KROXIKA MIASTA POZANIAi:.;zby iaki/' po moim s stego :iwiata jWciu między IIziathkami llIoimi. ,a zatheTll i w zgorszeniu nie wsczeły ::;ię, umyslelmn z łaski i {hu u Bożpgo tpn ostathni (Iziell śmierci swej testamentDwym l'ozrząllzenim dóbr wszystkich mnie z błogoslawiellstwa Pańskiego do szaffuuku powierzonych, uprzedzić iakosz \yszełakim najlepszym 81>ossobI'l1l, drag'!, prawem i kształthPIlI J))'ZPSS p. BartllOsza \VidhorlJ iako opil'kuna rozrządzam. :\'aprzó{l, isz slachetlmieisza iest dusza nii ciało onę glly s RtCg() {'iała nędznl'go l wyiilzie] .pokornie i nabożnie, nic niezwąthpiewaiw', /I ilipskOl-łczonym nJipłosiel'dziu Bożym Trójcy łJl'ZelHlświęthszl'j i hłop:oshwioIH'.i Pannil' :\hril"j, ma1hce Bożej najczystszej, tak że wszy,tkiNnu Z£{I'OIIl:J.dz('nill :iwięl1themu k0ścioła onego w mehie na wicl{i łriUl1ljJhuiacego pOIi'CUIII, a pogl'zeh ciału SWPHlU gTzcsznemu u oiców rlolllinican{'w naznacząm i (jbie obieJ'[ulI. Pothim 07.n'1imuię dobra sum pieniężnych moieh wlaftnych.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

u p. ianislawa Kos;;iorowicn, syna nwgo, na kamienicy wialla. zał Ji ł!S:1nego n.. .. (: ł Xa. t1l1'iie kalllieniey lJO Jadwichnie, CÓ1'CC uwiej nicbo::;czyey.

-Wt.{lla con1rac1u .... ('1) o thim szerz' opiewaiącego spadku fl..... (?) Zass na kami<'nin' IW S<vieckiej ułiry łeżąc/',i, w któ)'ej p. Bał"HlOs7. SIo8sarz . . . . (?) l.ulskich - fI. .... U f Item na kamipnil'7.ce u palla Jana zewea. SzalllOthulczyka, it:l'ia mego Ila .... (7) uliey łeżące! fi. .... (":} Iłem u pana Jana In11'oligatnl'3 na iego kamieniey na \Viplkil'j tlłkv na ]'ogu 11. .... (n Summa wszystkiego fI. 1050 gr. ., ('li S 1h/'i sumy wIVi/'I-\\"Pj na llccziwy ciała mego pogrzeb naznaC7.ąlll i odkazuję fI. .... ('!, ])0 kościola Oiców 1J0minicanów na organy fI. .... (1) Stanislawowi, s)'nn\'i III emu, dla1pgo żem mu iescze nie ni/' łała, a nawięcy że mnie on sa,m w taroścy moiej [teras] opatruie i pil uościq swa, w('spÓł i ter:l7nipjsz . . . . . . (1) wdzięczność, i wczpssność wiPlkq czyniąc i pokazując, mtlmie l1aię i Icguię fI. 20. Także lJaniej Annie, synowej, przerzec7.onego Stanisława, mai 7,onee wyżPj pomienionej fI. .... (1) :\ Adamowi, memu wnukowi s piel'\vszej żony syna mego Staniława ł))'zel'zpczonego splodzonemu fi. lor; Co się thknie Jpwy i Barbary. córek muich, poniewasz thim dał;\,1II iusz piprwi po sthu zł. [Jolskieh każdej s nich, therass im iescz(' daię, naznacząm i leguię n. 1,1)_ A isz Pan Bóg to sąm wie, iako dług'o i w iakim zdrowiu porł tpłl czas!' lath moich harl1zo zeszłych chować mię i na 1him świeci/' tl'zimać 1)(;ll/lzie zaczęł, thedy na ]Jotrzeby swoi/' włassne zostawuię wolne polskich złotych fi. 2U/}.

J8Z

::\a których l"achunpk ieśli Stanisław, syn moj, coszkolwiek \\ yda, iakosz wydawać bęndzie powinieil] a po Hmiercy I1wj siostrom iD poknżp i rigestrem swym wywiedzie, chcę koniecznie y testal1lplLthem woli swej ostathniej waruię mu to, aby mu to bess żadnych spo!"pk y swarów bąndz prawnych, bqudz nieprawnych, .przyięły onego Ila żadną przysięgę, (gdiż wiara iego iest mi dobrze wiadoma) nie za('iagaiąnc. Ostatf'k co by nad wydatek te-n zostnlo, ah' \V równy ctzial między ,,'szystko troie dziecy szlo. ad to 07naimuię y zeznawąm, że 11 pana Jana SZalllothulczyka, kt.óry ma córkę Inoię Barbarę, l'ellY swej- włassnej l1ląm pułpiętha knmipn, kthóra mi się z Ilziału równego po l1iebosczycy .Jadwidze, córcI' moip.i, podług contractu dostala. Thę także w dzinł równy thim troigu lłzip<')'. Stullisławowi, Ewie y Barharze zostawuię i }pguię.

.Jł'il'('zęć znajdująca sii; na testamencie Darha!'y, ",Ilowy po Mateuszu Kossi{)rzC'.

:\a ostatek oznaimuię y zeznawąm, że pod pewllą uipbytnoHciq.

syna nH'go Stanisława wniosłam bela dla lepszego JJezpieczeilstwa lichtarz mosiężny zawiesisthy, który ma w sobie rur sześć, a przy-tbim hanthwass cynowy, ..... (?), y miC'dnicę miedzianą, do tego :wlezniczek pobielany, s .panewką także pobielaną, do pana .Jana Szamothulczyka, zięcia mego, to wszystko iako swe własne stamtąd odebl'ać y ku swej y potomków swych potrzebie wiecznie mieć, iako i pierwej miał, ma być wolno, IJess żadnpgo sióstr y szwagrów iego Rprzech"iania się.

A ieAliby się thej y insz) m wyzeJ opissanym testamentu tego cJausułom y conditiom sprzeciwiali y tej ostathniej woly moiej bąndz 1'; części, hqllllz we wszyskim cho"va{o y wedla niei między sobą IJO

J8J

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry