Z.\PISKIł"Rżenie: "d WÓl' h mlol1,.;z)- cli hra('i" zastąpiollo przez: "m łodszy brat mój", zanIiast: ,,(h\"ie :oiostlT" napisano: "trzy małe siostry". tak że ostateczna redakeja w rękopisie brzmi: "JR starszy. młodszy hi"at mój i trz)' małe siostry".

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

\V wersji drukowauej uastąpiła już tylko zRmiana epitf'tu: .,Jnałe" na - "śliczne".

.Tal< hyło \V rzecz)'wisto8l'i? Poeta miał trzel'h hraci: jl'duego starszego od siebie, który jest całkowicie uieznall' dotyehl'zasowym hiografom i dwu młodszych. Istnienie pierwszego wynika ze wzmianki \\0 jed)"nym zachowanym liście ojca poety (zbiór p. Zofji lizerskiej w Pozllaniu i iuż. Bolesława lizel'skiego, którzy mi go łaskawie udostępnili). List tell pisany do żony z Przygodzie 19 lipca 1813 r. - pismem wyrazistemo jasnem, wyrobioIlem, zdral1zającem pewuą kulturę - wśród drohnyeh szczegółów gospodał"skich :wwiern wzmianl<ę o "łóżeczl<u małem dla syna". Z dat' w'nil<a, że nie mógł to hyć H) szant, (ur. 1819 r.) ani dwaj jego hracia mlodsi: Tmasz, któ1') umarł, jako student uniwersytetu ". Berlinie \\' r. 1852, a ni Teofil któI'' wedlug Ż)'chlillskiego: "I(ronika" op. dL, s. 22. zmarł 21 st'('Zuia 1805 w 42 rolm życia, a zatem urodził się w 1'. 1823. Tę datę podaje też Z'gmunt \Vęelewski wart.: "Teofil Berwillski", '1')godnik Ilustrowany. 1871. Serja II. Tom VII, iii". 17G, str. 225. Ow lu'at najstarszy, l<tórego przemilcza także całR zaclwwalia korespondelll'ja rodzinna, figuruje jako jedell z 19-tu uczniów gimnazjum leszcz)Ollskiego, prellumeratorów poznalIskiego wydallia poezyj :\liekiewirza (128/9 t. zw. wydanie :\Iuezkowskiego) .). Nazywa się: Józef Berwiilsld. Akta szkolne gilllllazjum w Lesznip. zachowały wiadomość, że jalw "sekundmwl''' (uczell dzisiejszej klasy VI-ej) w r. 1831 uciekł ze szlwł). Tradycja rodzilIna, w którcj zatarło się nawet imię tego lJICłta-}mwstallCa, zatrz)'mała 11ftmięć, że zginął - pod Grochowem.

:;) pOI'. o (..HI aI't) kul' AulIl'ZP,iłl \Yojtkowskif>go: ",Iózef :\1U/'zkowski", hl'onika mia,,1a Poznania 19tH, Bocznik 1\', stl'. 2;:- ilU, OI'UZ .,ałirwcy \\')'Ihmia )Jozłlallskiego .,Poezyj .\danw :\Ii('kif>wkza" Ilf. "tJ'. 170.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry