I\RONIKA MIASTA POZNANIAsculptol' sigillorulIl". (A. C. 16/1-1673, r. W/:1, p. 2199; A. (;. lU/g. -1680, r. lU80, p. 1091. - A. C. 1U8ó-tf,RG, l'. tUiS6, p. H)()!J, 1:\(;;). - - .\. C. 1697" 1699, r. H\97, p. 447).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

ł' ('1 p l' H i e g e 1', "PetsehiPI'ste('her" (Akta Iwśc, ś". KI'zyża, Taufl'e_ 1ti:{2. 1732, 1'. 167f1).

Trudności przy zhienłlliu wiadomości o artystach XVU i' XVIII-go wieku nie wynikRją, ani z bardzo ohszernego lllatel'jłu archiwalnego, który trzeba było przeszukać, ani też z kouit\('zności uporządkowania poszczeg-ólnych zapisek według nazwisk art)'stów, do których one siQ odnoszą. Źródła archiwaltlp podają, zazw)'Czaj pe!ne ieh nazwiska, aczkolwiek w llajróżniejszej, nieraz bardzo fantastycznej lub też całkiem zniekształcoHej pisowni. Natomiast prawdziwe trudności i nif'mało kłopoUnN sprawiają - pom)'łki pisarza co do imion osóh wystQPują('y('h. Owe pomyłki, które powstały zazwyezaj dopicro \V tmkde przepis)"'vania zapisek z bruljonów do akt (lecz są one 1'6wnici w zapiskarh bruljonowych), zwłaszcza mylnic podanc imiona ŻOIl lub wdów po artystach mogą mieć bardzo pr7.ykl'p dla badacza nastQPstwa, ponieważ owe imiona stanowią. ni era 7., przedewszystkiem wtedy, gdy nie jcst podany zawód męża, jedyny punkt oparcia dla zidentyfikowania osób. \V taldch zaś wypadkach wskazanem jest jaknajbardziej ostrożne i kryt.yczno \lst.osunlwwanie siQ do źródcł, bo nie zawsze można hędzie zjawienie sił.' odmiennego imienia żony poczytywać za hłąd pisał'za; w tym bowiem czasie wchodzi w modQ uż)'wanie imion podwójn)Th, zestRwionych, jak n. p. Anna - Regina, Marja -Kazimiera itp.), z drugiej stron)' trzeba tu zawsze mieć na uwadze możliwość, że dany art)'sta ożenił się po raz drugi luh trzeci. Uzil,)ki temu, że poszukiwania moje oparłem na dość rozległym matp.rjRle archiwalnym, zdołałem uniknąć powtarzania hłędóyr. lwwstałych przez opieszałość pisarza miejskiego. Nie mniej sumiennie trakt.owałem kwest.jQ zawoJu pojawiających sil,' w źródłach archiwah1)'('h artystów. \V tych wypadkach, gdzie podane sę tylko imiona, zwłasz('Ul l'zęsto na początku XVII-go wieku, Ilie zawsze było łatwą I'Zpczą,rozstrzygnąć, czy słowo .,Pictor" luh "Snycerz" w połączeniu z jakiemś imieniem, oznRcza istot.nie zawód lub raczej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry