KRONIKA MIASTA POZKA:\"IA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

jakiełni warunkami i ile podpisanoby akcji? W tym celu pro8imy Panów Starszych I{onfraternji, ah)- powyższe pbll10 łaskawie jako kurendę w obieg puścić zechcieli i następnie ją z podaniem nam zwrócili. pmmail. 7 grudnia 1801. Reprezentanci obywatelstwa (pod p.) Rosi' Berlach Bergf'l" EigelL

Do powyższej odezwy przydali od siebie starsi ówczesnej I\:onfraternji następujące oświadczenie: Panowie reprezentanci przesłali nam załączone pismo \\' sprawie budowy gmachu teatralnego, w któr'll1by także reduty i bale odbywać się mogły, z prośbą, aby je Szanownemu Kupieetwu podać do wiadomości. W razie, gdyhy niektórz' lub więcej zwolenników się znalazło, którzyby przez podpisanie akcji do spełnienia tego dohrego dzieła przyłożyć się zechcieli, uprasza się tych panów członków, ab" swą wolę przy niniejszpn okólniku oświadczyli. My. z naszej strony, uważamy, że, ze względu na obecne położenie, trudno będzie umieścić 170 akcji i najlepiej byłoby, gdyby się jeden mąż znalazł, któryby własnell1i środkami, połączywszy się z ofiarowanemi na tę budowę pieniędzmi, dzieło to starał się przeprowadzić; bardzo dobre miejsce na ten cel byłoby niedaleko od bramy \Vrocławskiej. PoznalI 14 grudnia 1801.

(podp,) Daniel Heinr. Helling.

Joseph Horn.

Tu następują podpis innych członków KOllfraternji z podaniem swoich uwag i zapatn wań. I tak podpisali i orzekli: B a u m a n n: Nie mam pieniędzy.

W 6 l f f e r t: Nie mam pieniędzy.

H o f f 111 e i s t er: Na to przedsiębiorstwo nie mam pieniędzy. B i e l e f e l d : Mieszkam na Grobli i obawiam się, że jeżelibym powracał po 10 godzinie z teatru bez własnej latarki, mógłbym się znaleść w przykrem położeniu, dla tego nic nie daję.

B e r I a c h : Nie biorę żadnych akcji.

B e r g er: Gdyby budynek teatralny stallął w lIIiescie, lIie byll))'m od tf'go, aby kilka akcji nie podpisać. A l t m a n n: Jeżeli miejsce nie będzie tak bardzo odda10111' od mego mieszkania, to gotów jestem wziąć jedną akcję.

A d a m \V r o ]l i I' l' ki: Nie mam pieniędz)- ci I a s i e b i e, C. B ,> o s e m a nil: .Jest początkującym, więc liiI' lIIoże brać udziRłu, ]\f ii I I e 1': Nic lIie (la je.

C a s s i u s : Nie ma na to przedsiębiorstwo, C. F. Ci U III P I' e c h t : Na tpn cel nie mR pipniędz).

S, E. S i m o II : Nie weźmie akcji.

T r e p p m fi c h er: Na tym świccie nie potrzelJuję teatru, natomiast piellią(IzI' są mi potrzebne na w'hudowallie miejsca na Clnentarzu. Wo s s i et ł o : Most lIa Grobli więcej jest potrzelJII) lIiż 1)11dynek t.eRtł'aln', dlatego żadnej akcji nie wezmę, Z a h m: Sam potrzl'lmje pienięd7)' nR hudowl,', L u h p n a u : Nie ma pieniędzy, T o h i e n : lIie chodzę nigd)" nR kOllledjp i 113 innf' cele pieniądze potrzebuję. L a II g e : Nic o całej tej sprawie wiedzieć nie dH'ę.

W. G u 111 P '" e c h t dłużej się rozwodzi i pbze: D)Tl'ktor teatrów Dopbbele, któIT posiada przywilej Ha cRłą tutejszą prowincję, już też na tą budowę teatru zbieral podpisy i ma już 31 talaró\\' podpbałl\'ch, ja sam zobowiąwłf'm się wohec niego, że wezmę jedną Rkcję 50 talarową, dlatego ZRp)'tUję, co to ma znaczyć, czy może dwa teatra mają h)'ć hudowane? S t i III m i g: Nie chcę b)"ć tu przedsiębion"ą.

S t i e m l e ": Ponieważ Król. I(amera zastrzegla >.obie, ŻP dowolnie, bez oznaczenia terminu, wedle okoliczllOści, będzie mogła akcje skupić, jako też, że budynek teatrałn)' nie będzie własnością akcjonarjuszy, dlatego nie mogę się na to pisać, J. G ti t t e: Handel obecnie nie odrzuca t) le, Rb) umieszczać pieniądze w akcjacl1. T u s z y 11 S ki: Nie wezmę żadnych akcji.

B r a II d t: Na hudowę koszar:. to wziąłhpll :2 do :J akcji.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry