J{RONIKA MIASTA POZNANIAt)"m dzieciom 7 złp. t)"tułem rocznego czynszu. (Ad". 1;)88--1;)90, r. 1590, fol. 887 v.). \V następnym roku k,dtują :\Iarein ml-llaJ',. i AIIH'rt Brz)"zii1scy, opiekunowie dzieci zmarłego Tomasza Trzeeziaka, ma.larza I{ossiora z odbioru POw)'ższej sumy, pożyczonej przez niego od wymienionych dzieci i zahipotekmHHlt'j Ha jego lwmifmil)". (AdY. 1;)91--1593, r. 1591, foL 98 y.).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Jako pelllcmocnik spadkobierców zmarł. kotlarza J anll Kawk i kwituje Grzegorz Hoth malarza I{ossiora z odbioru 41. grz)'wien, otl'zyman)'cł1 za. używanie przez l) lat śdan)' mu1'0\\ anej domu :-ąsiedniego. (AdY. 1591-1593, r. 15m, fol. 155.).

\V !'Oku 1:191 spłaea malarz I{ossior sum Q 24 grzywien, ci ą - żąn.l. na. jego domu prz)" ul. Szewskiej (miQdz)" domami Marcina ł.y:-zki i Grzcgorza Opioska, szewców poznaJlskirh). - (A. C. 1f)B1-1:J9:J. r. 1;)91. fol. 57 y.).

\V roku ]593 poz)'wa Mateusz Kossior stolarza i ohywatela pozllailskiego Mikołaja Żeglarza za niedotrz)'nHU1ie kontraktu, według którego wymienioł1)" !-.tolarz zobowiązan)" 11)'1 już od da" na [a multo tcmpore] do wykonania ołtarza \\" okolic)' Hogożna [Hogozno versus]. Gdy stolarz zolwwiązal się ponO" nil" do wykonania pmcy \\ IH'Zpciągu czterpeh tygodni, doszlo do ugod)- pomiędzy stronami. (.\. C. 1591 1;)\):1, fol. 31ili v.). \Vraz z żoną Barharą sprzedaje l\ossior w r. 1;)92 farhianowi Michałowi Spixowi dom drewnian)', położon)" Między \10stami pOłlliQdz domami spadkobierców zmarł. kotlarza Jana !{a\\ ki i rajc" POZllRJlskiego Stanisława Brzeźnickiego, (ScRh.

rOł1, 1;)/11 119:!, fol. 114 y" oraz Srah, I'o:-.n, 1591-1608, fol. I)U, Malarz hos:-.ior i Titus Flal'ller pl7cclklHrlają sądo\\'i wójto\\'sldclllU do "pisu n' akta os za C O\\' 11 niC' RriRn)' wystawioneJ przez malaJ'za na. swoiJll gruncie prz)' ul. Szewskiej, (Dokładn) opis ścian) z podaniem wpniarów, ilości znżyt)"ch cegiel oraz kosztów materjałów i hudon")", w jęz)'I{\1 pob<ldm). (Ady. 1;)!) - "1591-, 1'. 15!}3, fol. 139 y,).

Ławnik poznal1ski Jakóh Kostrzen'a jako pełnomocnik zlotnika pozllai1kiego Jana Zolny spl'zeclaje malarzowi I{o,=;sioro\\ i \\" r. 1594- dom narożny przy ul. \Yielkiej, polożony w sąsipdzt\, ie kamienie:v \\"Cło\\T Elźbiety HorhO\Yej. (Srah. POSil. LJ!}J --lIiOH, foL 1 HI v.). -- ł.awnic) poZnaiHW)" Mateusz Bolkk

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry