KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4

Czas czytania: ok. 6 min.

tn-:ysta złotych, kożdy zloty po groszy tl'zydzieści mOlwty) lidzhy ptJlskiey licząc, 8 ktorych panu Jakubowi Staniewskkmu zięcio\d dała lmniey wdowa a matka gich do uży\vania dwiesczie zlotych. A to zeby zaś tym młodszem dzieciom albo czorkom te dwiescie złotych h(-ły przez tegosz pana Jacoba przywróczone na wese]e gicl1, albo te:;;/; y na wyprawI', kiedy czasz do tego bedzk, na czo sil' p. Jakub dohrowolnie s panią J ewą małżonką swą podali. A trzecie sto złotych tesz paniey mathka ich przy sobie zostawiela, a d r a t i o n p lU S li a e (lot i 8, któI'e ma zaJJissane przez niebosczyka meżn iey Ha wszytki IWłietłmośei swey. Przythym pokazałv bydz lJUzdro łyżek sZI'zebl'zn\"t:h, którp ważdy pięć grzywien bez sześci skoiczy, które łyski zostawuią przy paniey mathcze ku używaniu, Bramkę pel'łową dobl'ą tesz J!nwiedziala bydź lJl'zi panipi Jl'wie, ktora ma bydJ; l)l'zy niei asz dl) wzrostu siost!,y, takżl' też ouy ku llżyw,lIliu iey hendzie OIW dać. Pokazała tesz byclź farb gl)thowych, ktÓI'e ]H'ZeZ przyiacioly wzięflw y v,,-ia.llome thego, Ccue albo taxe gil'h są talią uczyuieli. Fal'by modry ,J lp. 3 Ib. po gr. HI. czyni fi. 11 g I', Modry farby pod o]ey 1 lp. 9 ]h. ]JO gr. tH fi, 19 Trzeci farby modl'y 3 lp. H ] h. p. gl". Ii fI. 17 \linij 60) 1 lp. 3 Ib. za fI. t Berginu 61) 14 Ib. po gr. 12 fI. , Drugigo berginu lp. 4 Ib. p. gr. ,I n. H Szeffe]greinu 62) 10 Ib. po gl'. =-, n. I BJeigeIJ 63) 20 Ib. p, gr. () fI. 4 gl', Bliaiwaszu 64) 19 Ib, p, gr. ;) fI. :: g I'. I Ugru 65) 5 Ib. per gr. 2 fi, - - gr.:!O Bmmruthu 66 ) c i /' Hl U e g o lip, :J III, p. gr. O. n. ,I gl'. t Krethy za fin. H gr.

.\uripigmenthum 67) 3Y::. Ib. }Jer g'J'. 10 f. I gl'. .1 Raizgethu 68) 9 Ib. per gr. 10 L :1 gr.

Indichu 69) 5 Ib. per gr. 4H f. H gl'.

Laki pariszki za \\'szysztke fI. 10 gr.

Summa. fał'h tych cz;\"" u i fi, 13H gl'. HIgl',24 gl'. I; gr. 111 gT. tH gl". 10 gT. :!O

':10) .Minja = cZł:'rwicI'1 ołowiana.

"') Ben>;griill.

"2) Sehiefergriin, "0) lIIeigelb.

\14) Bł{'-iwei!'.

".) Ugier.

"") Rrmmrot.

87) Aurypigu1CJ)t. Opf"rmf'llt. = !;nlHł ja,:o,n(}-zołr C\I.....t.l1tnsulfid}.

"") H:H1schgelb.

60) Indygo = farba <'iemno-niebil'ska, Zob. Doerner, !ahl".tNinl 11. ,eine V..rwemhmg im Ililde (Monaehjnm, 1921); J!I'I"!{I"', Maltl'chnik; I. '''alins 8taffiermnlel ('''dm..r, lRR2. Iv,'d, :1).

J78

Kil thpł-Jlu dl'sk lip(;\\'"eil I'ozłllait'/'h do I")hoth" IlIalal'skjei za, . fI. l:! U', Za kont' P,lpiPI'O\n' )" s xil:gHllJi do I'ZPlłlipsla nalpżączich. flol', I) gt', Sunlllla wszystkipm /,,-yni flo, It)}" \O 1)0 któdch fad. ku l'Ó\nwl1lu działu pani., l1latk dzil'dzi/'y y opipkuny Sil przypuseil'li. żphy na pip,l' l'Zl'sei ta sUIIHI lu'la podzi..)OWI.

PotYlIL tak tich 1'lł<:llOl1Iych dóbr lILi('(lz" sohą statpczllą 1'081>1'aw,; y JJOl'ównanip w'z)"niwsl':)' ) eontpntlli<\c sip s takiego pOI'achowania wszysczy są Pł'Zystąpili, zaH do dólw nil'l'\I('IJOlJly/'h, to i..st do gl'lll1 tl10w y TllaiptnoHei h'żączy, tym sposolH'llI: Ysz kalniPlJiezp lin rogu lIa 'Y1it'lki "lin' lil'żącą Sil sZal'ZO\nlli ;fa fi Ol', 1600, l{amipllil'zl' na Szwipczki Uliczy za flol', DOO - Horn alho wszitko Ilomostwo :\Iiedzy \Iosti, któn' ysz Imn:o za1oJ/l ionc il'st y Ilot rzehui;lczp ",il'lk i popl'a "T do Inłllowa IIi a koszt II Jlicrnat/'go za . , . , . fI. 400, - Na S]JPlczYliski kamil'ni,:y na Ś\\'i/,l'zki t 'Iky eZp'Hl'i lU'" III' tpS7 n;l'Ims/'zyk IJ, 1\1 a t IISZ tri ia I za, sllmę , . , fI. HI I', SUlllma cz'ni wszy"'tkil'i tl'Y l1laidhlJośei leżącz)' fi Ol' , ,:10i:1a ktDł"/Y nraipthł\!JRci tak ,,"sz.tki tym R)Josohl'lJl l)okawIlY, isz llaniey Barhara jlozostała ,,"(lowa nil'hosczika pana. :\Iathusza, a lILatka t.y{'h dziedzicó" nm zapisanych ztotich pipeseth JH) gl'Oszy tl'zy<lzil'Rci rachowanI', A d q u o I' u rn l' a t i o łl /' 111, iako sip W)'sszy opissa lo ll'sl, lJł'zyi/,la Io Zlot)Th przctho I'/'stu iey iesl'ze przydzie dodać, . , fi, 400,- IdÓI'p s ty !'umlny przrc1zil' trl'lIeić, PI'zeto tdko do dzialu nipl"'zydzip mięr1zy potomkami dzielii' tylko summa, . '. fI. 2H1o:1, ' J{tÓI'i to SUlIlIlii' lIa /'ztl'lT CZęRei )Jollzil'liw:,;zy. IlrZ'dzil' IHI kazdegu z nil'll Il'lko )lO zlolic-h sZI'Hcsdh szcscdzi/'sąth gl', dwudziestu y dwuYo, ,\ t;lk tym ::;POSOhl'llJ )JI'zyaciele tam będąezy są il' tak podzideli, Na,., ('!) karllipllieza na \\'il'lki t'liezy I/'żąea za złotkh sz/'sna,;czie ':-;eth ::;zaezO\yana lIa . . , . fI. l()OO, - l{u thl'mu CZęHĆ f-;}Włl'Z"I'iski lwmil'lIic-zp IHI Świpczkj ('Iie' leżączy. :z,ęAć IJł'zyloż/'li fI. 14:. - Która kalllil'lIil'a w dzialI' bydz ma P;lIlU Stauisla\wJ\\ i hratu -.;lal'SZI'IIIU, nlisz Oli lescz(' za nicbosczika oica S\\Pgo mial y I!HI na n;I\V ,zapisallą )JI'W1l:\ sumę. A tlI() dla tpgo, żphy byt 0l}]'a we uczYllid lIIalzonezl' swy pallil'Y Bal'hal'z(' Paulinowicowy który niwcz:nll dpl'o(}\\'ać nieclle,\ ani mog.\ y owszem p I' i o I' i t a t e 111 i n t o t o iako w sollip zdawna ipst w :,;ohil' hrzll\i zal'howuiąl'z; część telly iegn wynosi fI. sZf'st's/'th !'zese ctzip!'iąth dwarlzipseia .:' dwa gI'OS7.)' y iłuJ, Ho Ipg-o pl'z'wziąl do sil'hil' siostl'i swy Jadwigi, część ollY ku wydaniu takze... n. (i(iO/gl'. 2'"!Y:i'. hu thelllu panil'Y lIIatki \\'y wiana "l'''I.t ku odprawi!'lIiu złotych stelTsta . .' &.00.1'rzl'lo Ul'Z Jl i SUIIIIIIY tqw . . . fI. 172t gr. t;;.

Hestu pl'Z)' nilll nad wysz zotaie . . . fi. 2t gr, t:>. Panier ,I/'wil.Iakóhowy Stanil'wski zaf< kamirniczH na Świpczki Ulicy za. . fI. VOO.Hpstu zostail' IHHI \\'ysz JJrZY nici, . fI.23!J gr, 7,; .\ Pallnil> Barharzl' pI'ziść lWI 110111 :\'lil'tl7.r :\lot' szaczowany za , II. HJO," - Ku tll/'IIIU /itI 1/llIIil'Y .Il'wy .Jakóhow' S'alli/'w"ki, iostJT ier.

I'(''''U go'O\dzlłY . . , . n. 2;m gl', 7}" Oth pana Stanisl:,\\'a, hra'ha il')' fi, 2l gr. 1:-.

Uczyni tNly cząstka ta iey . . . . fi. GGO gr. 2ZY:! Itól' l/) dzial alllo contrHct y U!-\,o II a. tak 'illl SIJOobcII) uczyniona, pora('ho\Vana y 110l'ównana wiecznemi czaszy I!HI tr"':1/' y "'I'ony .wszitki/' \, yszy nliallowane obiecaJy mocno trzymać pod zakladem sta cZl'rwon)Th złotich. (;dyby którakolwiek strona \V iakirllknlwick Jlunkcip sohi!' nip'rzymała, I ,ho ku thelllu się mi/'dzy sO}Ją llIuówieli, żelly then contrad albo pOJ'ównanic })I'zyiacie}f.;kip hcło do xiąg urzędu tutecznqw wprowallzollY y utwirclzony, A 1111 lllisko przyszłych wie(,:1('h PO(l!ug ZW) ('znill nli('iskil'go ]'('signatiaIIlY alllo powzl!anim ob\"al'ow:1li.

.\ctUllł /'T, )JJ'olluctUIII ad acticallduln f/'I'ia Ilual"a ante f/'stUIIl s, LaurPlltij nwrt)'ris proxima. .\nno Domini lIJillesilllo sexcentesimo J)J'imo.. (= 8 sil'l'pnia r. HjIl1). - .\dv. 1(j01 -11;02, fol. Hł.") v. -198.

\V zwią.zku z POW)'ŻSZYIll podziałpm doszło także do ugody międz)" Ewą tanipw"l<ą, a. opiekunami dzied po zmarł. malarzu Kossiorze. E\\'a otrzymuje dom położolIY Międz" Mostami, osza("owali)' liR 4,00 zlp. oraz JOO złp. w gotÓ\\"('P, Barhara i Jadwiga zaś kamipllil'<; przy uL Szewskiej. (A. C. 1598.-W08, r. lG03. fol. (i78.). .\lbel't Otusl<i, oltarzystR kościoła św. \Iarji Magdaleny.

i Jerzy Naramowld jalw kolator, zeznają., iż spadkohiprcy zmarł. malarza !{ossiora spłacili sumę 12 grzywipn, zapisanę przez Alherta Curka [Cm'ek} i żonę jego Magdalenę na domu położolI)'m mi<;dzy dOllwmi Mateusza Maldrzil<a i Cygana. AllIprtowi Stratl1szkielllU, oltRrz)'ście ołtarza. kolacji zmarł. Jerzegu Zytta \\ kośeiele ś". Marji \fagdaleny. (Adv. WOl" lIi02. 1'. 11)01, fol. 115,).

Na podstawie wizj dokonanej przez dwóeh lawnil<6w ustanawia wójt takę ścian)' l\amienicy przy ul. SzewskiPj. (Adv. W01--lG02, r. 1(j01, fol. :!1O v.).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry