MATERL\J;\ DO TIISTOR.JI SZTUKI WIELI\:OPOLSKIEJj MalTin Mal'tinO\dc zeznają Ha Pl'oś!Ję malarza Kossiora, iv. wydelcgowalli przez hm l.' miejską wprowadzili Kossiora w posiadani£' w)'lIIieniollcj lwmieni<'y ,.G), a to na moc)' kontraktu ]ulJllIa zawartego łł1iędz Kossiorem i złotnikiem Janem Zolną oraz tegoż żoną lalg-orzatą. (AdY. 1593- 1594-, r. 1594, fol. 438.), - Z sąsiedztwa dOlllu Hochowej i domu Kossiora wynikają różne SPOI')', jak np, o trzy okna, o hudowę komina przy wspólnej :kianie w tyle kalllif'lIi<:zki malarza Kossiora i t. p. (AdY. 1;):)3 1591, r. 1594, fol. 41iO, (Tekst polski) - Ady. 15V3" 1:J94, r. 15)4., fol. /i9li v. (Tekst pobki). - A. C. lf)91 1f)95. r. 1)9., fol. ho:! Y. i fol. lil y.). a proślJę I{ossiol'a i ,\ndł'zcja Szpelki, opiekunÓw spadkobiercÓw zmarł. StaniIR\Va Sr.pelki, w)'delegowani dwaj lawnicy zeznają, iż dokomtli wizji lokalnej domu pozostałego po Stanisławip Zpf'Ii'P i wymagającego gruntownej napraw). (Tekst polski). - Adv. 1593 - 1:J94, r. 15\14, fol. :J9-1 Y. - Kossior spłaca Stlili/; 10 gl'z)'wien .J adwidze, wdowif' po ślusarzu Macieju. zapisRną jej przez W) żej wymienionego szewea pozlHulskiego Stanisława Szpel kl.'. (A. C. lf)91 159::', 1', 159;), fol. li92 y.). MalaJ'z :\lateusz Kossior spłaca kanonikowi tanisławo\\'i Trzemf'<';z) ilSkiplllu [Stallislaus Trzemesznensis], prebendarjuszowi prebełlll wzgl. kanonikatu fundacji Czerwów [collatiollis ceł'vol'UIII] Pł'Z) kośl'iple Marji Magdalen)' \V Pozmmiu suw\, 1R gł'Z,\ wien oraz -1 grzywn)' procentu :;7). (.\llv. 1594 - 1)9Ij, r. 15V5, fol. 148), - RajcH poznaJIski Stauisła\\' Czaplic jako opiekun dziel'i (z ostatniego małżetistwa) zmarł. Macieja Szołdry, kwituj p I{ossiora, właśckiplR kamienic)" lIarożnej Pł'ZY ul. Wielkiej, z odhioru 100 złp. wraz z procentem, którą to um... zapisała wyż('j wymieniona Barbara Stanowa na. tej kamienicy tizipciolll Z 111 H ł'ł. Szołdry. - (Ady. 1594 -lf)96, r. 1596, fol. 243 y.).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

""J h:alllipllil'a la, narożna, położona .iP"t lJl,Z) ul. "'ąslde.i (Siu" sal'ski('j). :07) K\\"ot II; zapisała ni('gdyś kanonji fundaeji CZCI'\VÓW wdowa Barhara Stanowa, załwzpi('('za.iqc .i:! na kanlienicy uan}Źnc,j (Iet.ące,j po pl'awI'j rep idąc z IIliey Ciasł\C.i [Platea Stricta] na ulicę ,,'jp)ką) któł-pj wlaśeieip!l'lII jpst ohpcni(' malarz Kossiol',

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry