KHO:\IK.\ IL\STA POZ:\.\:\L\

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

gmRchu na olJ\\'odzip miasta został pomieszl'zon) oddział gruż]i("Zy ohejmująl'Y HO łóżele SzpitRlnictwo \\' mieśdp Pozllaniu zostało na ob:-'7.urzl' mial'ta od ezasu przejęcia Rdministraeji przez władzp poJsldf' wogóle poważllie rozszerzoIle, szczególnie dzięki powstallia klinik uniwers):teekich i illuyeh szpitali, jRk lwiejowego, kas chorych itp., tak że obeeni£> liczba łóżek cywilll)Th dochodzi do :!400, podczas gdy \\' r. 1918 IJ'ło kit około 1400. Poza ogólncmi zakładami l£>czniczemi są ohel'uie ze specjalnp'h: ZRklad (ktoj.lcdyezuy im. Gąsiorowsldch, Klillil<a oezna neurologiczna, kolJieeo-położnicza, dziel'ięl'a, (l£'nt)'st)'czna oraz otodnoIRl')'ngologkzua, Ze stncji opield utrzymuje Iagistrat obccllie; trzy stacje Opield lIad płUcllo-dlOrymi, sześć Opieki lIad Iatką i Dzicckiem, wraz z trzema Kuchniami l\Ilecznemi dla niemowląt; jeGną. dla jagliey, jedną dla alkoholil<ó\\'. Pozatelll istnieją jeszcze przychodnie }{as) Chorydł. Część wymiclIiollych Stac,\,'j Opieki jest połą.czonCi \\" dwuch Miejskkh Ośrudl<aeh Zdrowia i Opield Społecznej, \\'szystlde wymienione stacje zostaly UI'Udlomiolle za czasów polskkh, poza trz£>ma, ktÓrp zostal' za l'zaów polsldch po wojnie świRtowej wznowione. Na dość szeroką siwię odlJ) wają się w [>ozllaniu s)'stelllat"/'zlJie szezepienia przeeiwgr'uźlicze u nO\\'Ol'odków sposohem Calmette'a przez l'niwersyt. Klinikę Chorób Dzicdęcych 1))'1'.)' \\spółprac Ia'istTatu - sZl'zepion)'elt jest oJwcni<' dzied przeszło 4500. 'V£> wszystkieh szI<olaeh są 1'kal'zP szlwllli. \\' szlwlaeh powszedllł)'ch i w)'działowych utrzymuje kh :\IagistraL; do pomocy dodane zostaly higjenistki szkolne, uruehoiniona zostaje ponadto Szl,ollla Opieka Dent)'styczna; większość szl<ó! uz'skała po wojni/' nRtl')'sld szkolne, ObeclIie I'ozpoezęto hezpłat ne szczepieni/' zapohicga wcze (lzi £>ej szlwln)'ch przec1w plollie) i błClJic-, D-oż)'wianie dzieei, zwłaszcza podczas I£'tllich kolonij i pó!lwlonij, dopelllia opiekę IIRd zdrowiem uhogiej młodzieży szkolnej. 'V)'dział Opield pole{'Znej zapewniR \\ sz)'stkhu uiJogiJu lIIiejsldm pomoc l£'kal'ską HnhulatoJ'yjną i szpitalną, ponadto

----- l .0 , '- .. '.

.-.. .. , .. , " I i' , ó I c <lJ .:.: rf! I a: " , j - ł' ..... ) f \ ej . -r .:: l) J-, 1 N 'f, - , ej -- r- !:: J t.

c: p., C ,. 1 ej [fi d - !:: N '" -.. -.-' o .. ,..., .., -łiI . , : r; '" " I.LL .: \ \.

,.

11!!łłł.= I "'.. .

. , - f' - - ;ł - ....or. -' --- ł - . t-" ......." ł , I i '... .... , ., I

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry