KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

stĘj,ować niechcieli y tak niezgodę między sobą a zathilll y wzgOl'sze"ia siali, thedy winę na takie dzieci, które rodzicom swym testamentu czynić bronią albo zass uczynionemu upornic się sjJl"zeczywiaią podług pran° postanowioną. na ::;obie odnosić nudą y bt:ndi\ powinll}. za sąndem )' decrethem sprawiedliwym IllGich wielcc łaskawych panów, pana bormistrza i rady posnallsldej, kthórym IH'zywiods7.Y do wiadomogczi, iakosz lpr:!ss thu ]JI'zywodzę, że tha a "il' i"sul jpst wola Illoia ostatnia, y chcę, że by tak' iako się thu opissało a nic ił;aczej z moimi się dobrami po śmiercy mej działo, wszystko i obracało, pokornie onych y IH'zess miłosierdzic Boże proszę, aby olH'OIko\V'y tcgo testamcnthu podług ...,.. ('!) swej najwyższy być raczęli, kórcgo exequutorami za mOi('1ll uproszęnicm mieć chcę slawnego .p. Barthosza \Vidbora y pana .Jana Magra, micszczanów posnallskich, iako wieIll IJ. \VicllJOI' ipsl moim 0IJiPliunem z urzęndu danym y w posługach wszystkich..... (?) być ,viernym i pilnym, tak go za cxcquutora. wybicrąm a przcrzcezOlll'go :\'lagl'a do niego przydawąm. Działo się w Posnaniu, w poniedziałek w dzicII PI'Zpmil'lIicllia Pańskiego, in HUgustO roku 1607.

(-) Barbam :\[a thi[as/Jwa]pieczęl' Actum vero et oblatum a(1 acticandum feria sex ta ante IlornillicaUl sanctissimae et individuae Trini/atis proxima anno Domini 1(m7. (= 8 czerwca). Test. W07-luBi. .

Za wyją.tkiem ołtarza w Kłecku (pow. gnieźnieÓski) 70) ni£' znamy narazic żadnyeh dalszych prac Mateusza Kossiora. Ołtarz ten zawiera następująey napis: "Has imagines sculpsit et pillXit Matheus pic tor cognollline Kossyor, civis Posnaniensis, anno domini 159(j". Rzeźhy wyobrażają Chrystusa, Piotra i Pawła, obraz' zaś św. Jadwigę, św. Jerzego, Zwiastowanie, Wniebowzięcie N. P. 1\1., Narodzenie, Chrystusa, Adorację Dziecią.tkamalal'ka l'eką chorą

(C. d. n.)

.70) Zob, Kothe: op. cit. IV, p. 132; Thiemc-Heckcr; l\Ialkowsky: .

Das Land Posc" wic es war und wurde (1919).

GIMNAZJCl\I POZN.\r\;SIOE POD I{OIEC HEI(TOIL\TlT KS. GORCZYCZEWSKIEGO.

Gimnazjum poznailskie pod rZqdami ks. GOl't"z)'czewskiego przeradzało się ze szkoły niemieckiej w szkołę polską. Zanikał stopniowo język w)'kładow)' niemiecki, a stanowisko nam'zycielskie obejmowali Polacy. Pierwsze lata rZqdów ks. Gorczyczewskiego to walka z pozostałościami niemczyzny w szkole, z której, pomimo trudn'ch warunków, i braku popal'{ia ze stron}' władz administrac)"jll'clł poznailSkich, \\')'szedł on zwycięsko. Zasadnkze postulaty Hektora zostały przeprowadzone. Brohm był usunięty ze stanowiska nauczyciela. Nie przyjęto takżo raz oddalonego Frosta, który otworzył przy kościele ewangelickim prywatną szkołę i próbował konkurować z gimnazjum polskiem. Nie przyjęto także nowego Niemca, choć próbowano go forsować na oPUSZCZOlH' stanowisko nauczyciela, ażeby tym sposobem przynęcić dzieci Niemców. Tym człowiekiem dawanym n przynętę miał być ł'ektor szkoły w Bojanowie - Gerlach. Stosunki te wyraźnie poprawiły się w 1811 roku. Frost został })rzeniesiony jako kaznodzieja do Śmigla, natomiast Kau1fuss, który sporo bróidził w prac' poddany był pod obserwację ks. Gorczyczewskiego. \Vpl'awdzie nastąpiło to dopien w styczniu 1812 roku, niemniej dla Gorcz)'czewskiego musiało to być pełną satysfakcją. Kau1fussa pod obserwację Rektora oddawała Izba Edukacyjna 1) z powodu, iż zbyt zaniedbywał ,się w wykładach. Kiedy więc inni nauczyciele wykładali po 19 i 20 godzin

1) Archiwum Par"tstwowe w Poznaniu, Izba Edukacyjna 43. Izba Edukacyjna 110 Dozoru Szkolnpp:o Departamentu Poznailskiego, \Varszav.'3 23/1 1812.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry