WYSTA WA GOSPODARCZA ZWIĄZKU MIAST. 127whu"ciwośd indywiduailnych miast ,Polskieh byłoby umiOżli" ione każdemu guściowi z"iredzają!cC'lllU wystawę. A i to, co dano na pierwszy rzut, było wa,rte trudu i zachodu i mogło llldllości wykazać wartości miast połski-ch oraz wartości, ciężary i zaflallia samorządu miast, pomników pJstępu cywilizacji i kultury w kraju. Gdy wszystkie miejskie ośrodki samorządowe lICZYĆ ,się będą IIIogly 11:t, pra,caeh miast innych i zaczną szczef'ze współzawodlliczyć, wówczas nie1ednn. dzisiejsza troi"ka społe,cz t l1a i narodowa. przejdzie do przeszlośei. Z. Z.

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.05.31 R.3 Nr5/6

Czas czytania: ok. 2 min.

KRONIKA :MIESIĘCZNA.

Maj 19215.

3-10. Piąty (Lmiędzynarodowy) Targ Poznański.

Wystawa gospodarcza Związku na.st Po13kich.

3. Otwareie Targu przez p. W'iceprezydenta miasta Dr. Kiedacza w obecności ministrów Ratajskiego i Kiedr011ia przedstawicieii władz, prasy po1skiej i zagranic:znej, przemysłu i handlu. Po przemówieniu inauguracyjne m p. Wiceprezydenta mowę jego powtÓrzył po francusku p .radca Robiński, poczm w życzliwych słowach p. minister Kiedrołl podkreślił znaczenie Targu i ogłosił formalne otwarcie Targu. :t Obchód uroczysty rocznicy KonstytucjI 3 maja.

G i 7. Zjazd gospodarczy Związku Miast Polskich w Pozn:miu. 6. Raut w Ratuszu na cześć gości. 20. Otwarrcie nowych ła!zienek rzec,znych.

2it Otwarcie komunikacji lotniczej na linji Poznań-vVarszawa przez towarzystwo "Aero". Artysta-malarz p. Nawrocki wysta,wił w Muzeum vVojskowem obraz swój "Przyjęcie Marszałka Focha przed Ratuszem w Poznaniu" wraz z szkicami portretowymi i niektóremi dawniejszemi pracami.

Z RUCHU WYDAWNICZEGO,

owy Przewodnik po Poznaniu. Nakł:lll "Par" Tow. Akc. Poznań 192G. 160. :::\tr. 100. Oryginalny przewodnik orjentacyjny, godny szel'okiego rozpowszechnienia. "K n l' jer P o z n a ń s k i", nr. 103. Dr. Leon Białkowski: Z dziejów starego Po:znania: (recenzja Kaczmarczyka Akt. RadlZieckich Poznańskich". nr. 105 i n. Pro.£. Pi-goń: Król polskic.h chłopów (Wawrzyniak).

KRONIKA MIAST. POZNANIA

,.D z i e n n i k P o z n a ń s k i" nr. 106, 110. Dr. Leon Białkowski: :::\armacja Wielkopolska. "P o 8 t ę p" nr. 120, 122. Czesław Bugzel: Budżet m. Poznania,.

Dzienniki bardzo dużo pisały () bieżących siJrawach miejskieh, zwł:;,szeza w związku z Targiem, wystawą miast i otwamiem łazienek. "Dziennik Porznański" podae nadal opisy poszezególnyeh działów praey samorządu miejskiego.

:!Ii o t a t k a : Ze względu na okres wakacyjny wydajemy numer podwójny "Kroniki".

T r e Ś ć; Poznań a Henryk Walezjusz (Adam H. Kaletka). - Poehwała Ka,zimierza Raezyńskiego (Z. Z.). - Wystawa gospodareza, Związku Miwst (Z. Z.). - Kronika miesięezna. - Z ruehu wydawniczego. - Notatka.

Nakładem Magistratu stoł. m. Poznania.

Redakcja i Administracja: Poznań, Ratusz, pok6j 74.

Odbito w Drukarni Robotników Ctnześcijańskich Tow. Akc. w Poznaniu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.05.31 R.3 Nr5/6 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry