ietl-yko,,'skipgo ..1'0znailslw pamiqt]w pIJl'lycl,a ;! 10 rocznic)' orlsipcz)" \Vipdpfl

"kil'j", .\lfonsa SZy!H'I'Hkipgo ,.I;pognJfja talentÓw \ViellwpolHldch" (clokm'lczenil'). !\ol'. !!: BJ'Ollisla\\"<1 SzczP]}J'zyca "I\s.

!I 1'11. :'\ikoclel11 CipszylIsld (" ;!;)-]I'cil' tWÓ1'CZD:ki litprackipj), .IÓzl'fa Bil'kpnmajera "z Poznama (Wi/'I'SZ), Alfreda .I psionowskipgo "Jan Kas]lJ'owil'l 1101 Ś]ąsku" (doIwIlczenip). :'\1'. 10' anonima "Mauzo]eullL Jana KasprO\dcza lIa ł1al'pmlzie w Zakopanem", :\1'. 11: :\1ieczysława J)/,I'eżyilskipgo "l\iIlw słÓw o ,\Iacipju \\"iPI:zhiilSkilll". :\1', l;!: Zygnllmta Zaleskiego "Hękopis" .Jana I\aspl'O\Vicza \\' .\luz"uIJI .\liPjsldpnl w ]'oznaIliu".

'd p d Y c Y n a p J' a k t y /' Z n a. - .\IiesięeZllik. :\I'.!J z IX, W::!:; poświęcony zjazdowi IPlmrzy Z1\\Yiera 111. in.: artykuł /)1'. I\:azimipl'za Bl'Ossa p t. ,,\Vyhitni lelmrzp poznailscy .IÓZI'[ Trui< i l\: a 1'0] .\Ial'cinlwwsld".

T p. I' Z a.

19aa I'.

.\Iipsięeznik :'\1'. !J z IX_ zHl1lipściła .J. Pa I'a ndow..DOIli na Thłł.PIHlzisI\: i (Ag'o

.,1\ u I' j 1'1' l' o Z n a I'l s I, i" zantil'śeił III. i. lIaslępująee ,1I.tyku/y: ..\V pracowni \\'iplkiego artysty (.\'Ięcina 1\I'zesz) (I\\'. 7X z (J. VI.

i 280 z 21. YI.), Tadeusza (I'ahowskiego "Dziennik :Vlnł".ii .łaIlowej K;lsprowiezowpj" (III'. !)7 z . VII. i :mł z !!. VII), allouilila ".Janina o 111 aJilw \V S Im." 11\'. :1:3;1 z 23. VII.), all oni lila ..Poeta :'\al'ollowy" (,Ian Ka><pl'owicz) (111'. :H7 z I. VII L) ; anonima "LroczYE>tości I\aspl'owiczowskie w ZakOllaIll'm" (1Ił'. :J48 z 1. VIIL), Dl'. _\ndl'ze.ia \Vojtkowskiego "O pięciu hiskupach" (nr. :H!J z .. VIIL), Dl'. Alfl'eda I1rosiga "l'oszul,amy \\' Poznaniu dzieł Horsta" (m'. 3)1 z 3. VIIL), T. (;r. "l'o'l'z"h 1\:1sprowicza" (nr. 337 z ti. \'111.), BolHlana Jarochowskieg-o ,,\Vidkopolska u trumny Kasprowicza" (nr. 3:18 z 7. \TIIL), ("Mowa żałobna nad trumną JHna I{asprowicza, wygloszona IJa starynl ('lI1pntanm w Zakopanem l sierpnia 19:1:1 1'. pl'ZPZ Ks. Stansława Skaziilskipgo"? (nr, :JliO z 8, VIII.), Stanisława \\Tiechowicza ,,:\Tłodzi komponują" (na marginesie utwOl'Ó\\ R. l\fadejpwskiego) (nr, 31i:J z 10, VIIT.), anonima "GroIn' ]Jod ulicą Masztalarską" (sem;ac',i[)e wylwpaliska historyczne w Poznaniu) (nr. i14 z 9, IX), Dl'. A. \Vojtkowskiego ,,Pamiątka odsieczy wiedeńskiej w Bibljotecp Raczyńskich" (nr. 41;) z 10. IX,), nr, 417 z 12. IX. poświęcon' jest w znaczne.i części zjazdowi lekal'zy, z okazji którpgo zawiera m. i.: wspomnienie z roku 1898 p. t. "Zjazd, l,tÓI'Y się nic odbyl" oraz Dr. A, \Vojtkowskipgo "O czwartym zjeździe lpkat'zy" (w r. 188i), Stanisława \Yiecho\\ icza ,.Kasz ruch śpie\\ acz' i jego r!t'ogi" (nr. 427 z 17. IX), Antoniego Chocieszyilskiego "Sylwetka ck .Józpfa St,'usia" (111'. 427 z 17. IX), Witolda oskow" sldpg-o ..Trochę wspomnieli o Szczuddewiczu" (nr. 44;) z 27.

IX.), Dl'. A '\\'ojtlw\ysldego "Zakład (arczyńsld/'h" (nr, H7z 17. IX), Dr, "\. \Yojtkow"kiego "Polski uczon' Wśl'óll oheye"" (prof. J ózpf Paczkowski) i 1\1', ;)0;) z 3. XL), Antonipw ChoeipSZyilSkil'go ,,Podróż \\" zapolIInienie" (z 'pohytu \\'larł'"lawa Syrokomli \V POZIWllillj (III'. l"!'! z 12, XL), Heleny ŁuczakówlI' ,,:\farcinlwwsld nip chcial laski" (nieznany list Karola \[al'I'inkO\\"skiego do j'odal,ó\\ \\ Poznaniu) (nr. 5:J3 z 21. XI.).

,\ntoniego Chocipszyilskiego ,,;I\)Qlcon w Poznaniu" (m'. 5{f) z 2(], XI), Dl'. A. Urosiga "I'rz'pominamy zaponlllian)'c!t., (\Vladysław i Jan Simonowi!' malarze pozllailscy XIX wkk\l) (1\1', 57;-) z 1:1. XII.).

"D z i c n n i k P o 'In a ń s ki" zamiPHcił Iłl. i.: .Joanny Eckhardtówn' "Portrety .Ja(h\"igi i JagieIl)', fundatol'ó\\' ko';ciola Bożego Ciała \V Poznaniu" (nr. 11.9 z 2, VII.), Dr. \\'. B. "r podsta\\ naszego Collegium" (nozI1l0W" poznailskip) (nr. 1J:3 z 7. \'11.). Dl'. \\" 11. "Muzl'1( llluzykó\\'" (Hozlllowy poznailskip) (111'. 1;) z 1:1, VII.), LeOllar(la TlI!'ko\\sld/'I,W "PozlHul poetYl'ki" (wip!'sze) (nr. lG7 z 2:J, VII.), \\ nr. 111:i z 11. VIIl. Iłl il'ści !:'ię fpljcton :\1. \\'idlPrkil'wiezowej ..Poznail w XVI ,yjpl,u". w 111', 194 z 23. VIIl. tpj sampj all" torki "Dom l'odzilln zapomnianew pOl'ty" \H)'zal'(la B('I'wirlsldpgo) w HI'. lKJ Z 2B. "III. \\'. Głowackiego "Drugi pouz('h Kas!H'O\\"icza", KI'. 2u. z :J. IX poświęcony jet \\" ZllaCZIJ(',j części kwpstji ha lilII 11 \dPlkopoi

I'kil'j.w i zawi"I'a III. i.: .J. \Y.

.J}istorja Poznania w ogłosz('niach kU]JICckieh". :'\1'. 2UB z 1;.', IX" wydany podcza!'\ zjazdu !t-karzy i }1rzyrodnil,ów, zawi/', ra m. i. artykuły: Jerzego Gutschego "Polska w "łużbip nauki i zdrowia", Dr. ,\dama Paszl'w, "kiego ..Sejm polsldpj nauki ścisłpf', Ih'. W. B. ".Jal, ;'Iiiemc' wystra"zyIi się lekarzy słowiaII:-;Kieh" (o ni/'doszlYIII do skutku zjl'ździl' I/'karzy w roku 1R98). \V nr, 2.;2 z 14. XI. mieści <;ię ff'ljeton Dr, Józpf)' Orallsldl'j p. t. ..Ohraz św. Stanislawn Hm,tki w Iwściplp fa n1Y1I1 w Poznaniu".

,.N o W)' 1\ u r j (' r" zalllieHcil III. i.: 1>1', :\". "Lekanw pionierami id pi slowiaiiski(j" (kilka kart histor)'cznych) (nr, 209 z 12. IX.), S, Paradowsldpgo ,S'l

Zjazd "'ielkolJolskiego Związku Kół Śpiewaczych" (Histol"Yczny I'YS poznal'lskiego ::'pip\\'actwa) (\1\". 215 z 17. IX.), 1'\, "Wielko polski hohater Jui/'cza i IJióra" (\V100-lpcip urodzin 'Pułkowniku Edmunda Cnllicra) (2:'> z 4, X.\.

..o I' ę cI o W Il i k" w nr. 22(1 z :tf.. IX. zamipścił ..T1'adycjl' ,,1(1wiaiJskip Pozlla Ilia".

..1' o s c n e I" T a g l' h I a t r' zaruicścił anonimowo Idllm feljl'tonów dotyczf\cych Poznania. a mianowicie "DPI' letzt/' (JIIIhau des Posener nathausp,," 1111', 153 z R. VII.), "SoIJipski[picr in Poscn" (pl'zpdruk 7. PusenPI' Tageblau z 1:1. IX. lRR::) (III". 20R z 12 IX.), ..Das V/'I"waltungsgehaucIe der PoscnPl' Uniwrsitii t" (nr, 2H!ł z 17. XII).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry