KRONIKA MIASTA POZANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

KauIfuss miał tylko 16 godziu tygodniowo. Napomniany przez Dozór Szkolny T{au1fuss poprawił się. Gorez)Tzewski wydają\" lIim opinję wyraża się dodatnio 2), twierdząc, iż Ohe/'llie jeRt .,pilniejszym w powinności nauczyeielskiej, wyjąwszy parę lekł-yj w miesiącu st)'c7.niu, których opuszczenie wymówił tłuma('zeniem mów sejmowych na jęz)"k nimuieeki z rozkazu wyższeo sobie zleconym""). \Y)Tażał przytem Rektor nadzieję, że przy obsadzaniu godzin wyldRdowych na. dl"11g-ie półroeze 1H12/13 1'0ku "nie zechce się [on] ul:hy1ić od przyjęda więcej lekcyj na t)rdzień, czego się dotąd uczynić zbraniał dla zatrudnieil swoieh". Z personelu nauczydelskiego był naog-ół Rektor zadowolonym. Opinje, jakie wystawia on swym podwładnym, hrzmił naogół przychylnie 4). S tam pewne zastrzeżenia w stosunku do gorliwości Kaulfussa. i Szumskiego, ale i o nich pisze Gor('z}' t'zewski. że znają swój przedmiot. O SzumskiIll, który obok zajęć naucz)'cielskich prowadził księg'al'lIię, zazmtCZR RektOl' w lHl'! Toku, że "mógłby być użyteczniejszy, gdyh)f się tylko samem nauczydelstwen1 trudnił". \Vyraźnie natomiast dodatnio hrzmi1ł opinje o ks. Przybylskim. \V omawianym obeenie okresie t. j. przez drugio pólł'ocze 1810 r., rok 1811 i pierwsze półrocze 1812 wykład.ali :i) Kaulfuss - łacinę, grekę i literaturę uiemiecką w dwÓch wyższych klasach. Literaturę i język polski, oraz \\'ykłady z łacin)', prawa J ekonomji prowadził ks. Autoszewiez. Historji oraz łaciny uczył Stoc, matematyki i historji fil ozofj i ks. Przyb)'lski, fizyki i przyrody - ks. Strusiilski, geografji i niemielkiego -" Reid, Hanke wykładał naukę języka niemieckiego i wyjaśniał konstytucję Księstwa Warszawskiego, miał także l'aJ'ę god7.in lekcyj łaciny i francuskiego w średnich klasach. Nauczyl'ielami dwuch

2) Archiwum Państwowe w Pmmaniu, Pl'pf. pazn. 24.11, ks.

(OI'czyczewski do Dyrektora Edukacji Na rodmvej , Poznań H/II 1H1.

, 3) ZRipewne przez prefekta depa.rtamentu poznańskiego, 4) Archiwum Państwowe w Poznaniu, Izba Edukacyjna i2 i i3.

Sprawozdania o nauczycielach z 24/11 1811 r. 8/1 1812 i z czerwca 18121'.

5) Archiwum Państwowe w Pozna.niu, !zbIJ Erlukacyjna 3. Ho:rkład znjęć z 21/Y1. 1812 i !)OIJI"7ednie.

I.liższych klas byli: zumski i :MoczYliski. Hysunków w eałem gimnazjUll1 ucz)'ł Perdisdl. \VidRĆ więc z powyższego zestawienia, że hyła pe\\ na spet:jalizacja. .Jedynie nauka języków w klasach średnich szwankowała. Było to następstwem tego, iż po odejściu Brohma, jego tanowisko objął Kaulfuss. na jego miejsce postąpił Stoc, a wykłady prowadzone przez niego były rozdzielonc między innych naucz'cieli, gdyż narazie ten ptat nie został obsadzony. Ponieważ Stoc ucz)'ł łaciny i niemieckiego, te właśnie przcdmioty nieco po macoszemu zostały potraktowane. Nalcży jednak przytem zwrócić uWRgę, jak przy tym rozdziale lekc)"j ustosunkowali się nauczyciele do szkoł)', jak howiem pisze ks. Gorezyczewski: G) .,Gorliwość o dohro insttutu szkolnego Imć panów nauczycieli: Hanke, Antoszewicza, Strusil1skiego, Stoca, Heida, Szumskiego i l\Ioczyilskiego \V chętnem przyjęciu lekcjów po lP. Stocu pozostałych, zasługuje na podJ\vałę z tego szczególniej względu, iż pomillą.wszy Szumskiego, wszysC)' podjęli się dawać lekcje bez wYllagrodzenia żadnego, zapisując w pro tokule sesji w tym celu odprawionej prośbę swoją: ażeby pellsja llieprzytomnego profesora, pokąd go zastępować będą obrócona I)yła Ila skupienie potrzebnych do hibljoteki książek". Czyn ten świadczy bardzo dodatnio o ludziach. Jednakowoż etat jednego nauczyeiela wakował stale aż do kOl1ca rzą.dów ks. Gorczyt:zewsldego. pomimo jego 7abiegów o ohsadzenie. Zaprowadzcllie porzą.dku w gimnazjum, odbiło się dodatnio na frekwellcji uczniów 7). Ten wzrost liczby młodzieży w muł'Rch gimllCł.zjum skłonił ks. Gorezyezewskiego do przedłożenia Izbie Edukac)'jnej wniosku o otwarcie klasy wstępIlej. l\łotywo

G) ArchiwuIll Pailstwowe \V Poznaniu, Izba Edukacdna 4:2, UD Izby Edukacyjnej, Poznail !ł!X 1811.

7) AI'chiwUIll Palistwowe w Poznaniu, Izba Edukacyjna 42 i 43.

SJiecyfikacja uczniów z 1/] 111 podaje - 81 uczniów w kI. I, 53 w II, (i7 \V ]11, 30 w IV, 3 w \', 7 w VI. Za IJit'rwsze półrocze 1!'\11 mamy dalll' o pobycie 102 uczlIiów,... kI. I, UO w II, li7 w III, :lO w IV, 3 w V. 'j w VI. "'zrost zaZllacza się i \V drugicn. 7Jółroczu, kiedy to w kI. I znajdowalo się 114 uczniów, \\. II .-- 74, w ]11 - j7, w IV - 35, w V - lU, \\' n -- i.

7.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry