KHOSIKA MIAST A POZSAIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4

Czas czytania: ok. 4 min.

Zmarli: ś. p. Józef Raczyński, były wioeprezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (zmarł w Krakowie 31. VII.): ś. p. l\Ia.ksymiljan I{rynicki, były szef prokuratury Sądu Okręgowego w Poznaniu (28. '-111.); ś. p. p r o f. dr. A d a m !{ a r w o w s k i, pl'Of. Fniwersytetu Poznaliskiego, prezes Związku Lekarz)" Okrl,'gu \Vielkopolskiego i zjazdu lekarz' oraz naczelny lekarz oddziału dermatologieznego Szpitała Miejskiego (13. IX.); ś. p. B o l e - s ł a w S z c z u r k i e w i c z, b. zasłużony dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu (zmarł w Zakopanem 23. IX.); ś. p. Edwill Jahnke. prof. PaIistwowego Konserwatorjum Muzycznego \\ Poznaniu (24, IX.); ś. p. Marjan Gmuro\\"ski, znany kupiec (9. X.): ś. p. Leon Szczepanowski, przemysłowiec (13. X.); ś. p. dyrektor Albert Rzóska, przewodniczący Okręgowej Komisji Opieki SpołecZllej Zarządu m. Poznania (16. X.); ś. p. dr. J ó z e f P a c zk o w s k i, zasłużony organizator i dyrektor Polskich Archiwów Pallstwowych oraz pr0'f. Uniwersytetu Poznańskiego (25. X.); ś. p. Oskar l\Iarehlewski, prezes Związku Polskich Kupców Zbożow)Th (3. XII.); ś. p. R o m a n W i l k a n o \V i (' z, "ThitlJY poeta i powstaniec wielkopolski (7, XII.); ś. p. dr. Stanisław Szuman, neurolog (11. XII.)s P I' a IV o z d a II i p H a l' II u n - k o W I' Zarządu stoI. m. Poznania za czas od 1. IV. 1\132 do :n. III. mn. ='iakladem :V[agi"trat u stoł. III. Poznania. 1933.

str. ;Wti,

?II i I' c y. y s I a IV [) (, I' f' i: \. Ił S k i - "P u I k o W n i k E d /J1 U n li C a I I i l' r 'lo I n j p l' Z i p isary. \\"il'lkopolski". SzaIlIotuły. HI:t3. :\:aklad.1. I"awa[PJ"a. stl'. ;',-1-.

:\lipczy::-;ław:\:oskowil'Z,.S t o I a t i s' t :n i p n i a i z ad u g; i fi- r o n ,i. O b y \V a t e 1s k i p g' o [ll'zy kof;cielp Pana .Jl'zuSa \\. Poznaniu". lR32 du 1m2. POl.n,n'ł. 19:tt :\:akła(ł Grona Ohywatplskieg-o PI'ZY 1"0Hcjpłp P ,111 a .J pzusa IV Poznaniu.

Tl'ka g-rafiki al't'8tów p o 7.n a II s k i c h, wydnml y. okazji Zj:lzdu Lpkarzy I'rz)" rodników Polskich.

..:\Ioja piPHII \\'ieczorna", h)'lIIn .Jflna I"aspro\Vicza, druk prywatny. zloźony jako pierwsza k"iąźka aut.)'kwą Półta\Vs k-iI'g-o. Składal .Jan }"ug-lin wpdlug- \Vlasnl'go opracowania t yJ!ograficzIIP!W.

fI i 1 a ł' y 11 a .I l, II W s k i li Y s ł a w S i "lon, c z y n k i d o ż)' (' i a i

..\," ł ap ł' Z)'(I z i p I a

z a p o m n i a n I' g o I I a z a r ('n i s t y \\' i c I k o ]/ o [ s k i I' g o". - PoznalI. l!1:tl. aklr\ll ]>01"kipj Gnzpt)' T n t rolig-a torsk ipj.

:\10 n u ni p n t a li o f" a u p I' i :1n a, .\.cta ([\lal' ,ul vit.alIJ S C!l'IIlPlltiS :\L 1T0fhaul'I' ,'pfl'l'untur.

Fasciculus fjuintlls. TOJ'lIni:1P.

mi;$. str. 3 -I- IGx + 2.

Bulp"ław SZCZl'pko\\ski "S t e f a II S o II \lI' \V I' II II" (z okazji zbiol'O\H'j wyst:1\vy ohmzó\V - z katalogil'nl). str. 22.

Dr. Ił () Ż e n a S t I' Im a l' h n IV ' s k a - "P n (I k n z i o 11' k \V Obrzęllo\Vośei Zapustu e j P () 1 ::-; k i Z a l' h o dn i p j"', I9:3:$. stł'. VITI -+ :1 + llq + l.

Dr. .\ 1 e k s a n (l,' a h: a l' II i (ł' g k a "C m l' n I a I' z y s h. li t )' P u I u ż y c k i e g II Z 111 ł o ds z e li; o o l;: r p s u h fi Is z t a l' - kipgo \V Pozllani\l 1-;' ł ó IV n e j". (Odbitka z "Kroniki m. Poznania").

:\1 a " j a H y m a]; k i p \\/ i l' Z o wna - "Filozof,;a l.ibplta"

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry