KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

Nie pozostało głuche Ha wezwanie o poparcie, o ofiary lIa potrzeby tworzącego się wojska, Bractwo Kupieckie. Jak świadI'ZY protokół z zebrania 11 listopada kolekta, jaką pomiędzy !;obą konfratrz zebrali na. ciepłe płaszcze dla piechoty i kawalerji, przyniosła 214 talarów, które doręczono magistratowi. (179).

Protokólarz nie powiada dla jakiej piechot)' i kawalerji zhierano składkę, że jednak wojsko pruskie opuściło PoznR]l już 1 i 2 listopada, a wojewoda \Vybicki, ówczesny komendant miasta, w Dodatku do swych Pamiętników wyraźnie nadmiellia o odezwach, wz)"wając)Th oh-wateli krajow) ch do dostarczania wszelkieh potrzeh, jakie do ulllullllurowania formować się ma.ł?Cego wojska należą, nie można inaczej przypuścić, jak że wzmiankowana kolekta J)]'zp.znaczoną h)'łR dla \\'ojska polskiego. Z akt brackich dowiadujelU)' się nadto, że 2:3 listopada w hraku własn) ch funduszów. udał sił.' magistrat do Bractwa Kupieckiego z wezwaniem o dohrowolną poż)"Czkę ..na umundurowanie rpkrutów tworzącej się armji polskiej". Nip omieszkali wezwaniu temu konfrah'z)", luho prz{'ważnie Niemcy, zadość uczynić i dzieląc zapał po\Vszedlll" złożyli na ten cel 1707 talarów 1(2). OSOh]1O 5 grudnia dRło Bradwo nadto z zasohów kaso". )Th OO tala]'/Iw dohrowolnej ofiar" do l(as)' Centralnej Departamentu poznańskiego. Kasa, kwitując z otrzymania tak hojnej ofian', dodaje: ..że nie tylko kwituje, alp nRwet ta ofiara do gazet będzip podana" 108). \V czwartek 27 1itopada przyb'ł Napoleon do PoznalnH i jJozostal tu niemal 3 tygodnie do wtorku Hi grudnia. Trudno Gpisać radość i za.pał, jaki oganlął serca polskie na widok ZW)'dęZIT z pod J en' i domniemanego zhawcy z pęt niewoli. PoznalI przez: czas pobytu Napoleona stał się teraz główną kwatf>rą i ośrodkipl\I całego nll'hu powstalwzego i militarnego.

1(2) Otlnofmy akt z wykazcm kwot i lIazwisk ofial'Oda\\,('ó", jc:st \" aktach arch, Korp., SP.I'. IV. lU'. li.

1"") Tam:;.p "'Pl', Y II, m'. :->, l,arta 1/.

Stąd kiero\\ ał Napoleon dalszemi działaniami wojennemi l 1'opl'a,vRnd rolit) cznemi. Stąd wychodziły mz]ulZ) dziennc wlelkieg'o zdohY\\T." tu zhierali ię lIa narad\ ministl'Owie, jenerało\\ie, \\")"SOC," Ul'zędnk) fram'usl')' i dworu cesarskiego. Oprócz !innie zgromadzonej szlaeht' polskiej, przyh) wali połowip pail:-.tw zagl'alliczlly/'h, pl'Z'hywaly liczne, deputacje, mi I,) d z.\" temi takżp (leputacja panów polskkh 7. WarszRwy, Jeżeli do tego 'dodam), przechody \\'ojsk wielkiej arwji fraucu!"kiej, ciągnąrA hez Pl'7.eł T - W)" przez Pozllarl lIa tpren waUd, łatwo sobie możel1l" \'I'yohl'azić, jaki to ruch pRnowal w t)'m czasip w Poznaniu, lecz skutkiem WrZRW)' wojellllej i eiągł)Th rekwiz)'r)"j ziemiopłodó\\ j h)'dła IUa wojska, handel W)'wozowy 7anikł. I kupc)" art-]{Ułam] zbytku nie eieszyli się ]Jowodzenipl1l, natomiast wobec niezmiernego napływu ludności, ('alego zastępu d)"gnitarzy i ofinrów, dobrz<' się mających, kupc)' dptaliczni art)'kułami spoż)'\\Tzemi, winiarnie, tl'aktjernie, restauraeje, l'zeżnie)' i piekarz£>, potem knł\\"/')', SZPW(')', ukiennie," :-ioctlRl'ze i kowale sowidf' zarahiRli.

Tymcza:-clIl w ea I)"lll kraju, miali owicie \\' Iozllall i u i w \Varszawie, do której 7. główllą kwaterą przeniósl się Napoleon, tworzyło się wOJsko polskie, którego wodzem naczelnym został l,s. Józcf PoniRtowsld,

\V \Varszawip Hiedługo bawił Napoleon. Pilnem mu b"ło 7.niesienie wojska J'osvjskiego i połąezonej z nieln pozostałf'j Rrmji prllskiPj, więc zwinął kwatpl'ę główllą i podąż'ł za :.;wellli wojskam i. Z poezątldem 1'. 107 wznowiła się wojna, Po kilku potyczkach, po IJoddanill się Gflańska (26 maja) nares;r,cie po waln'('h hitWRcłl pod Iławą i Fryd]Rndem przyszło do układów w T"lż), zakoilCZOn)Th pokojpm z królem pruskim i carem ro!-.'jskiem (7 i 9 łi]J('a).

NR mot') 7.awRl'tego wted) traktatu musiał' Prus)", obok innych warunków, oddać większą część zabranych Polsce ziem, 7. któQch Napoleon utwOJ'zył Księstwo Warszawskie pod opieką i rządami elektora, a teraz króla saskiego Fn'der)'ka Augusta, nagradzając nih)" Polaków za whiał w wojnie.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry