KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4

Czas czytania: ok. 4 min.

Na żądanie malarza Kossiora wrdelegowana l))'zez wójta pozllallskiego komisja, stwierdza uszkodzenia na dachu jego kamieniey przy ul. Szewskiej, w)Tządzoll(> P1"ZPZ j{'o komornika. (Adv. 1594 -1596, r. 159(j, fol. 244.). Za zgodą swej żon' BarhmT darowuje malarz Kossio1" w 1'. I fi97 sYllowi swemu t a n i s ł a w o \\ i 5") 700 złp., zapisują,' je na swej kamienicy przy ul. \Vielkicj. (Seab. POSil. 1f)91 Hi08, fol. 238 v" oraz eab. Posn. 1;)80 W03, fol. 3(j3 v.). Barhara, żona malarza I{ossiora, ohiera sohie \Vojcieeha, Hominowskiego jako opiekuna dla pe\\ npj SIH'aW)". (eah. POSil.

1580-l/i03, 1', 1597, fol. 31)5 v.).

Mateusz Kossior umarł w r. 1597 (wzgl. 15V). Na proś hę Barbary, wdow' po malarzu. dokonują, w r. 1598, dwaj w-delegowani ławnic)' pomiarów śeiany jej kamienicy przy uli(T Szewskiej, położonej ohok domu \VRlpnteg'o Kurka. (Adv. 15!H -1598, fol. H33; Tekst polski).

O. Maciej, s'nd)'k klasztoru dominikallskiego w Pozmwiu, kwituje w ilnielliu całcgo l\Onwentu Bal'harę, \vdowę po malRrzu ({ossiol'ze, z odhioru kwoty 39 złp. wraz z procentmni, zapisanej w listopadzie 1", 1594 na kamienicy Kossiora JH"Z lIlicy Szewskiej (położonej wówczas międz' domami \Vita Fliasznera [Flaslleral i krawca Serafina) na rzecz konwentu 00. DominikRIlÓW 50). (Scab. Posn. 1580-Ui03, 1', 1598, fol. 383). Bada m. Poznania ustanawia w I'. 1599 opiekun6w dla Bal'hal')' i JRdwigi, nieletnich córek zmarł. malarza I{ossiora, a miunowil'ie szewca Andrzeja Spełkę i konwisarza Szretera, a \\ r. l/i02 w miejs('e zmarł. Spełki szewca .Marcina Raymę "Koziełpk". (A. C. 1598 - 11)08, 1'. 1599. fol. 148 Vu; l'. Hi02, fol. 573). S t a n i s I a w J{ o s s i o r, syn zmal'ł. malarza Vlateusza Kossiora, i Ewa, żona złotnika Jakóba Staniewskiego, oraz opiekunowie pozostałrch nieletnieh dzieei I{ossiora (Barhary i Jadwigi) ugodzili się międz) sobą w spmwip podziRłu majątku pozo:-;tRlego po ich ojcu:d') Zol>, Stanislaw KossiOl'O\\'h:Z. C,") Zoli. Seal>. I:)m -WOi( f'. 1;)91. fol. 1;):\ \', 'n i v i s i o I' t c o n e o l' fi i ił i n1 e)' h a c l' (' li I' s :\] a t h a c i K o s i o l'. Coralll offido spectabiliB flomini ailvocati civitatis Posn. co 1Ilpal'cns ]Il'rsonaliter fHmati Stanislau8 Kossior, pietor, et Jacobus Stanicwski, aurifabc/', nomine tutorio honestae Evae,' uxaris suae, de /'uiu::; nhsentis rati habitione cavet, et Daniel Szre1her, stannifusor.

uti tuto)' honestarum Barbarae et Hedwigis, olim famati Mathaei Ka8siol', pictoris, civis Posnaniensis, filiarum., sororum vero germanaI'um praedictorum Stanislai et Evae, cives Posnanienses, sani pel' omnia existentes obtulerunt in charta scriptam conconliam atquc divisionem omnium bonorum mobiliUlll al' imobilium post obitUlll eiusdem Mathaei Kossior relic1orum, intel' SI' invicem per medium bonorum virol'um ad id rogatorunl atque vocatarum, fHctam, qua praesen1i sua recognition e in t/)to approbant atquc rHtificant, petcn1is illam maioris roboris ergo in ac1a praesentia insel"i, qllod obtinuel'un1. (uius tenor sequitur talis: Stał się dział y porównanie skuteczne llrz!'z przyiacoly y l)rZPZ ludzie, z obu stron użyte y uproszone, maięthności wszitki, tak /'Uchom y iako y nieruchomy, po śmierci niebosczika pana :\Iathusza Kossiul'3, malarza, mieyszczHnina posnall.. pozoS\tały, a thn w ten sposób: 2;e potomkowie pozostali jJrzerzeczonego pana :VIathusza malarza, na imic pan Stanisław Kossior malarz, panier Jewa, maljonka pana Jakuba Staniewskiego złotnika y lnil'scznnina posnanskiego, przez przerzeczonego pana małżonka swego, iako opiekuna zwirschnego bra1h y s siostrą f'1Hrszy, zaś pan Jcmlrzei Spclka y pan Daniel Szrether konwissarz opiekuny, 01h uccziwy rady posnan. podany pannie Barbarze y Jadwidzp młodszy a dzieciom y siastrom gich spółdzicdzicom pozostałem, sczedszy sil' ,pospołu maiąc przy sobie przyaciały, pani Barbara pozostHła wdowa niebosczika pana :\Iathussa a mHtka tich to dziedziców, przez pana Stephana \Vinklpra, ol,iekuna, do thpgo actu uproszonego pospołu y s synem swcm IJl'zeI'zeczony/n panem Stanisławelll mHlarzem pokazHly: naprzóth statp-czną sprawe dóbr wszisztkich ruchomych pozoR1nłych tym spoHObcm.

1::.>: strąciwszy pogrzl'b niebosczykows]{i, tudzie»z też y za lekars1wa branc z hapteki y na żywność dzieciom spół wszytkim wydanie y zaś na weclp p3niey Jewy czarki albo siostl'i, a- żony p. Jakuba Htanicwskiego . wypl'a\\' ipy wydaną porównawszy, także tesz. y ta, 1'0 się Wyd3ło na ollpl'aw czeladzi, nu zaś y tho porachowawszy cokolwiek przYlIlowala paniei matka y pHn Shmisław ])0 śmierci 'PHI10 Mat.husza, 1hak za oltharze przez oica gich robione y znś przez syn,l.

pana Stanislawa dogothowane, iako tesz y z czynszów skamięnic y mieszkania \\szelakiego pobranych y wyciągnionych: albo też y sum)' szpsci(lzipsiąt y piąci główny skupif:'na s kamienicz<, na Szwiprzki IIliey p()knzał' bydź i 11 P a r n 1 i s g01howych picnipdz)'

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry