DZIAŁ BIEŻ.CY.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Jk. lUei\' T a d (' u z 7. li I e.

SŁPŻB,\ ZDROWIA I HIGJIN.\ PFBLICZN.\ W M£EśCm POZN.\NIU.

pntw) Zdrowia Publicznego na obzarze !1I. Poznania 7.0tały za czasów polskich z biegiem lat zcentralizo\\'ane zlIpełniE' w nowo powołanym do ż)'l'ia Wydzialp Zdrowia Publicznego lagiHtratu pod kierownictwem Naezeln'ego Lelmrza Miejskiego, jako jednego z członków Magistratu. Naczeln' Lekarz Miejsk.i jest z jednej stl'Ony funkcjonm'juszem sRmorzę.dowpn i temsamem zwierzeJuiildem (deeenwlltem) wszystkich urzę.d7eil I'ZYHtO sanitarnTh samorzędu llli ej:.; Id eg'o , pozRtelll kodecCl'lIentem wzgl. doradcą sanitarnym innych dzialów administracji miejskiej, z drugiej strony pełni w zakrE'sic poruczonym z I'amienia })rezydenta miasta I'ZYIHlOŚci lekarza powiatowego, tj. nadzór Jlolil''jno-sanitarn)' z pelnem prawem egzekut)"w).

\V charakterze cz)'unika samorządowego pQ(tlegajl;ł mu: a) Szpital Miejski oraz l\Iiejsld ZRkład Dez'nfehyjny; h) Stacje Opieki; c) Higjena Szkolna; d) KodCl'el'llat Sanita1'll OJ}ieki Społecznej; e) Nadzół' higjeniczny nad 7.akładami rniej:-;kicmi, oraz f) orzecznktwo lekarskie w odniesi£'niu do funkt:jollHrjuszów miejskkh. Szpital Miejski, w którym pomieszczone s ohł'('nie tn:y klin iki uniwersyteckie: wewnętrzna, sl{ól'no-wenCł''('zna i pyf:hjatrycznH pozostaje wprawdzie dotę.d \\; dawnym gmachu. lecz został on gruntownie odnowiony i wyposażony w najnowsze UJ'zędzenia rozpoznRwcze i Jecznkze, ule'ł I'ozszerzeniu szczeólłlio dział operacyjny, ł'entgeuołogiczny, labomtoryjny, oddział WellPI')TzIIY, chorób dziedę('ych, orHZ w nO\\'0 wylmdowRllym

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry