WYSTAWA GOSPODARCZA ZWIĄZKU MIAST 125

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.05.31 R.3 Nr5/6

Czas czytania: ok. 3 min.

stawiały eksponaty oddziały: bud0wy ulic, budowy Mostu Tumskil'go, kanlizacja, pompy kanałowe, przeładownia" budownictwo naziemne, ogrodnictwo, straż pożarna, gazownia, elektrownia, wod('ci'gi, deputa,cja realności, rzeźnia i targowica, do tego dołączyły swe eksponaty wydziały zdrowia publicznego, opieki spolecznej, statystyczny i szkolny. Kmków dał eksponaty gazowni, elektrowni, wlJodocią.gów, zakładów ceramicznych, kopalni, kamieniolomów, rzeź.ni, tramwaj6w i spółki mieszkaniowej, kanaliz3. l cji, budownictwa drogowego, regulacji mia,sta, zarządu majątku, zarządu 0grodów, zarzą.du lasu, straży pOIżarnej, a nadto za'kladów dobroczynnych i sanitarnych oraz wielką grupę eksponatów instytucyj kulturalnych. Ł6dź Zl br3.zowała na wystawie ogólny stan mia3ta: ludnoM, zabudowę, rozwój' przemysłu i oświaty oraz dała kilka wykresów plantacyj i przedsiębiorstw miejskich. Ze Lwowa braly udział w wysta,wie zakłady relektryczne, gazowy, wodociągowy, aprowizacyjny, opa,łu, pogrzebowy i QlJoró'Żka.r&ki, rzeźnia i oddział robót przy ujęciu źródeł w szkle, a nadto wyd'ziały statystyczny, szk0lny, opieki społecznej- ora instytucje kulturalne. Katowice dały widoki gmachów, ulic, pa,rków, ogrodów domowych i działkowych oraz pomnikÓw, płany i pra.ce dzieci. Bydgoszcz wystawiła modele pól irygacyjnych .)Iraz albumy i wykresy staty'3tyczne o rozwoju ludności, instytucyj naukowych, społcczny.ch i przemysłowych. Z Lublina nadesłano plany, widoki i tablic,e, glównie z działu szkolnictwa,; z Częstochowy wykresy statystyczne, ze Stanisławewa wykresy głównie z działów gospodarczych, z Radomia prace uczni miejskiej szkoły rzemiosł. Gfudziądz zobrazowal dość dokładnie prace f3wych dzialów gospodarczych, uwzględniając ponadto sz<czegóInie szkoły i wydział zdrowia, publicznego,. Kalisz dał widoki za:bytków i instytucyj gopodarczych. T.)ruń wystawił liczne fotogrwfje za;bytków itp. oraz swych urzą(lzeń gosp'Jrlarczych, ściśl'c'j ilustrując pra,cę elektrowni, gazowni i wodociągów; Gniezno widoki i fotograf je instytucyj, gospodarczych tudzież zabytków. W przewadze fotograf je i plany zabytków dostarczył Luck. dając jednakże również obraz pmcy obecnej i r)rojektowanej.. Rzeszów:, Inowrocław, Zamość, Nakło, Nowy

KRONlKA M[ASTA POZNAMA

Tomyśl Grodzisk dały dość wyczerpujący obraz swej pra,cy gospodarczej, zwykle jednak tylko w fotOrgra,fjach i planach. Mysłowice, Kutno, Ostrowiec, Wieliczka, Piotrków, Cza,rnków, Wieleń, Szamotuły, Bojanow.} i Września wystawiły mniejszą ilość eksponatów, niekiedy wszakże wcale -ciekawych. Na ogół miasta historyczne - prć'cz Poznania i Gniezna - a wiQc głównie Kraków, Lwów, Toruil, Łuck i Kalisz zbyt mocno pr,'Clkn'ślały w wysta:wie swój 'charaktr zabytkowy, tak że piękne y,idoki starych gmachów itp. usuwały mniej lub więcej w cieli dorobek pracy najnowszej. Miasta zaś ściśle -przemysłowe nie uW} datniały wła'snej pra,cy gos'Podarczej miBjski3j, lecz podkreślały staty.stykę generalną miasta, ila<jąe więcej; obmz ogólnegJ stanu gospodarczego ludności niż samoTząd,tl; drogą, tą poszły gJównic miasta Łódź i Bydgoszcz. Brak linji gosp,)idarczej, widoczllej już w wystawach miąst większych, tem więcej uwydatnia.l się w całości ekspon.tÓw miejscowości mniejszych, podkrcśLtJących niekiedy czy to zabytki. czy też pracę kulturalną, szkJIną itr;. Obraz doMateczny nowoczesnej pracy gospodarczej. Jały, nie licząc Poznania, miasta Grudziądz, Gniezno i Stanisławów, \V mniejszym zakreie kilka, ma,łych miast, a jeżeli pominie się przeładowanie widokami za'bytków, to mniejwięcej wystarczająco, choć nie wyczerpująco, zilustrowały swą J..I,ra<cę miasta Kraków, Lwów, To,ruń (niektóre tylko działy) i muże Łuck. Krytyczne te uwagi dotyczą braku jdnolitej linji wytycznej.

kUHa powinna była być naikr:e'ślona z góry; dla zorganizowania wszakże takiej wystawy harmonijnej potrzeLa pewnych doświadczeń na terenie naszym, przy pierwszej wystawie brak ten trzeba z kouiecznoś,ci wziąć w rachubę i usprawiedliwić. Jeżeli p,Huinie się zatem ów postulat jednolitości, wysta.wa, dah obmz tem ciekawszy, -Że miast9. polskie z,aprezentowaly to właśnie, co je na ogół l"hara.kteryzuje lub czem chlubić się m0gą, dały niejako odbicie swej cało&ci, swej indywidualnej fizjogn:Hllji. Iiasta ilogate w zabytki ten swój majątek stary podkreślaly, miasta młode prez'entowały swe nowoczesne bm10wle (KatlJ.wice), miasta przp.mysłowe wysuwały na ,plan pierwsz,y ogólny, przemysło.wy rozrost miasta a miasta mniejsze wystawiały na widok publiczny; co uważały za !Il2.,jwarlniejlsze, najlepiej charakteryzujące jegJl dążności lub wartości. Gdyby w warunkach takich wzięło udziaJ w wystawie nie 31, lecz - powiedzmy - 131 miast, poznanie

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.05.31 R.3 Nr5/6 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry