MATERJALY DO HISTOIUI S ZTLI\: I WIELKOPOLSKIEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Barbara, wdowa po malarzu Kossiorze, sprzedaje w ł'. ltiO'! (wraz z synem swym Stanisławem) kamienicę prz)' ul. SZf'W:-;kiej, narożną, położoną między domem szewca Iatrsa Czapigi ;J kamienicą kuśnierza Bernarda l\Iioduskiego, ślusal'zowi Bartoszowi Popławskieł11u za 500 złp. (Kontrakt w jęz)'ku polskim :z dn. 23 lutego). - (Alh". lIi01-Hi02, fol. 445 v. - Seah. Po.ał.

1591 1608, fol. 399 v.).

Krawiec Andrzej Kretkowic zaphmje sumę 100 złp. dłużną.

Harharze, wdowie po Kossiorze, na kamienicy swej przy uliey Gołębiej, narożnej, położonej obok kamielliey kuśllif'l'za Czoehrowicza. (AdY. 1 ()01-1łiO'!, 1'. 1602, fol. 825.). Barbara Rossiorowa umarła w r. 1607. TestalUeut jf'j hrzmi następująco:

Testamt'lltU/ll Barbarll(, I\:osiorowy.

Coram speclabililJUs dominis advocato et scahinis ch.italis 1'0lIanilł,e COlllpal'ellS persollalitCl' famatus Bartholomaew; ""idbor, ch'is Posllaniensis, executor testamenti ultimae voluutatis olim honestaC' Barbara e, olim famati '\Iathaei KosiOI', pictori::; civi" Posllauien"is, uXOI'is vita functae, suo et famati JOaIlIIis :\Iager, bmseatori::; civis Posnaniensis alim'ius coexecutoris sui, de cHius protunc absentis ral!habitione cavct llomine in praes,'ntia famati Stani::;lai Kosiorowic. piCtOlis ci vis Posnaniensis, praefatae tpstatl'icis filii. )Jeliit hocideIH testamentuIII, ex sequcstro cistae scabinalis (ad quod seque::;tI'um praenominata Barbara, in iudicio bamlito oppm'tuno civitatis eiusoeJt\ mmo proxime praeteritD feda lf:l'tia ante festum s. Laurentii martyris pl'Oxima in ocduso rotulo unica sigilIi sui nota de super obsigillatull. dederat) leval'i, aperiri, in acta testamcntorum in"t'ri et copias illiu,; ex. actis ut iIlud ad executionem debitam {leduci queal. extradi, permitti atque demandari, quod ab eodem {Jfficio dominOl'UlH advoc111: d scabinorum civitatis Posnaniensis obtinuit. Cuius testamenti :superinscriptio et introcontentus tenor dc verho a(l v/'rbum sequitUl' talis: W imię Buż!'! Ja., Barbara, niebosczyka llalla '\Iatheusza Kosiora, malarza, mieszczanina poznańskiego wdowa pozostała, acz IW ciele przi samę starość nieco chorą, baczęnia .r rozumu dobrego bęndąc, 1.Iważaiąnc pilno nie staliczne bardzo y nietrwałe świata od miany, a nawięcej lo, że ułomność IU(d)cka cięszkiego nieuchrOlllil'.I śmierci.,. (?) żadną miarę uscz nie może, gdyż pewny statut i niepochybny wyrok w ,.,." (?) wyssokim sąndón' Bożych consistorzu wyszedł, że każdy ma raz umł'zec dla [zawarJcia dl'ogi niezgodom,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry