I\:HO:'\IKA :\I1ASTA POZNAI'IA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

1!I:ł3. Stl'. Uj + I. (Od/Jitka z 1\'. tOlIlU PI"aC, Kom. Filozof.

PozlHlliskicgo Tow. l'I'7.yjaeiól :\l1uk).

T :i d p u s z S i I II i c k i. ..Z j a z ci w p o Z 11 a 11 i u w l' o ], u rJ;10", Odhitka z VII. tomu Prac I\:Olll.

II isl. Pnzlla liskipgo TmHIl'zył"I\I-a I'rz-ja("iól :'\auk HJa. str. j7.

c Z 11 "11 P C k i \" ł a d y s I a \1..Z i p I p]i \" ]I l' Z ' S z ł y III P oZ)] H II i u". :"ar]bitka z \"ydawIlielw;t Okręgowego KOlllitptn O(']UrIlIY P\'Zyrody Ba \Vic!kojlol::-;kę i I'olllorzc \1- Pozllalliu. Zpszyl 1\'. W:ł:!. stl". fi.

'S P)";I w () z d a n i p z a VIt r o I, d z i a ł ;t I n o H c i r o z g ! o n i II a d j /) p o z n a ił s kip. 1. 1\.

1f13 rio :31. TlI. Hj:I: r. sil'. n.

Halld..1 w \\'ip]kopolsl'p i jPg'o organizl1cja Zl1 wo d o \I" a z HI:t2:3:3 1', :'\l1klaflplIl Z\I'iązku T(m'. Iupipckieh. HI:I:;.

n () (' "/ II i k ". i III a.

nI. "'i1111ł.

S I Ił I - s I " (' Z II Y \"\"1111\1"(';) Iagi,..tntt W:33. sil". X\' + :!j.

Ił o I' z n i k Ł ó d z k i - poświę, (,()II' historji Lodzi i okolil"y, \\'yrlawnietwo Archiwum akt tl:I\\"Ilych 1/1. Łodzi. '1'0\11 TlI. HI;!:!. sir. :2:! + 2,

P I' a \\. f) z d a 11 i e z d z i a ł a 1Ilości Związku Towar z y s I \\' O g l" o d ó w D z i a I -

k o \\. )' c h H z p C 7. Y II o s p o 1 itcj Polskiej w Poznan i u. Od 1. IV. w:n rio :31. III. 1!J3::! r. l'07.IHn"1 19;ł:3. sil'. 28.

.,Al'chi\n])), Historji i fi]ozofji medycyny oraZ n a u k ]J]' Z Y r o d n i c z y c h". Tom IX, zl1wipm m. in. pra"!; prof. "'noska dot Karola Marcinkowskiego, a w sJ:czególnośei jego udziału w ]I0\\'st;lIIiu listopadowP))I.

I{s i ę g a A d r p s o w 11 !li i Ił S t 11 S t o I p c z n c g o P o Z B a n i a.

POZllali. w:n, sil'. 1U8 + :mi + XXXII.

s z k i (' p i f ni g III .. 11 t)' z p li ' \\' S t a n i a w i c I k o p o I s k i 1'g o 1!/lI-!- lf)W ]Jod 1'('(1. ZygmulI, ta \"idiczki. POZIHIIl. w:n :'\aklarł Zw. \Vptpranów 1>0-' \\ sla (I :'\arorlo\\ ych HlU - IUI\} \I' l'ozllaniu. ::-;tr. VII + :!U().

\lar,ja Chlllip!et'iska "O g I' o d ' II z i a ł k o w C \V P o ) s e r.". \Yal'szawa. WJ:t \lillisll'l'"I\HI ()pil'ki Spoll'('zlu'j.

I\s. h a III i I I a 11 t a k - "TI!' "II a r d ' II i P o ] s (' r". Tom JI, ł57:J--1795. - 1!J32. :-\akład!'m jll'O\\"ineji polskiej 00, Bernarrlynów. Lwów. t!)a. str'. XXX r + j!);j.

L f' o II 1\ o f' Z Y - ,.n z i c j p W pw n l: I l' Z n !' T II ]' li 11 i a li' /) rok li Iin:r. ToruIl. 1!J33. :'>;a. kładPIlI :\Iagislralll tli. TOI'llł1ia, str. II:; + XX1\ tahli('(' sla Irslyld finansowpj.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry