Z HUCHU WYDAWI\ICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

J>alllil:tuik Stanisława \V p. c I l' \\7 S k i l' g o, h. prof, giJnIHlZjÓw dl/'llIJiliskiego i chojlIidd..go - ze slO\\7el1l wstęl}U ks, .\lfolJsa :\Iaflkowskip£w, wy(lala HÓża z \\Y,ęclcwskich El"z/'pkowa, Pplplin, 1933.

FOlOgmfja \Yęelrwskiego + 92 1'tl'OI1.

CZ.\SOPlS:\L\.

I{ \' o u i k a \\" a l' s z a w '.

taili ik. \Vyila wnictwo stł'a tu stoI. Ul. \\'aJ's7a w', kwal.ta l 193! l'.

Kwal'Magi, J i II

:;; a.11I o l' z ą ci :\1 i /' j s k i. DwuInoduik. (}jogau Z\dązku :\Iiast }'oISldch. Hok XIlI. \Varszawa 19:1::' :\1'. 12 zawiem m. i.: posła \\'aclawa Chowańca "Gospodarka Przl'dsiębiol"stw Komunaluych", dr, KI. Lazarowicza ,.Stall sanitarn)" lIaszfch miast".

XI'. t:c\: inż, 1\[ap;. Zygmunta HudoHa "Usl1\\"1l11il' Hmicci w miastach", Ci ..Ustrój Bmksf'li", 'I'. 11- - 15: :\l. pQł'owskiego ,,\\'spÓlpI'lH'a miast z FuncluSZl'I II Pracy", illż. \\,ło(lzimi(', 1'7.a Hahczrwski/'go "Hegjoll PaI'yżn i jf"go zabudowa", Nr. 16 ,lo l.: Dl'. \\'. D. "Kolllpetencjl' J!I'ZI'IOŻOłH'gO gminy a kolegjum IlIagisll'atu wpdlug nowe,i usta,," sa m OI'ządO\\"Pj", 81. ZbI'Oż'IIY ,.0 III'ol-O'am il1\\'cstyc'jn" IlIiasl"'. :'\1'. IR: :::Itanislawa 1.0,.;ldp\\'ieza ,.l'OJ'w'zony i własny wkl'ps działania". :\"," 19: '\\'Iadyslawa F7iplllhly ,.0 szeroldp ;<tosowauil' doplat sIH'cjaltl"cłl' w miaslach". :\1'. 20: SI. Zhl'o

żyny "I';:l'ed'IO\nlllil' samorządu tI'r)'tOJ'jahll'go", Lek. wd, SeweJ''1H1 lIausclJa ..Zwalczani.. }Jokątnego uhoju", :\"1'. 'I: "J'I'I'liminał'z hudż/'ł()\\',\' j' program dzialaluośl'i FUlldus/.u Pl'iłcy \\. W;Hf:-\;) r:'. :\"1', 2"!: .Józda (I'PnowHkil'go "D)seyplinal'na OIipowil'dzialność UI'zl;dników \\'0gÓIt., a \\. szezpgólnośei człollI,ów Zarządu mil'.iskil'go Wl'dlug' 1')';1\\"11 fJl'uskicg'o", inż .\. Okolo-I';:ulalw ..Zaklad OCZ}szczauia śeil'kÓ\\' Im oS'll1zil' cZfllnym typu szpfildzkieg-o", :\1', z:\: (loe. (', .1. Dl', J. SL Lallgl'oda ..Onl)'nacja w)'bol'eza (lo rad miejskich \\ \\ojpwodztwaeh polul1uiowyeh", J., I>auipJ/'wieza "Za!.!adnipllil' /.iplpni w miasta eh". no lir, 1:-\ dołąezoll' jl'st III'. ; "Biull'tyuu \\'odoei,\go\\'P/.w", do 11\'. 11- lG lII'. :ł "BiulptYllu [Tl'llanislyczupgo", <10 111'. Hi l. nr. ;\ ..Zdrowotllośei puhliezlll.j", do III', 20 "Obowiązkowp zadallia i C1.'IIIlości gmin", dodajpk 1.

D z i f' 11 U i l, Z a ]' z ą d U 111, łJ od z i :\Iil'sięcznik, \\")'dawe1t Zm'ząd m. Lorłzi. Hol, XY. 19;: HI', rl wwiPra Ul. i.: Ill'Onishl\\"11 Z imuięl'ldl'go ,Hzut olw. nn rłzialalnoHć Samorządu łódzkil'go w :-I-Ipeiu HI:!i -Hl:\:!", \na<l'sla wa (T1.ięhł' "". ohmnif' IH'awa uatlll'a!t)('/.w SalllOI'Zi\rln", Stanisława l';:plIl(1I)('I'a ..Sytnae.ja i wrlallia salllol'ządu lÓd/.ldpgo wolw(' klTz)'HII gosJlIHI1oI"('1.1'£:'0". :\1'. 9: JÓzpfa Zalr\\"' skil'QO "U pl'O'U IHlWl'go lI:-1tI'Ojn".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry