KROIKA :\11.\::51'.\ POZNAXIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

Stosownie do zapowiedzi odh)"ł się pierwsz)' termin 2() maja 1797 r. Stawili się z ramienia Bractwa Kupieckiego jego starsi Helling i Horn w asyście synd)"ka l\Ienzla, poczem w obel'ności deputanta, radc)' Gerharda, IIl'Z)"stąpiono do odczytania skargi, a ŻP obeeni nie do lliej nie mieli do dodania, po podpisaniu protokółu. posiedzenie zamknięto 64). Dnia 27 czenvca pnesłała Bractwu Deputal'jR Sądowa wezwanie. aby w przeciągu 14 dni, odnośnie do zapowiedzi w skardze dostawiło dokumenty w oryginale. Ale że wystaranie się o oryginRlne dokument) nie było łatwenł i wymagało wiele zachodów, przeto pismem z II. H sierpnia prosiło Bractwo o przedłużenie terminu dostaw)'. Czas upł)'wał, Bractwo zapewl\I dokumentów w oryginale nie mogło clostarcz)"ć, może i inne zaszły przeszkod)', ho w aktach zuajdujem) doniesienie Deputacji Sądowej dopiero z dnia 25 maja 1798 r., że akta w sprawie procesu przeciw żydoshvu odesłała wydziałowi prawnemu przy tutejszej regencji do dRIszego rozporządzenia. a koszta dotychczasowe w kwocie 1fi t.alarów ma Bractwo w przeeiągu 14 dni zapłacić 65),

Dnia;) stycznia 1799 r. przelI deputal1tem Da!lnenhergem odbył się znowu termin dla zlladania skargi Bractwa Kupieckiego przeciw Żydostwu, na któr' w zastępstwie oskarżouyeh stanęli: s)"nd)'k Wolff, starszy sptagogi Hirsch .Munk oraz w asyście radca kryminalny Kuntzel. Zanim przyszło 110 rozpatrzenia skargi, zastęp(') Żydów zaznacz)'li, że Bractwo Kupieckie !lic jest uprawnione do wy toI'zenia skargi. ho tak przywilej z r. 1523 jako też ugoda z miastem z r. 1780, na które Bractwo w swej skardze się powołuje, nie dla samego kupiectwa został)' wydane, lecz dotyczą całeg,l miasta, a Bractwo Kupieckie jest tylko jego cząstką, więc też tylko magistrat, w zastępstwie całego miasta, mógłby w)"toczyć skargę o naruszenie zawartych rozporządzeil, a nie Bractwo Kupieckie. Nie ma też Braetwo Kupieekie żadnego przywileju, ktĆl

H) Tamże 25.

6;;) Akta manualia, k. 39,rymłJ)' wykazać się modo, że jest uprawnionem do stawiania żądali, jakie w)'I'aziło w I i II punkcie swej skargi i tylko kommm mogłaby c'o do tego skargI;' wytoczyć. Co dotyezy III punktu, to ta część skargi uależy do kompetencji władzy poliryjnej, i ona jed)'nie może rozstrz)'gnąć. Co zaś do punktu IV skargi, to jest wprost niezrozumiałem.

jak skarżąc' mogą stawić tego rodzaju żądanie, jakby to zależnem było od s)Jnagogi. przecież pozwolenie na otwarcie nowego handlu wydaje I(l'ól. Kamera i oskarżPIli nie mogą w to wchodzić, komu ona pozwolenie zechce udzielić. Nakoniec przed podpisaniem protokółu zaznaczyli jeszcze łJpoważnieni zastępI'Y żydostwa, że dla rozsądzenia tej zawiłej spraw przedewszystkiem należałoby rozstl'zygnąć pytanie: "Czy Bractwo Kupieckie jC'st wogóle uprawnione do wytoczenia skm'gi", zdają(' il;' co do tl'go lIH orzeczenie [(ról. Regencji 66).

Poparł nareszeie po kilku Jatach magistrat zahi('gi Bral:twa Kupipckiegu, Ilollosząl' :zZ lutego 1799 r., że w sprawie mieszkali, ah)' po za ohrębem wskazanym żaden Żyd nip osiadał. prz)'chyla się do jego życzeil. wyjąWSZ)' lekarzy żydowskich, nadto bankiera \Viktora Józefa, którego jeszczp jedeu rok trzeha be.cizie ciprpier po za obręhem żydowskim, Dlaczego? Protokólarz lIie powiada. I'akże Żyda PiJlC'usa na \Vildzie zostawia się nż do ukońc'zpnia tocząc'ego się z nim procesu oraz Lewiego, 'H'Z) ulic') \Vronieckiej, któl')' ul>adkiem grożący dom za zezwo.ł('uiem 1Ia. IIOWO wybudował. (110).

Tymczasem Deputacja Sądowa dla wyświetlenia skargi Bractwa Kupieckiego przeeiw Żydostwu naznaez)"ła na dziel1 -23 maja 1799 r. now' termin 67). Starsi Bractwa nie przybyli, uniewinniając' swą nieobecność, a upoważnieni zastępcy Żydostwa zaraz na początku posiedzenia zanieśli prośbę o odłożenie 1ermiuu na. kilka. miesięcy, wezwanie bowiem i potrzebne dokument' niedawuo dopiero otrzymali, więc' nie zdołali w tej UIwiłej, a dlR nic'h tal{ wRżnej sprawie, należycie się prz)'gotowaćr.O) Akt" JIlalluali", Je 75--77. ''') Acla JIl"nualia, k. 7R-79,

2g9

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry