POCHW ALA KAZIMIERZA RĄCZYŃSKIEGO 123

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.05.31 R.3 Nr5/6

Czas czytania: ok. 3 min.

A w z:.tmieszaniu snując się koło niej, N'iszczeje, gdy miód dom i rząd swój roni.

Rządny gospudarz patrząc na to czule; Oałą myśl jeg:> zatrudnia pasieka: Stare naprawia, noW\:), drąży ule; Rój widząc, że się znów ktoś nim opieka, Wraca" i w związku 'z ohcych gruntów gości, Słodkie balsami znosi w pailskie włości.

Kaźmierzu! osad naszych gospodarzu! Za to, i rządu, i ich pJdźwignienie Będziesz na żywym serc polskich :>łtarzu Trwałej wdzięczności brał ,całopalenie.

Pźna potomność przez prawnuki swoje DzieJa twe wieliJ:Jiąc, zwie-czni imię twoje.

Z. Z.

D Z I A L B I E Z Ą C Y.

WYSTAWA GOSPODARCZA ZWIĄZjKU MIAST.

Związek Miast do roku obecnego zajmować się musiał sz,cztJ gólnie intensywnie sprawami organizacji, uprawnień i finansów miejdkich, co pracę jego charakteryzowało w pe'wnym stopniu jako administracyjną, a nie mógł poświęcić głębszej uwagi sprawom gospodarczym samorządu miejskiego, a więc tym działom . pracy samorządowej, które stanowią o pmwdziwym rozwoju Iniast i o sda'chetnrej rywaliza1cji niezaleinych od. siebie jednostek p"l)litY'cznych. Od roku 1925 Związek Miast począł interesować się ściślej d:ziałalnością go&podarczą swych członków i uczyniJ w pmcy swPj bardzo powa'żny krok naprzód, popieranie bowiem ekonomicznych interesów mialst z natury rzeczy musi w przyszloE,ci wysunąć się w Związku na plan pierwszy. Dla zapoczątkowania akcji tej Związek Miast zwolał do Poznania na czas, Targów zjazd gospodarczy i urządził tutaj wystawę gospodarczą miast, która znalazła pomieszczenie w pawilonie Banku Handloweg.) na terenie targowym.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

Wystawa ciesz,yła się wcale zna,cznem zainteresowanif'm zwiedzają,cych. Jako pierwsza próba tego rodzaju zdradzała wysta¥/a jeszcze Ii<1waine braki, a j,ednak wypadła już tak dohrze. że o tę samą wystawę stara się Lwów, a większe miasta zaprosone zostały do przesłania swych eksponatÓ'W na; targi skandynawsko-bałtyckie w Sztokholmie, o:d'by'Waące się w czasie od 14. do 21. czerwca lb. Każdego zwiedzającego udre'rzyć musiały dwa głównie hraki: rullsamprzó:d nieolbesłanie wystawy przez Warsz:twę, 'Stolicę państwa, baI1dzo przykre i niewytłumaczone. a pozatem brak systemu, koordyna,cji i równorzędnośd w doborze rr-ateIjału wystawionego. Grzechy w tej dziedzinie były poważne nawet u miast, które wzięły ud'zi:.rł w wystawie w imponującej mierze; nie pamiętano najczęściejl o zasadniczym charakterze wyst:nvy: miała ona; być wysta,wą gospodarczą, a zatem nR naczdnem miejs'cu prezentowa,ć nowsze prace i zd:>bycze gospoda1rcze, a wiele miast uł.)żyło ca,łnść eksponatów tak, że rzeczy gospodarcze ginęły wBród innych, niekiedy zresztą oiekawy-ch lub ciekawie przedstawionych, a,le przeeie'ż, przydatnych na wystawie dopiero w drugim rzędzie l , dh orjeutacji ogólnrej, a nie prezentacji głównej i na,czelnej. Biorąc wystawę z punktu widzenia gospodarczego, rzadko które miasto przedstawiło pra,cę swą wyczerpująco. Mimo braków t}"ch, wystawa zrobiła - jak powiedziano - doŚĆ dobre wra'żenie.

W wystawie wzcr.ęły udzia.l miasta Poznań, Kraików, Łódź, Lwów, Katowi'ce, Byc1g'oszcz, Lublin, Częst,)lchowa, Stanisławów.

Radom, Grudziąrlz, Kalislz, Toruń, Gniezno, Piotrków, RzeszÓw, Łuck. łnowrocław, Kutno, Zamość, Ostrowiec, 'Wrzenia, Wieliczka, Nakło, Czarnków, Wieleń, Nowy Tomyśl, Szamotuły, Bojanowo, Grodzisk i Mysłowice. Niewielki zespół jak na rozlegly nasz kraj, ałe różnorodnYi i riekawy. Z Ziem Z,whodnich brat.> udział w wy:stawie 16 miast, przycz:em szczególnie 8ympa i tyczny byl udział miast drobnych, świadcząey o dUibrym poziomie samorządu miejskiego w Wielkopolsce'; 'z (Maliopolski wys\tawiało 5 miast, z b. Królestwa i województw wschodnich 10 miast, ogółem 31 miast.

Pqnań, będący tutaj w pułożeniu uprzywilejowanem, trzymał się zasady, że wy'sta.wa była gospodarczą" i przed<Jtawił mniejwięcej komplet swych najnowszych prac gospodarczych w wykresach, modela;ch i zestawie;niach liczb'owych; w szcz,ególności wy

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.05.31 R.3 Nr5/6 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry