POZNAN A HENRYK WALEZJUSZr. 56. fol. 11. (.1-10 tycznia 157.1) .,Joanni Glazer, aurifabro, ad la horandam pelvim cum infundibuIo S. R. :MU donando dedimus ad ea, quae iam 'actepit (!) fI. 50". Nr. 57. fol. l1v. (11--17 !itycm.) "Joanni Glazer, aurifabro. ad parandum munus regium a,l(lidimus fI. 50". Nr. 58. "Pro coIoribus va.-ii,: ad ornandam plateam WrathisIaviensem fI. 1 gr. 18 den 9".

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.05.31 R.3 Nr5/6

Czas czytania: ok. 6 min.

61. fol. 12v. "Pro 5 pecUs da1inu na fenlie per emptis n. 25". C'zyndalin jest to delikatne płótno indyjskiego pochodzenia.

Fenlie z niem. "FahnIein" = chorągiewki.

Nr. 59. "Pro tella ibirlem n. 1 gr.

2".

Nr. 60. fol. 12. "Aurigis pro virguItis y po czisz equitantibus soIvimus fI. 1 gr. 10".

Nr.

czinn. 5fol. 9v. "Pro coloribus variis ad ornandam plateam Wrathislaviensem in adventum serenissimi regi8 Poloniae Henrici dedimus n. 1 gr.

18 den. 9".

fol. 9v. "Pro tella ad eadem ornamenta de(limus n. 1 gr. 2". fol. 9v. "Aurigis pro virguItis variarum roborum ad eadem ornamenta proficiscentibus dedimus fI. 1 gr. 10". fol. 9v. "Pro 5 petiis czindalinu ad vexilla per n. 5 emptis n. 25".

Nr. 62. (18--24 sty-cz.) "Pro certis rebus ad ornaJmentum plateae Wralhislaviensis expo!'luimus fI. 3 gr. 6". Nr. 63. fot 13- "Nicolao Schillingk pro certis rebus acl triumphum l'omparatis gr. 6". Nr. 64. "Magistro horologii a, reparatione baner supm portam Viratislaviensem gr. 15". Haner czyli bana era jest to chorągiewka, umieszczona na dachu dla wskazywania kierunku wiatru. Nr. 65. A labOl.e vestium tonnentorum praefectis Lledimus n. 3 gr. 12".

Nr. 66. "A reparatione tympanarum bellicarum declimus gr. 24".

r. 67. (25-31 stycz.) "Ad ornamelltum pbteae Wrathislaviensis in adventulll S. R. 1\1. delIimus n. 2 gr: 13". Nr. 8. fol. 13v. "Tibicini coram equitantihus in regis adventu tibicinanti !1eLlimus fI. 1".

Nr. 6). (1-7 lutego) ,,Pro oruamento platee Wratislaviensis in adveutum regis exposuimus fI. 11 gr. 28". Nr. 70. "Tibicini et trornetariO' coram peditibus 1udentilms dedilllU3 fI. l gr. 6". Kr. 71. "Ni gra tella alI tegendum currum S. R. M. donatum exposuimus 11. 3 gr. 2".

Nr. 72. "Pro equo pro itinere Cracouiensi empto l exposum1Us n. 38".

:Nr. 73. fol. 14. "Pro 2 'staminibus panni ad vestitum tormentarUs et aliis in :Jic1velltu regis civita,ti servientibus i'IISSU domini C05S c!Ilpiis dedimus n. 14 gr. 11".

KRONIKA M£ASTA POZNANIA

Nr. 7.1. "Pro mstibus ad currum S. R. M. dDnatum numeravimus t pro CorbDribus fI. 1 gr. 13".

Nr. 75. "PrO' 3 staminibus panni ad tegendum currum S. R. Mti Posnauiae cum equis sex dDnatum exposuimus fI. 18". Nr. 76. .,Sa!ctDri a Ja,bDre eiusdem tecturae oppona oietae pt rJuDił1U.

amigi:;, currum eundum dueentibus pro sarcielldis vestibus fI. 2". Nr. 77. "Pro 3 uInis czerwDni ki- f 0'1. 10. "PrO' 3 ulnis rubeae eateeae, tayki, in qua S. R. Mti ela- in qua S. R. Mti d. CDSS in pDrta ves in pDrta dDmini oonsu- Wratislaviensi claves per magniles per- mag11ificum dDmini- ficum dDminum capitaneum Dbtunum capitaneum offerebant lerunt (!) fI. 1". fI. 1". Nr. 78. "Pro 15 ulnis c,zindaIinu dO' fenlDw et pro laba re eorum expouimus fI. 3 gr. 4". Nr. 79. f 0'1. 14v. (8-14 lut.) "PrO' 5 equis S. R. MU una cum emm dona!;s et sextum ex masehtaIl eivitatis proprium vaIoris 50 fI. adiuuximus. quem hic in expDsita nDn eonnumeramus sea tantum pro 5 upranDmim\tl,; equis emptis expDsuimus fI. 234". Nr. 80. "PrO' pictura aquilae et aliDrum stematum in tella supra portam WrathisIaviensem in adventum regis appensis dedimu8 fI. 6".

f 0'1. 10. "A pietura aquillae et aIliorum stemmatum et insigniorum tam S. R. Mtis, quam regiae et civitatis in turri pDrtae Wrathisłaviensis, per quam S. R. Mtas eh'itatem ingressa est, appensis dedimus fI. 6". plateae Wratislaviensis in adventum

Nr. 81. "Pro tella alei Drn::>.menta regis fI. 6 gr. 6". Nr. 82. f Dl. 15. "TDrmentDnun praefecto pm fatiga ipsius in sagital1do praestita dDnavimus gr. 15". Nr. 83. ,.Za ramy dO' herbDw malD- f Dl. 10. "Pro laminibus ligneis wanich na plachezie dedimus alias rami ad picturam stemmatum gr. 12". dedimus gr. 12". Nr. 84. «15-21 lut.) "JDanni GIazer ad r:<tiDnem Iabc.ris muneris pro . R. Mte eomparati iussu dDmini CDSS numeravimus fI. 100".

Nr. 85. f DL 19. (29 marca-4 kwietnia) "Currifici a Iabore eurrus S. R.

J.\<Iti dDnati sDIvimus fi. 5".

Nr. 86. "Rotifici prO' roHs et fabroferrariD pro munitiDne ferro earundem rotarum et currus praefati sDlvimus n. 9". Nr. 87. "Pro securi et funilms ad eum ipsum eurrum Ilumeravimus fi. 1 gr. 12". Nr. 88. "Za schDr czerwony y koczamy KrDliewy Jeo Mezci fI. 39". Nr. 89. "Spectabilibus domini s MartinI) Skrzetusky, pro eDn suli, Adamo floctDri, cDnsuli, et tanisIaD Susehka, nDtariD dvili, nuntiis ad eDrDnationem S. R. MUs CracDuiam missis pro itincre eDrum CDmputatis sumptibus e"pensisque omnibus exposuimus fI. 373 lir. W"na pDszDszne kDnie s chDmaty, pDstrDnky (s) 'Ikarbnim WDzem darowane exposuimus

Nr. 90. fol. 19v. (5-11 kwietnia) "Domini nuntii Cracouiae pro auobu!; C'quis emptis exposuerunt fI. 67 gr. 2".

Nr. 91. fol. 20 (12-18 kwietnia) "A curatione equi et pro victu eiuem suhministrato, qui in itinere Cracouiensi per nuntios civitatis relictus erat, soIvimus fI. 8 gr. 17". , Nr. 92. fol. 23. (24-30 maja) "Joanni GIazer, aurifaJbro, qui pelvim cum infundibuIo argenteo (leaurato 8. R. Mti circa 0Oronationem Craeouiae uonatam bbrefecit, quae 41 r1 / 2 \ marcas argenti continebat, quamlibe,t m:ucam de scientia et voluntate domLni CO!3S fI. 17 taxandam vi!1elicet pro argento, Iabore et deauratione efficit summam fI. 705 gr. 15. Ad quorum ralionem fI. 500 iam percepit, residuum eidem solvimus fI. 205 gr. 15". Ogółem wynoszą po,wyższe wy!laitki miasta 1915 zł. 27% gr.

A d a m H e n ryk K a l e tka.

POCHWALA KAZIl\HERZA RACZYŃSfK.IEGO.

Kazimierz Raczyilski, staroRta generalny ziem wielkO'polskich za Stanisława Augusta oraz przewodniezący k:>misji 'dobrego porządku w P0znaniu, pozostawił pamięć wysoce zasłużonego odnowiciela i budowniczego- miasta Poznania. Zr'eorganizowaJ urzędy miejskie, ożywił i zmodernizował cechy, spowodowal odlmd:>wę zrujnowanych .Jd połowy XVII do połowy. XVIU wie:ku domÓw, współdziałał bardzo wybitnie przy pięknej restauracji Ratusza, przy odnowieniu stal'ego zamku na górze Przemysława. wybudował piękny odwach główny z pieniędzy miejskich i subwl'ncji królewskiej it.d. Jakkolwiek historja narodu 'zna go jako nielróżnią;ceg'o i'iię od licznych innych współczesnych - jurgieltnik£l, zasługi jeg.J dla, miast wiBlkopolskich, a szc,zególnie Poznania, są bezsprzecznie wielkie. Pamiętając o dzieła,ch tych, miasto nasze zachowuje jego inicjaly na Ratuszu umieszc1zone, }ego. portret w sali Sąldowej Ratusza zawieszony, tablicę pamiątkową na odwadm, a w na'zwie .,ulicy RaczYliskich" lączy wspomnienie po Edwardzie i Kazimierzu Raclzyilskich.

Dziełu dźwignienia, mia''3t wielk()polkich z, ruiny poświęcił wiersz okolicznościowy współczesny Ra,cz,yilski,emu poeta Ks. Jan Gorczycz,ewRki, (1750-1823), naówcza,s profesor w &zkołach wojewódzkich, ka1iskich. ,później kanonik kapituły poznań!"kiej, przez pewien czai:> - za Księstwa 'Warszawskiego -

KRONIKA MIAST A POZNANIA.

także dyrektor gimnazjum poznań!"kiego. Za,pomnianemu temu }J(.{ cie poznailskiemu, p:>ecie życia, miejl:;lkiego, poświęci "Kronika l\1iaf'ta Powania" jszcze osobną roz'pr:1wę. Wiersz przez nas poniżej podany jest wprawdzie drukowany, aJe nieznany, pomijany nawet przez historyków litBr3.tury; zamie,i;,zczamy go ze względu na przedmiot (od:1md:>wa miast), jakoteż na. formę, ktÓra wydaje się nam niezłą. Wiersz ten nosi długi tytuł: .,"\Viersz z okoliczności imi'enin I. W. Bici. Pana Kazimierza NaJęcz z Haczyna i l\lałnsZ1yna Ha,czyilskiego, Generała Wielkopolskiego, starosty Czerwonogl'odzkiego etc., Kawalera. orderów Orla Bia,leg:> i Świętego Stanisława ofiar.)wany przez X. Jana Gorczyczewskiego, P. P. w .s. W. K. Roku 1872" i adre:sown,ny! jest "Do Jaśni'e Wielmoż,n€go Generała Wskrzesiciela :l\Iiast i D:>1Jrego 1'0rządklt w !Kraju Wielkopolskim". Był to drugi: wiers-z GOl'CZYczewskiego na cZ/egć Kazimierza RaczyiH5kiego napisany; pierwSly pochodżi oz r. 1780 i pow:>tał z okazji publk'ZIlcgo wjazdu RacZY}lskiego do Kalisza, sta.ll0wi on pochwałę sprawiedliwości ogóJc!ll i zalet osobistych RaczyiIskiego w szczególności; z perspektywy hist0rycznej treść ta, nie interesltje nas. a i forma wiersza, jest sJabsza. Wiersz imieninowy pragniemy tutaj ochronić przed ztll'elnem za.p:>mnieniem. Oto Jego brzmienie: Trwałość wszech rzeczy, łodzi ;płynie trybem: Która przez czasu zmhmnego koleje, Haz cze1 1 pnie wody, toż zwrotnym przcchy1JcJII, Czerpnbnej, inną na stronI? uleje; Zawf'ze się jednak cuś zostanie na dnie.

A to jest, co ją zepsuć ni ')że snadnie'.

Lecz gdy przystą!pi czujność Palinura l), A on i resztę z nicj wody wyrzuci, Zjadliwa Tety.s 2) pewnie nic nie wsknra, I choć ząb ostry W inną stronę zwróci, Choć pławną z spodu tarcicę przeżltje; On łódż złatawszy, jeszcze nią żegluje.

l) Sławny sternik Eueasza, legenrla.rnego protop1a.'3ty Rzymian. 2) \Y mitologji greckiej małżonka Okeanosa, głównego boga, mórz wód; tutaj użyta zamiast słowa "woJa".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.05.31 R.3 Nr5/6 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry