KBOXIKA MIASTA POZNA:'IIIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

I I ,JÓzef Paulina tlB31 *1813 tl!)U2 pod zamężna za (;rocho- Antonim WPJll 1\tlzPI'skim 6 , *17::1 i"18l-i4 r

.,Zupelną do\\"oluość w)'kazuje poeta \\' ustaleniu i!ośd sió!';tJ', których w jechwj redakcji jest dwie, \V drugiej trzy; ŹródlH historyczne ,,'skazują na istnienie trzech: Pauliny, stal'zej od poet)., która mu z cza.'>em jedna z całej rodziny została i długo jJrzeż)'ła (UU:!-1902), druga, o l<tórej nie wiadomo nic wil;f'ej prócz tego, że zmarła młodo (Mott Y op. cit. tom I. str. 222). i tl'zE'cia, nieZllHna z imienia, którą. Mott y (op. dl. tom II, str. 226) wspomina jako IIJ'ugą żouę kamelarza miejskiego Jeziorowskiego". Nieocellion)' l<ronikarz dodaje przytem, że h)-ła "drugą ŻOlłą kamelarza miejskIego Jeziorowskiego"... "umarła młodziutlm, zdajE' mi się w rok po ślubie. Z twarzy podoJma do brata (H)'szarda), odznaczała się niezwykłą pięknością..." Ta WE'n;jR uzasadnia laby epitet: "śliczne" użyty w poemacie.

Na podstawie dokonanych tu stwienbeIi możnab)- ustHlh U8stęPUjącą tabelę geuf>alogiezną rodziny Berwiil!"kiego: BO:\".\\\ EYJTH.\ BER\\'INSI\J + :\fAHJ,\:\":\"A Z Btrl\OWIECKrCH I I I N. N. RYSZARD WlftCfftIY zameżna *18W i"t87n .Ipzioi'owska KK zmarla mlor1o

I I Tl'ofil TOJ1]ay.

*18:?:! i"IR,,;) t1852

I , Paulll1a zam. Genelli w \\'3rzawil' t Stef:1II clll'ześniak pOł'ty I inż. Bol('ław uzl'l'!"ld w \Var!:'zawie \¥I'Hcajęr do kwestji pOl'tawionej nR początku nHueJszeg'O llstl;łm, można ze słusznością pO\vtórz)"ć ostrzeżenie przed bezLudwik I 7.o.fja Mlzl'l'!'lmw Poznaniu

6) Z tej golzi (liczącej dziesjciOl'o )JotornshHl, w nin, tabeli zachoW3110 tylko tl'Z)" o::;ahy: najmłolł8zą siostrz/'nic poety, dotychczas Ż)' jącą oraz IIwu siostl'zeilców, którzy pozostawili dzieci, stano" iąc/' wraz z pallią Gelll'lli, naJhliższą utrzymaną przy życiu rodzinę Bel'wiIiskie/), '''nuków siostrzanych poety: (I. Zofj :VIizerską i inż, BoJet;lawa. [izl'rski/'!!o m1JlJl sz('zsdc znać' i zawllzięczam im wide życz_ l i wo::'f' i i pOl\ło(,y.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry