:\IATERJAŁY DO HISTORJI SZTUKI WIELKOPOLKIEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

pieczęć miasta Poznania [Calc. Posn. 1850, Dom. a. fest. s. Luciae: Erazmo aurifabro pro sigillo magistratui novitm' facto fI. 12], jednakże zRwód ten posiadał w XVII-tym wieku specjalnych reprezentantów, pracujących czy to w bliższpn kontakcie z złotnikami i juhilf'rami (11, p. wyrzynacze gemm) czy też \V obrębie mennic)' poznmlkiej (medaljerz)., Form-, Miintz-, Eisenschneider). Ponieważ naz)"wano ich w źródłach archiwahlTh nim'Ry.

także "sculptores" 44), co latwo może prowadzić do pomyłek przez zaliczanie ich do snycerzy i ł'zeźbiarzy, przytoczę tu nazwiska najcelniejsz'('h artystów tej gałęzi przem)'słu artstycznego. T h o Dl a s K a u f f lU a B, sigillorulll insco1' B1'ą""wiceBsis (Pra wlI miejski/' w r. 1579). .T o a n n e s, sigillo'rulU sculptol' (A, C. 1;)1)2-1;)84, r. 1:J81" fol.

C a s Ił a ł' P u s c h, "Steinschneider", "Flachstl'inschBcider" kośc. św. I\l'zyżi1, Kirch/'nreg. \Veigenheima, od. 1', 159), .T a c u łJ U >;, >;t:ulptor lapillonm1 praecisionun (Test. 1607-HiU, r. 161J).

:\1 i c h a e I Ki 1l C Z e II (KiBtzel), "Edebteinscłmeirier" (Akta kośc.

św. Krzyża, Kirchenr/'g. "\Y/,jgenł1l'ima, l'. 1610 - Ad\". 1G;!7, 1'. 7;)9 4).

J o a n n e s F r o m k n c. c h t "sigillorum seulptul' sell l'lfigiatol'" (Akta kośc. św. Knyża, Tallfl'eg. 163Z-17:ł2, od 1'. lli:J7. - A. C.

1!-i44-1I)46, l'. 161,5, fol. :JOO. - J. F. "sigillifex de ch"itat/' IIl'1rnstadia ducatus BrauBsficensis" (Prawo miejskie w 1'. Hi 1,;)). C h l' i s t o f F I e i s c h er, "Steim,;chneider" (Akt.a kośc. św. Kl'zyża, Taufreg. lli32-173:!., r. 1648).

II e i n l' i c h S c h n e i d er, "Edelsteinscłmeider" (Akt.a kośc, ś\\" Krzyża, Taufreg-. 1632--1732, l'. 16;)1, 1651,).

J o a n n e to! R i e g e r, "Rom. Kayserl. Mayst, p1'ivilegiel-ter Conh'afccteur-, Sigill-, ,\\1:,ppen-. Stein-, UBd Miinz-Elsenschn/':del'" lub k1'ótsze,i: "Siegel- \Vappen- uml Stcinschneidel'" (Akta kośc, św. KI'zyża, Taufl'eg. 1632-1732, r. 1672, 1674 - J. R. "incisol' sen

:J71,).

(Akta

U) \V 1". lH24 prZ)"jnHlje 8tanisłuw Zaleski z Krako\\a ,,1uaterianul\ sericenrunl 'Hculptor" prawo IDIPj8kie- \.\. Poznaniu; w r. 1ti59 pojawia Rit: Albert ŁOło;iilski ..,-itroIHUI1 8culptor" (Ad... 1659, fol. 164 ..., 185).

") Ur. Jan D)'nkowiez, obecnie w slużbie starosty babimojskil'go, .\ndrzeja Zbiewskiego, dawniej w slużbie Aleksandra Krz)'ckiego, kwituj£' Miehala Kinezl'Ua "sculptorem lapidum praecisiorum". ,.lapillorum sculptorem" z odbioru wsz)"stkich robół, w)"konan)'ch przez art)'st dht dawnego swego pana, wymienionego Krz)"ekiego.

Jó5

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry