ZAPISKIdownh'two a kahał poznai1ski miał nawet prawo wy S) lat' \\ oich przedstawicieli na Wsz)Tstkie jarmarki i targi w calem województwie, aby tam wyrokowali w sprawach spornych Żydów z ehneścijanami. Żydzi byli także wolni od stacyj żołniprskieh, za co zohowiązali się płacić do ratusza pewne czynsze. Bożnic)' żydowskiej stale, a szezególnie podczas nalloŻf'i1stw pilnowała traż pachołkÓw mi£ijskich, strzegc jej od złośliwy('h figli wTostków. W małych, nowozałożollych ruiasteczkach starano się os ulIzać Żydów dla podniesienia handlu. Opróez ezynszów panu, płaeili Żydzi także pewne daniny na rzecz kośdoła katolickiego i dawali podarki księdzu oraz organiście. \Vysokość i jakość t}-('h darów zależała od specjalnej umowy z plebanem. \V Rawiczu np. pleban ks. Maciej Jan Berkman dostawał od Żydów 1'0 roku na \Vielkanoc i na Boże Narodzenie ,.po funcie korzenia każdego, kędy sobie każe naważ)'ć, i dohr głowę cukru. Zasię tego korzenia, co się łutPlll waż', po połowie każdego także, hez wszelakiej trudności, z każdego domu", Po śmierci każdegu Żyda pładla gmina ż'dowska plebanowi pewn sumę "spoljalu". \V Rawiczu płacono "parę talerów bitych" od dorosłego Żyda, (obojętnie, czy obywatela tego miasteczka, czy przyjezd!lego), li od "małego Żydowięcia" - jednego talara. Także od Aluhu i "obrzezywania dziecięcia żydowskiego" nalcżał się plehanowi podarek zależnie od uznania Żydów, ale taki, "aby Hevf'rendus Dominus był kontent", Od podarku dla organisty Żydzi rawicc mieli być wolni, ., ."a osobliwie od kozubalru", ale przychodni musieli oddawać organiście "należytość tę jako ah alltiquo bywało". Nadto obie<'ali Ż)'dzi rawicc)' co J'Oku dalplebanowi sztukę materji na szat)', czapkę organiście i ila Wielkanoc dwa funty wosku do kościoła łaszczyńskiego, l'godę tl,' zawarto na. 3 lata, pleban jednak zastrzega się, że potem, kicd) źydów więrej przyhędzie. ugodzi się z nimi na lat sześć 2).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

2) ]t 1'. (Pl"zez H. P. oznaczam rękupjśmil'lllll' nplationl' 1'0"nanienscs w ArchiwullI Pajistw. w P07.n:miu). 1'.11.. 1'1'01. 1. f. 72 v. ITgodę tę 7.1I\\"1II"to dnia 1 stycznia Hi9i. roku.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry