Z,\PISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Potem dodaje: ,.Zawód lIaul'zycielski sam z siehie trudny do wylwJlania, powiększa sil.' jeszcze trudnością pOłożPllia nR UCZ) - dela domowego, od ktł-lrego W) magaję., hy: "I rano i wieezór, zgoła w każdej dol)ie łączył doskonałości stek w swojej osohie! By zdolnośd posiadał przynajmniej tRk wiele.

Iżby mógł edukować, chociażhy i - cielę! By się zawsze układa I \V płaszl'ząeej postawie I "Jejmość Dobrodziejl'P" choć w llRjgorszej sprawie, Zawsze umiał w myśl trafić.. .... Podolmio nie odpowiadał mu "zawód gospO(larski", zatrudnielIia lIa roli odczuwał jak ,.pokuty i męld". "Zanieebawszy zupełnie łaciny, g'l'ecz)'zll)" - .\nim wejrzeć nie raczył na zhutwiałą li:sięgę I jedyniem natenl'Zas brał pióro do ręki, Gdy wpisać było trzeha ohrobeli: pańszczyzn), Lub ilość zagon w jPdnę z wyoranych sprzęgę - Po t)Tch nieudanych expen'mentReh b)'ł " młodej dusz" okres głęboldego wahania: Długie chwile - godzin)' - tygolinie - llIiesię.ce Mijał)' na namysłaeh... ja dągle myślah>m Aż wreszcie prawda naga - z surowym Jlakazem Hzelda mi: "zhudź się człeku, z gnuśnego uśpienia!" Ocli:nąłem się i uderzon przeszłośei obrazem SłuchałE'111 głosu jej - choĆ' lIip szedł do życzenia! Chwytam zatem za księgi pru'd latem wzgardzone.. .... Potwierd:m to i kończąea list wiadomość ostudjach, pro\\ adzonych w Bibljote{'E' Ral'z)"I'lsldeh lIad dawllą literaturę. polS li: I}, i list do matki (cytowRn)' poprzednio: z 11 sierpnia 18351'.1, gdzie mowa o zabiegRch "względem dostania się lIa mając,.. i ciąglc maję.ey dopicro ldedyś h)"ć ustallowiony fundusz duehowny" oraz o zamiaraeh składania pxamYllu". \V niedługi (';I'RS potem (kiedy akta nie podają; lIajpewlłl0J z początldem r. 183łi) poeta wrócił ponownie do Leszna. podcjmujęc nRukę \\" ,SpkulI(lzie". \':spomiRny alhUlll notuje opusZl'Zenie szkoł' po }'az drugi: 23 stycznia 1837 r. z zamial'E'm

(prawdopodobnie ł'zekomym): "win) HausłehrCl'... "Nie zla wola zainteresowanego lecz illne okoliczności to spowodowałr" - stwierdza obejktywnie Bronikowski. BRrdzo być może, Z/I względów politycznych nie dopuszczono go do egzaminu dojrzałości. Złożył go dopiero \\' gimnazjum katolicldeł1l \\' \Vroclawiu, Rb)' tam za('zę.ć :-;tudja uniwers)'teckie.

P a l' )' Ż, wl'zesieil

T 111 o n T (' r I e (' l, i.

4'26

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry